Forum-svar oprettet

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • Redaktionen
  Forfatter
  Indlæg
 • Bank garanti eller alternativ – Nybyg

  i: Privatøkonomi #380550

   
  <p style=”margin-top: 0cm; vertical-align: baseline;”><span style=”font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828;”>Da du har kontanter svarende til garantibeløbet kan du som sikkerhed for garantien pantsætte indeståendet på dine konti stedet for et ejerpantebrev i ejendommen og i denne forbindelse muligvis forhandle dig til en lavere garantiprovision. Du kan evt.også pantsætte indeståendet på dine konti direkte til den entreprenør som opfører huset og dermed helt undgå en garantistillelse</span></p>
   
  <p style=”margin-top: 0cm; vertical-align: baseline;”><span style=”font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828;”>Det skal fremgå af en bankgaranti på hvilke betingelser denne skal udbetales. Der er 2 hovedmuligheder enten udbetaling på anfordring eller mod samtykke/dom. At garantien kan udbetales uden dit samtykke kan være risikabelt. De nærmere vilkår for garantistillelsen og betingelserne for udbetalingen af denne skal afklares allerede i entreprisekontrakten. Sker sikkerhedsstillelsen direkte overfor entreprenøren bør denne kun kunne hæve sikkerheden under de samme betingelser som er gældende for udbetaling af garantien.</span></p>
   
  <p style=”margin-top: 0cm; vertical-align: baseline;”><span style=”font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828;”>At opføre hus er en stor investering for en privatperson og bør ikke finde sted uden forudgående juridisk og byggeteknisk rådgivning. Drøft indholdet af aftalen med entreprenøren og betingelserne for garantistillelsen med en advokat INDEN underskrift og benyt en byggeteknisk rådgiver til at gennemgå projektet og følge byggeriet indtil aflevering. </span></p>
   

  Eje andel i hus og hvad så?

  i: Bolig og realkredit #380539

   

  Hvis du udlejer et hus som du ejer til din mor skal du beskattes af den markedsleje som du kunne få ved at udleje huset til andre, uanset om din mor faktisk betaler en lavere husleje til dig.

   

  Mon ikke det samme gælder forholdsmæssigt, hvis du kun ejer ½-delen af huset som du udlejer?

   

  Det er derfor næppe muligt, at din mor og hendes mand kan bo i huset uden at betale en – forholdsmæssig – husleje til dig.

   

  At din mors nye mand har gæld er uden betydning, da hans kreditorer IKKE kan røre ting som din mor ejer – forudsat, at ejerforholdet er reelt. Særeje er i denne forbindelse UDEN betydning da det kun betyder, at særejet holdes uden for delingen ved en evt. skilsmisse. Når din mor dør arves både hendes særeje og øvrige aktiver af hendes arvinger, som er dig og hendes nye mand. Et testamente er derfor lige så relevant som særeje, men hendes nye mand skal som minimum have sin tvangsarv ved din mors død, og denne arv vil hans kreditorer til den tid kunne foretage udlæg i.

   

  Hvis din mor betaler udbetalingen på 20% af købsprisen og resten finansieres ved optagelse af 80% realkreditlån, ejer du IKKE 50% af huset. Når et hus ejes af flere personer, hæfter de begge solidarisk for den samlede gæld. Det er derfor ikke helt rigtigt, at du kun skal finansiere 50% af realkreditlånet. I øvrigt er det slet ikke sikkert at I kan få 80% <span style=”mso-spacerun: yes;”> </span>realkreditlån til køb af huset.

  I stedet for at spørge her, bør du søge sagkyndig rådgivning hos en advokat om din mulighed for at købe et hus eller en del heraf og udleje det til din mor og skatte- og arvereglerne i denne forbindelse. Finansieringen bør du drøfte med din bank.

  Renter på realkreditlån på forskudopgørelse

  i: Privatøkonomi #380538

  ja

  Tinglyst gæld i bil

  i: Privatøkonomi #380535

  Inden man køber og især betaler for en bil har man i Bilbogen siden 1993 kunnet undersøge om der var gæld i bilen. Det har du desværre glemt.

