morsdreng

Forum-svar oprettet

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 82 i alt)
 • Mikael Mogensen
  Indlæg
 • <p>Nedenstående fremgår af Vejledning til bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for<br />finansielle virksomheder</p><p>”Det vil som udgangspunkt udgøre en overtrædelse af bekendtgørelsens § 3, hvis et pengeinstitut foretager<br />modregning i sociale ydelser, som er nødvendige til at opretholde en beskeden levefod eller i indestående<br />på budgetkonti, medmindre indeståendet har karakter af opsparing til fri rådighed. Dette gælder også, hvis<br />et pengeinstitut foretager modregning i beløb, der fejlagtigt indsættes på en konto i et pengeinstitut, hvor<br />kunden ikke længere har en konto, f.eks. på kundens tidligere NemKonto.”</p><p>Men da flytningen af Nem-kontoen er sket efter råd fra firmaet “din Gæld”, til hvem du har betalt et startgebyr på 1.500 kr. + yderligere månedligt 595 kr. bør det være dem som hjælper dig ud af “kattepinen”</p>

  Hjælp..!?!

  in: Bankskifte #395506

  <p>Ifølge retsplejelovens § 513 kan udlæg i udbetalt personskadeerstatning IKKE ske, hvis beløbet er indsat på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde holdt klart afskilt fra kontohavers øvrige formue.</p><p>Kan du ikke få oprettet en særskilt-/kreditorbeskyttet konto i et pengeinstitut er § 513uden praktisk betydning. Efter min mening er pengeinstitutter derfor forpligtet til at oprette en kreditorbeskyttet konto, på samme måde som de er forpligtet til at oprette en nemkonto – også selv om kontohaver måtte være registreret i RKI eller skylde det pågældende institut penge. Men det forudsætter naturligvis, at du kan dokumentere, at det beløb du forventer at modtage hidrører fra en kreditorbeskyttet personskadeerstatning.</p><p>Hvis jeg var dig, vil jeg få den kreditorbeskyttede konto oprettet i samme pengeinstitut hvor du har din nemkonto. Vil man ikke medvirke hertil, bør du klage til pengeinstituttets klageansvarlige, som næppe vil fastholde afvisningen.</p><p>Sørg for at din erstatning først udbetales når din kreditorbeskyttede konto er oprettet og at beløbet indsættes direkte på denne konto.</p>

  Hjælp..!?!

  in: Bankskifte #395504

  <p>Jeg går ud fra at du er bekendt med, at gyldig kreditorbeskyttelse kun kan etableres vedrørende personskadeerstatning og at beløbet IKKE må sammenblandes med din øvrige økonomi.</p><p>ER erstatningen udbetalt, er den kun beskyttet hvis den er indsat direkte på en kreditorbeskyttet konto. Er erstatningen endnu ikke udbetalt skal den indsættes direkte på en sådan konto.</p><p>I det sidste tilfælde, skal du kontakt din bank med en kopi af afgørelsen fra den instans som har tilkendt dig den beskyttede erstatning og bede banken om, at oprette en »kreditorbeskyttet konto« til dig. En sådan konto bør banken ikke nægte at oprette</p><p>Når kontoen er oprettet, skal du straks kontakte den instans, der har tilkendt dig erstatningen og oplyse dem om, at det kreditorbeskyttede beløb skal sættes ind på den nye konto.</p>

  <p>Helkundebetragtningen bruges bl.a. af pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Gøres det brug af krav om helkunde i et eksisterende kundeforhold vil kravet kunne tilsidesættes, hvis bestemmelsen herom i bankens vilkår ikke har været tilstrækkelig klar og tydelig.</p><p>MEN om og på hvilke vilkår et pengeinstitut/kreditforening vil yde et lån, kan IKKE indbringes for andre instanser f.eks. Pengeinstitutankenævnet (nu det Finansielle ankenævn) selv om afslag pga. af låntagers alder har været tilsidesat som værende diskriminerende og dermed i strid med god skik bekendtgørelsen. Havde begrundelsen været lånsøgers økonomi havde det været i orden.</p><p>Der er desværre ikke meget du kan gøre udover at klage til bankens/kreditforeningens klageansvarlige.</p><p> </p>

