morsdreng

Forum-svar oprettet

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 93 i alt)
 • Jens Hjarsbech
  Indlæg
 • Som hovedregel kan man søge offentlig gældssanering ca. 5 år efter gældens stiftelse, forudsat at man har afklarede økonomiske forhold (en fast indkomst som gør det muligt at lægge et budget). En gældssanering vil typisk gå ud på, at du skal afvikler en del af din gæld, efter at der er afsat et rådighedsbeløb til dækning af dine godkendte faste udgifter samt leveomkostninger. Den del af din gæld som skal afvikles ifølge gældssaneringskendelsen skal som hovedregel afvikles over 5 år.

  Søger man gældssanering i fortsættelse af sin konkurs er reglerne mere lempelige, f.eks. er afviklingsperioden kun 3 år (i stedet for 5) og der er intet krav om afklarede økonomiske forhold.

  Det havde derfor været en fordel, hvis du havde oplyst, om du har søgt offentlig gældssanering under konkurs og begrundelsen for at din gældssanering blev nægtet.

  At du har fået afslag på offentlig gældssanering behøver IKKE betyde, at du er afskåret fra at søge på ny en gang i fremtiden.

  Til dit spørgsmål om din gæld følger med hvis du flytter til udlandet er svaret både ja og nej. Flytter du eksempelvis til Tyskland, kan dine danske kreditorer forsøge at inddrive deres tilgodehavende hos dig. Det skal naturligvis ske i Tyskland og efter de tyske regler og vil derfor være dyrere og mere besværligt for dine kreditorer end hvis det skulle ske i Danmark, men umuligt er det ikke. Men din danske gæld flytter IKKE automatisk til Tyskland, bare fordi du flytter til det pågældende land.

  I dit sted ville jeg ikke foretage en ”panik flytning” til udlandet men undersøge, hvorfor du ikke har kunnet få en offentlig gældssanering og eventuelt forsøge igen på et senere tidspunkt. I den mellemliggende periode bør du ikke foretage dispositioner som vil kunne hæmme en senere ny ansøgning om gældssanering. Du kan evt. søge gratis rådgivning hos den offentlige retshjælp eller en af de instanser som yder gratis gældsrådgivning. Du kan også finde oplysninger på internettet.

  Du har efterspurgt en gratis fremtidsfuldmagt udarbejdet af en Professionel, hvem det så end måtte være?

  Det undrer mig derfor, at du nu lægger en hjemmelavet skabelon op, hvoraf dele ser ud til at være ”sakset” fra Justitsministeriets koncept A til fremtidsfuldmagter og anmoder om at få råd og vejledning fra læserne på denne side. Du kender ikke de evt. rådgiveres forudsætninger.

  I øvrigt må jeg som ”professionel” advare imod, at man uden at have forudsætningerne ændrer på og laver tilføjelse til koncepter man har fundet rundt omkring, især når man for små penge kan købe koncepter/ skabeloner og vejledninger på nettet udarbejdet af forskellige advokatfirmaet, bl.a. af Familieadvokaten.dk til en pris på 250 kr. Hvilken skal ses i sammenhæng med, at alene notarbekræftelse af din digitale underskrift på fuldmagten koster 300 kr. og senere et gebyr på p.t. 1.010 kr. til Familieretshuset når fuldmagten skal træde i kraft.

  Hvis du ønsker konkret advokatrådgivning eller du ikke selv kan registrere din fremtidsfuldmagt i Det digitale tinglysningssystem og indhente Notarens bekræftelse af din digitale underskrift, kan du søge advokatbistand, men så bliver prisen væsentlig høre end 250 kr.

  Det kan erfaringsmæssigt blive en dyr fornøjelse selv at kaste sig ud i opgaver man normalt vil benytte rådgivere til

   

  Om fostret/barnet som ventes har juridisk retsevne eller skal tælles med i husstandens størrelse er uden betydning for svaret på det stillede spørgsmål.

  Sagen drejer sig om, at lånsøger har tilbageholdt eller giver urigtige eller vildledende oplysninger som kan have betydning for långivers bevilling af lånet. Det kan ifølge de fleste pengeinstitutters vilkår føre til, at lånet/kreditten opsiges uden varsel. Juridisk kan det også være tale om svig iht. aftale- og/eller straffeloven

  Spørgeren er ikke forpligtet til at oplyse om sin graviditet, MEN skal oplyse om sine kommende økonomiske forhold vedrørende indkomst og udgifter/rådighedsbeløb som følge af graviditeten. Da evt. manglende oplysning er sanktioneret ifølge bankens bestemmelser for lån/kreditter og ifølge aftale- og/eller straffeloven, er der tale om en juridisk forpligtelse – også selv om der ikke direkte findes en § herom.

  Låneansøger har derfor både juridisk og moralsk pligt til at ”spille med åbne kort”.

  På borger.dk er der en henvisning til Justitsministeriets vejledning til fremtidsfuldmagter, som indeholder flere koncepter til fuldmagter.

  Ældresagen har også flere koncepter til fremtidsfuldmagter ? deres egne, som kaldes pårørende fuldmagt.

  fra Mybankers note om børneopsparing:

  Der kan indsættes op til 6.000 kr. pr. indkomstår og højst 72.000 kr. i alt i hele bindingsperioden. Kontoen skal være bundet i minimum 7 år. Bindingen må dog tidligst udløbe ved barnets fyldte 14. år og må længst vare til og med udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 21 år. Der kan oprettes én børneopsparing pr. barn. Både forældre, bedsteforældre, oldeforældre og plejeforældre kan indbetale på kontoen.