  Når din “ven” sælger en bil til dig, garanterer han – også selv om det ikke står nogen steder – at der ikke er anden pant i bilen end hvad du har betalt/fået oplyst. Er der pant i bilen har panthaveren krav på at få forsikringssummen indtil hans pant er fuldt indfriet. Til gengæld har du et krav mod din såkaldte ven på det beløb (fra forsikringssummen) som du har måttet betale til panthaveren. Til sikkerhed for dit krav kan du kræve at få pant i vennens MC, hvilket forudsætter denne ikke allerede er belånt til langt over styret. Har du reg. nr. på MC, kan du selv undersøge ejerforhold og pant i bilbogen.

  Alt kan lade sig gøre hvis blot parterne kan blive enige herom, men jeg har svært ved at se, at en person/virksomhed som siden 2013 har haft pant i din vens bil, som du købte for 3 år siden vil acceptere, at aflyse sit pant i bilen for at du kan få hele forsikringssummen udbetalt for i stedet af få et usikkert pant i skyldnerens motorcykel. Det forudsætte også, at MC´en ikke allerede er belånt og at du ven en den reelle ejer af motorcyklen. Desværre for dig vil panthaveren sandsynligvis anset det som værende en sag alene mellem dig og din ven.

  Inden du kan komme videre skal du have undersøgt om motorcyklen er pantsat, dennes ejerforhold og værdi ved salg i fri handel (ikke købsprisen), forsikringssummens størrelse og hvor stort et beløb panthaveren i bilen forlanger for at aflyse sit pant. Hvis du ikke selv kan undersøge disse forhold og gennemføre forhandlingerne med panthaveren og din ven, bør du overveje at søge sagkyndig bestand hos en advokat. En sådan vil du også få brug for til at hjælpe dig med at få sikkerhed i motorcyklen for dit krav mod din ven. hvis det ikke lykkes at få en aftale med panthaveren om flytning af pantet.

   

  Tinglyst gæld i bil

  i: Privatøkonomi #380533

  Når du overtager en bil for restgælden, skal gælden naturligvis indfris når og hvis bilen bliver totalskadet. Du kan alene kræve at forsikringsselskabet udbetaler et evt. et overskydende beløb til dig efter at gælden er indfriet, forudsat at bilen er indregistreret og forsikret i dit navn..

  Finansieringsselskabet har ydet lånet med pant i en bil, hvorfor skulle det acceptere at sikkerheden for lånet ”overflyttes” til en motorcykel, som ejes af en helt anden person end den totalskadede bil?

  Hele ideen med at få pant i en bil er, at panthaver er sikker på at få værdien af bilen hvis den sælges eller bliver totalskadet. Det gælder uanset om bilens nuværende ejer/køber/du kender til gælden eller ikke.

  Dit indlæg kunne dog tyde på, at bilen ikke er blevet indregistreret og forsikret i dit navn og at du ikke har overtaget gælden til finansieringsselskabet. Forholder det sig således, har du været ”bruger” af en bil, der formelt stadig var ejet af din ven med risiko for, at han kan sælge bilen og hans evt. kreditorer foretage udlæg i denne.

  Overtræk med PBS

  i: Privatøkonomi #380514

  I øvrigt vil du kunne se, at JOSHI har skrevet indlæg på andre tråde på Mybanker, og at nogle af dem angiver en anden bank en Banque de France og en helt anden mail-adresse. Tror du virkeligt at indlæggene er reelle og vil yde lån til dig, som ikke engang kan betale den gæld du har i forvejen?

  Overtræk med PBS

  i: Privatøkonomi #380513

  Du skal IKKE skrive til nogen af dem.

  Det er fup og fidus. Tror du virkeligt at den franske central-/nationalbank tilbyder lån til personer som bor i Danmark?

  Men du kan jo skrive til den mail-adresse som du har fået oplyst i indlægget fra JOSHI. Bliver du herefter bedt om at indbetale omkostninger eller andet inden dit lån kan blive udbetalt, har du fået bekræftet at mine oplysninger er rigtige.

  Men du får kun omkostninger og bristede forhåbninger ud af din henvendelse – penge fra et lån ser du aldrig noget til.

  Overtræk med PBS

  i: Privatøkonomi #380511

  Tror du virkelig Banque de France, som er den franske centralbank/Nationalbank, tilbyder udlån til privatpersoner med bopæl i Danmark og benytter mail-adressen francebanque.e@gmail.com.  Bankens mailadresse er xxxx@banque-france.fr

  Du vil med garanti blive bedt om at betale nogle gebyrer og omkostninger forlods til “långiveren”, men du vil aldrig få udbetalt noget lån. Du er på vej til at lave en alvorlig fejl.