  <p>Indholdet i mit indlæg fra 2014 er stadig gældende.</p><p>Se bl.a. Nordea´s almindelige vilkår for lån og kreditter til private formål, andre PI´s er stort set identiske, hvoraf fremgår, at lån eller kredit kan opsiges uden varsel, hvis kunden ikke efter anmodning indleverer årsopgørelse, selvangivelse eller regnskab.</p><p>Du kan passende oplyse i hvilken lov som forbyder en bank at opsige en kredit eller et lån uden varsel. </p>

  <p>Om der medvirker ejendomsmægler og behandling af pant i ejendommen har INTET med hinanden at gøre.</p><p>I dag bliver en ejendom ofte handlet kontant, dvs. sælger skal med den kontante salgspris kunne indfri gælden/pantet i ejendommen, alternativt kan køber overtage hele eller dele af gælden i ejendommen. Dette sker ved at køber overfor panthaver skriftlig overtager gælden og forudsætter i øvrigt, at det er muligt at overtage gælden iht. pantets betingelser.</p><p>Selv om ejendommen er solgt uden brug af mægler, er det en god ide at få professionel hjælp til at udfærdige købsaftalen og sørge for at de mange betingelser om tilstands- og elrapport, købers fortrydelsesret, ejerskifte-forsikring og sælgers tilbud om betaling af ½ præmie på forsikringen m.fl. er opfyldt. Dette kan man enten få en advokat til at gøre til en på forhånd aftalt pris. Eller aftale med en mægler, at hans bistand alene skal være selve udfærdigelse af købsaftalen med de tilhørende dokumenter.</p><p>Den der berigtiger handelen, tidligere typisk en advokat, er garant for, at køber først får tinglyst skøde på ejendommen når sælger har fået modydelsen – købesummen. Har køber først fået tinglyst skøde på ejendommen uden at sælger har modtaget købesummen eller har sælger modtaget den kontante købesum uden at skødet til køber er tinglyst, er de begge i stand til at sælge ejendommen videre til en godtroende 3. mand.</p><p>Det kan derfor være dyrt at overlade salg eller køb af fast ejendom og/eller berigtigelse af ejendomshandlen til ikke professionelle. Du bør derfor sælge professionel hjælp</p>

  <p>Enhver har krav på at få en Nemkonto/basal-indlånskonto. En banks nægtelse af at oprette en sådan konto skal ske skriftligt og med en saglig og individuel begrundelse. At man skylder banken penge og/eller er registreret i RKI er IKKE en saglig og lovlig begrundelse. Som eksempel på en saglig grund til at nægte oprettelse af en nemkonto angives, at kunden har opført sig truende eller anstødeligt i eller overfor banken. Har du ingen nem-konto, f.eks. fordi din tidligere konto er blevet ophævet, har du krav på at få oprettet en konto et andet Pengeinstitut. Det er dog næppe den optimale løsning i din nuværende situation. Du skal klage skriftligt til bankens Klageansvarlige og forlange din nem-konto genetableret, da ophævelsen af denne er i strid med god pengeinstitutskik og reglerne om nem-konto/basal-indlånskonto. Adressen på den klageansvarlige fremgår af bankens internetside. Alternativerne er at klage til Pengeinstitutankenævnet (nu Det Finansielle Klagenævn) eller Finanstilsynet. I begge tilfælde vil ekspeditionstiden ikke løse dit nuværende og presserende problem.</p>

  <p>Enhver har krav på at få en Nemkonto/basal-indlånskonto. En banks nægtelse af at oprette en sådan konto skal ske skriftligt og med en saglig og individuel begrundelse. At man skylder banken penge og/eller er registreret i RKI er IKKE en saglig og lovlig begrundelse. Som eksempel på en saglig grund til at nægte oprettelse af en nemkonto angives, at kunden har opført sig truende eller anstødeligt i eller overfor banken.</p><p>Har du ingen nem-konto, f.eks. fordi din tidligere konto er blevet ophævet, har du krav på at få oprettet en konto et andet Pengeinstitut. Det er dog næppe den optimale løsning i din nuværende situation.</p><p>Du skal klage skriftligt til bankens Klageansvarlige og forlange din nem-konto genetableret, da ophævelsen af denne er i strid med god pengeinstitutskik og reglerne om nem-konto/basal-indlånskonto. Adressen på den klageansvarlige fremgår af bankens internetside. Alternativerne er at klage til Pengeinstitutankenævnet (nu Det Finansielle Klagenævn) eller Finanstilsynet. I begge tilfælde vil ekspeditionstiden ikke løse dit nuværende og presserende problem.</p>

  <p>Når du ikke ved hvordan du kan få pant i fast ejendom, bør du holde dig fra planerne om udlåne penge som et alternativ til “0” rente i et pengeinstitut.</p>

  <p>Du kan ikke sælge 15% af din ejendom til Ulla uden at hun kommer til at hæfte ubegrænset, personligt og solidarisk for HELE gælden til realkreditinstituttet. Når salget af de 15% berigtiges skal hun, hvis realkreditinstituttet godkender det, indtræde som skyldner på hele realkreditlånet. Jeres indbyrdes hæftelse må i efterfølgende selv få klaret.</p><p>At påtage sig solidarisk hæftelse er normalt noget som frarådes på det kraftigste, i sær hvis den hæftelse/risiko man påtager sig langt overstiger ejerandelen på kun 15%.</p><p>At lade Ulla købe 15% af ejendommen uden aftale med og godkendelse fra realkreditinstituttet kan kun frarådes og det samme gælder den plan du skitserer.</p><p>Søg professionel juridisk rådgivning.</p><p> </p><p> </p><p> </p>

  <p>Du kan starte med at læse bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private, særligt afsnittene om opsigelse og misligholdelse og andre forfaldsgrunde.</p><p>Banken kan typisk altid opsige dit lån med et varsel på 3 måneder og kræve hele gælden indfriet – men det forudsætter en saglig begrundelse. Det er din optagelse af et pantebrevs lån med prioritet EFTER bankens pant næppe. Men nogen garanti herfor kan  ikke gives.</p><p>Betaler du ikke ydelserne på lånet til tiden eller overholder du ikke øvrige betingelser for lånet, eksempelvis om indlevering af regnskab, årsopgørelse .m.m. er der tale om misligholdelse som betyder, at banken kan ophæve lånet uden varsel og kræve hele restgælden betalt.</p><p>Det er derfor ikke sandsynligt, at banken vil gøre noget i anledning af din optagelse af et pantebrevslån..</p>

  <p>Har en bank/virksomhed afgivet et tilbud, hæfter den for fejl i dette, forudsat at modtageren ikke indså eller burde indse, at der var tale om en fejl. Men det kan have betydning hvad der rent faktisk fremgår af tilbuddet og anden korrespondance mellem parterne. Nogen decideret bagatelgrænse for fejlskrift er der ikke. Har man først betalt et beløb kan det blive vanskeligt at få beløbet retur ligesom man risikerer, at betalingen vil blive set som en anerkendelse af betalingspligten og/eller beløbets størrelse. Hvis de betaler, må det som minimum blive under protest – men husk, af hensyn til bevisværdien skal protesten ske skriftligt. Når en kunde har en tvist men sit pengeinstitut, skal denne i 1ste omgang indbringes for instituttets klageansvarlige, hvilket også er forudsætningen for efterfølgende at klage til Det Finansielle Klagenævn (tidligere Pengeinstitutankenævnet). Kontaktoplysningerne på den klageansvarlige skal fremgå af instituttets hjemmeside. Jeg foreslår, at de skriver til BR og meddeler, at beløbet IKKE vil blive betalt før sagen er afgjort af den klageansvarlige og/eller Det Finansielle Klagenævn og samtidig sender korrespondancen med BR til den klageansvarlige og spørger, om det kan være rigtigt, at de som kunder skal betale for bankens fejl? Et autoritativt svar i sagen forudsætter, adgang til al relevant korrespondance i sagen. Det er derfor en god ide, hvis dine familiemedlemmer, inden sagen indbringes for Det Finansielle Klagenævn, kontakter enten den lokale advokatvagt eller en lokal advokat, medbringende sagens akter og for at få en bedømmelse af sagen.</p>