   

  Udlægs dillemma

  i: Bankskifte #380485

   

  <span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”>Udlæg foretages af en kreditor hvis gæld er misligholdt i håbet om, at udlægget en gang i fremtiden vil føre til betaling, f.eks. i forbindelse med ejendommens salg eller omprioritering. Det er den situation du står i nu.</span><span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”> </span>

   

  <span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”>Med en friværdi på 1,3 million i ejendommen har udlægshaverne en ringe lyst til at indgå afdragsaftaler med dig. De frygter også for, at du stopper med at afvikle gælden når du har fået din vilje og de har rykket for refinansieringen.</span><span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”> </span>

   

  <span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”>U</span><span style=”font-size: 12.0pt;”>dlæg hos en bankkunde viser, at denne IKKE overholder sine forpligtelser overfor andre kreditorer og betyder, at kunden i Finanstilsynets terminologi bliver OIV kunde, nogle Pengeinstitutter kalder det ”kritisk”. Intet fornuftigt PI ønsker at overtage problemkunder med misligholdte gældsposter og en sådan kunde vil også blive ”lagt på is” hos sit nuværende pengeinstitut.</span><span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828; background: white;”> </span>

   

  <span style=”font-size: 12.0pt;”>At du først begynder at afdrage til en af udlægshaverne for at få denne til at rykke for din refinansiering viser, at du ikke hidtil har haft den store betalingsvilje. Med et månedligt rådighedsbeløb på over 20.000 kr. burde du ellers have betalingsevne. Under Bolig & Realkredit har du spurgt, om din bank kan modsætte sig en udlægshavers begæring af tvangsauktion over ejendommen – det fortæller også noget om din betalingsvilje.</span><span style=”font-size: 12.0pt;”> </span>

   

  <span style=”font-size: 12.0pt;”>Når du gennem flere år ikke har udvist betalingsvilje gør det forståeligt, at din bank nu ikke vil medvirke til finansiering af indfrielsen af dine udlæg.</span><span style=”font-size: 12.0pt;”> </span>

   

  <span style=”font-size: 12.0pt;”>I stedet for at efterspørge banken som er ”nemme” at have med at gøre bør du i stedet ”gribe i egen barm” og spørge dig selv, om dine handlinger eller mangel på samme gør dig kreditværdig og attraktiv som bankkunde i din nuværende eller i en ny bank.</span><span style=”font-size: 12.0pt;”> </span>

   

  <span style=”font-size: 12.0pt;”>Problemet er dit og kan kun løses af dig. </span>

   

  <span style=”font-size: 12.0pt;”> </span>

   

  Overtræk med PBS

  i: Privatøkonomi #380469

   

  En betaling gennem PBS (Pengeinstitutternes Betalingsformidlings center) nu Betalingsservice forudsætter, at der er lavet en tilslutningsaftale mellem dig og den bank hvor du har kontoen hvor betalingerne skal trækkes OG at du har indgået en betalingsaftale med den du skylder penge om, at denne må benytte Betalingsservice til at iværksætte betalinger fra dig. I øvrigt er det ikke alle virksomheder som er tilsluttet eller kan benyttet Betalingsservice.

   

  Når det drejer sig om et lån/gæld, er det de enkelte ydelser som trækkes via Betalingsservice. Om den du skylder penge kan og vil lade hele din skyldige gæld blive betalt via Betalingsservice er tvivlsomt.

  Banken hvor du fører din konto kan tilbageføre betalinger via Betalingsservice hvis du ikke har indgået en tilslutningsaftale med banken eller hvis der ikke er dækning for betalingen på din konto. Derudover vil overtrækket give skår i forholdet til din bank og kan betyde, at dine eventuelle aftaler med banken opsiges uden varsel pga. misligholdelse.

   

  Din plan om betaling af din gæld ved selvtægt svarer næsten til at trykke dine egne penge – og det er helt klart ulovligt og det samme kan være tilfældet med overtræk og misbrug af betalingsservice.

   

  Tvangsauktion

  i: Bolig og realkredit #380395

  En pant- eller udlægshaver kan begære tvangsauktion over en fast ejendom uden tilladelse eller accept fra for- eller efterstående prioriteter. Derfor kan banken ikke modsætte sig en tvangsauktion.