  <p>Har en bank/virksomhed afgivet et tilbud, hæfter den for fejl i dette, forudsat at modtageren ikke indså eller burde indse, at der var tale om en fejl. Men det kan have betydning hvad der rent faktisk fremgår af tilbuddet og anden korrespondance mellem parterne. Nogen decideret bagatelgrænse for fejlskrift er der ikke.</p><p>Har man først betalt et beløb kan det blive vanskeligt at få beløbet retur ligesom man risikerer, at betalingen vil blive set som en anerkendelse af betalingspligten og/eller beløbets størrelse. Hvis de betaler, må det som minimum blive under protest – men husk, af hensyn til bevisværdien skal protesten ske skriftligt.</p><p>Når en kunde har en tvist men sit pengeinstitut, skal denne i 1ste omgang indbringes for instituttets klageansvarlige, hvilket også er forudsætningen for efterfølgende at klage til Det Finansielle Klagenævn (tidligere Pengeinstitutankenævnet). Kontaktoplysningerne på den klageansvarlige skal fremgå af instituttets hjemmeside.</p><p>Jeg foreslår, at de skriver til BR og meddeler, at beløbet IKKE vil blive betalt før sagen er afgjort af den klageansvarlige og/eller Det Finansielle Klagenævn og samtidig sender korrespondancen med BR til den klageansvarlige og spørger, om det kan være rigtigt, at de som kunder skal betale for bankens fejl?</p><p>Et autoritativt svar i sagen forudsætter, adgang til al relevant korrespondance i sagen. Det er derfor en god ide, hvis dine familiemedlemmer, inden sagen indbringes for Det Finansielle Klagenævn, kontakter enten den lokale advokatvagt eller en lokal advokat, medbringende sagens akter og for at få en bedømmelse af sagen.</p>

  Søg på risikovurdering 2020 fra bankresearch.dk og du får en vurderingen på baggrund af 2020 regnskaberne, som inddrager andet end kun soliditets-%

   

  Når du vil låne penge skal du som udgangspunkt opfylde de krav som långiveren stiller, ellers risikerer du ikke at få lånet.

  Søger du på nettet på ”pensionsoplysninger bank” dukker der flere hit op, bl.a. fra Jyske bank og Letpension, hvoraf fremgår, at kun forsikringsselskabet og hverken banken/bankrådgiveren må få kendskab til dine helbredsoplysninger. Det samme må gælde for Realkreditselskaber

  Hvis bankens eller realkreditselskabets ønske om kunders helbredsoplysninger er, at de skal bruges til at frasortere evt. ”skrantende” kunder, vil det være i strid med gældende regler. Men der er intet usædvanligt i, at tilfredsstillende helbredsoplysninger er en betingelse for at kunne tegne en forsikring.

  Enten er der tale om en fejl eller også indgår en forsikring hos Letpension i den løsning man har skruet sammen til dig. Det er ikke usædvanligt, at en långiver som betingelse for at yde et lån kræver tegning og pantsætning af en livsforsikring eller anden forsikring.  Men tag og spørg realkreditselskabet, som er den eneste som kan give dig et autoritativt svar.

   

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 82 i alt)