  En ejendom vil normalt kun blive begæret solgt på tvangsauktion hvis den pågældende panthaver vurderer, at man vil kunne få hel eller delvis dækning fra auktionsbuddet. Får den pågældende slet ikke del i auktionsbuddet, skal denne selv betale alle auktionens omkostninger, som ellers skulle betales af auktionskøberen udover auktionsbuddet. Denne regel er indført for at undgå, at en panthaver med prioritet udenfor ejendommens forventede salgspris begærer tvangsauktion af rent chikanøse grunde.

  Da en udlægshaver har prioritet efter realkredit- og banklån får denne sjældent noget ud af at begære den pantsatte ejendom solgt på tvangsauktion.

  Du kan finde mere om tvangsauktion på f.eks. Familieadvokatens hjemmeside,

   

  Inkasso.

  i: Privatøkonomi #380391

  Succeskriteriet for et inkassofirma er at tilgodehavendet inddrives eller at det lykkes at indgå en afviklingsaftale med skyldner/dig.

  Når du er end til inkasso er det fordi du ikke har betalt hvad du skylder og at den der har pengene til gode har opgivet selv at få dig til at betale. En vis effektivitet kan derfor være på sin plads, men der er grænser for hvad et inkassofirma kan og må. Om inkassofirmaets “aggressive” opførsel ligger uden for det tilladelige kan ikke afgøres på baggrund af dine oplysninger

  Du kan søge på EOS Solutions og derigennem finde ud af hvem de er.

  På dette link fra Forbrugerombudsmanden  https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/markedsfoeringsloven/regning-og-inkasso/inkasso/   kan du læse nærmere om hvilke regler der gælder og dine klagemuligheder. Hvis inkassofirmaet har overtrådt de gældende regler kan du klage til Forbrugerombudsmanden.

   

   

   

  Leasing af bil og gæld til Skat

  i: Privatøkonomi #380379

  Du oplyser ikke om firmaet er personligt ejet eller et selskab (ApS, A/S eller IVS)

  En leaset bil er reelt lejet og tilhører derfor IKKE den som har leaset/lejet bilen. Dine kreditorer/dem du skylder penge kan derfor hverken få pant i eller foretage udlæg i en leaset/lejet bil. Er bilen leaset af et selskab, kan hverken selskabets eller dine private kreditorer “røre” bilen.

  Din oplysning om, at SKAT måske kan tænkes at lukke dit cvr-nummer kan tyde på, at det er firmaet/selskabet som har gæld til SKAT og har leaset bilen. Er det tilfældet kan SKAT, hvis du ikke betaler gælden eller indgår en afviklingsaftale, i yderste konsekvens begære selskabet konkurs, hvilket vil føre til at leasingkontrakten ophører, da konkurs er en ophævelsesgrund uden forudgående varsel og ingen ønsker at fortsætte lejeaftaler med et selskab under konkurs.

  Nærmere klan vi ikke komme det med de på oplysninger du har givet.

  Bliver der opgivet man overskud ved salg af andelsbolig til Skat ??

  i: Bolig og realkredit #368886

  Ved beskatning af ejendomsavance gælder den såkaldte “parcelhusregel” der betyder, at man ikke beskattes af en evt. fortjeneste/avance hvis man selv har boet i ejendommen.

  Indeståendet på bankkonto og kursværdien af værdipapirer indberettes til SKAT årligt pr. den 31.12. Det må fremgå tydeligt at de opgørelser som netop udsendes i disse dage.

  Håndtering af kreditorbeskyttede midler.

  i: Bolig og realkredit #368883

  Din personskadeerstatning er indsat på en særskilt konto i banken. Du har anvendt en del af erstatningen til køb af hus, hvilket er tinglyst på ejendommen. Både indeståendet og huset er derfor kreditorbeskyttet. Selv hvis du søger kontanthjælp skal en beskyttet personskadeerstatning ikke modregnes i denne. Du bør derfor undersøge om du har ret i, at du som pensionist kan risikere at personskadeerstatningen modregnes i evt. offentlige ydelser.

  Det er derimod dine likvide midler som du kan risikere bliver modregnet i offentlige ydelser. At du kan ændre dine frie likvide midler til en personskadeerstatning og dermed gøre dem kreditorbeskyttet og undgå modregning i offentlige ydelser er en umulighed

  Pantsætter/belåner du huset er det ikke længere kreditorbeskyttet. Det samme gælder hvis du indsætter midler som ikke stammer fra personskadeerstatning på den særskilte konto i pengeinstituttet.

   

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)