  Ovennævnte svar er derfor IKKE helt korrekt.

  Børneopsparing er lov-/regelbunden, mens børnebørnskonto og gavekonto er noget de enkelte banker selv har fundet på. Derfor kan du lade kontoen stå som børnebørnskonto i Sydbank, eller flytte indeståendet  til en gavekonto i Danske Bank.

   

  Du kan på Ældresagen læse mere om kassekredit og ældrechecken.

  Kun en kassekredit med pant i fast ejendom regnes for og tælles med når din likvide formue skal opgøres.

  Dit “problem" er, at du/I har 200.000 kr. ståede i likvider som langt overskrider grænsen for hvornår I kan få ældrecheck. Det kan en kassekredit IKKE ændre på.

  Billån

  in: Forbrugslån #399387

  Ja det passer – hvis bilen er finansieret med ejendomsforbehold. Men IKKE hvis du har givet banken løsørepant i bilen eller billånet er uden sikkerhed.

  Søg på “ejendomsforbehold tilbagelevering" og gå ind på FDM´s opslag om spørgsmålet som indeholder en beskrivelse og vejledning.

  Når du ikke har krav på lønudbetalingen som er indgået på en konto som ikke tilhører dig, skal du naturligvis holde dig langt fra alle forsøg på at få beløbet udbetalt til dig. Det bør i øvrigt ikke være muligt, når du ikke ved i hvilket PI pengene er indsat og når kontohaver ikke er dig.

  Send en mail til din arbejdsgiver hvor du oplyser, at du ikke har krav på lønnen som er indsat på en konto som ikke er din.

  Din arbejdsgiver/dennes Pengeinstitut skal herefter kontakte det PI hvor kontoen føres og forklare sagen. Efter at have modtaget henvendelsen om den forkerte indbetaling på sin konto, kan beløbet med kontohavers accept returneres til afsender.

  Hvis kontohaver ikke reagerer på henvendelsen fra sit PI, kan dette oplyse din arbejdsgiver/dennes bank om navnet på den som uretmæssigt har modtaget beløbet. Herefter kan det være nødvendigt for afsender at anlægge retssag mod indehaveren af kontoen med  krav om tilbagebetaling af det fejlagtigt indbetalte beløb..

  Er et beløb først indgået på en konto, kan det som hovedregel ikke returneres uden kontohavers tilladelse/accept..

  Udenlandsk Check

  in: Privatøkonomi #397560

  Man skal være meget skeptisk når udlændinge (private eller Pengeinstitutter) tilbyder at udlåne penge til en privat person i Danmark.

  Långivers kendskab til danske forhold og sprog må formodes at være ringe eller IKKE eksisterende, hvilket gør en kreditvurdering af låntager vanskelig eller umulig. Betaler låntager ikke sin gæld, er den udenlandske långiver uden kendskab til sine inddrivelsesmuligheder i Danmark, som først kan ske, når en dansk dom har dømt dig til at betale gælden til udlændingen

  Ofte går hele ”øvelsen” ud på, at låntager skal betale diverse gebyrer til långiver i forbindelse med lånebe- handlingen og inden lånet kan udbetales. Om låntager nogen sinde får udbetalt lånebeløbet er tvivlsomt.

  Vil du låne penge hos en dansk långiver, skal du typisk oplyse dit cpr-nummer, identificere dig med billed- legitimation eller MIT-ID, oplyse om din indkomst f.eks. ved fuldmagt til at långiver kan hente dine skatte- oplysninger via E-skat, dit budget m.m. Få oplysninger vil betyde en dårligere kvalitet af kreditvurdering, som långiver vil kompensere for meden højere rente.

  Du må selv afgøre, om du finder det betrykkende at en ubekendt udenlandsk långiver er i besiddelse af dit cpr. nummer, kopi af billede legitimation samt diverse oplysninger om dig. Jeg går ud fra, at du er bekendt med risikoen ved at give andre oplysninger om din PIN-koder og/eller koderne til NEM-ID eller MIT-ID.

   

   

  Hvidvaskning

  in: Privatøkonomi #397067

  Hvis du ikke giver banken de oplysninger den beder om, vil kontoen blive lukket og forholdet vil blive indberettet til Hvidvasksekretariatet.  Det burde ikke være noget problem, når du har givet en forklaring her.

  Du kan på nettet finde diverse vejledninger bl.a. Finansrådets brocure og forskellige Pengeinstitutters vejledninger angående forholdet.

  På en anden tråd har du skrevet om långivende kreditforenings afgivelse af indfrielsestilbud. Her skriver du om din banks fremsendelse af tilbud på nyt lån til indfrielse af dit kreditforeningslån hos den anden udbyder. Der findes IKKE love eller paragraffer om alt i DK. Men det skete kan være i strid med god skik bekendtgørelserne og vejledningerne til disse.

  De svar du måtyte få her, er IKKE autoritative, Du skal i stedet klage til din banks klageansvarlige, hvis adresse du kan finde på bankens hjemmeside. Er du ikke tilfreds med hans svar kan du efterfølgende klage til Pengeinstitutankenævnet (nu Det finansielle ankenævn)

  Nedenstående fremgår af Vejledning til bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for
  finansielle virksomheder

  "Det vil som udgangspunkt udgøre en overtrædelse af bekendtgørelsens § 3, hvis et pengeinstitut foretager
  modregning i sociale ydelser, som er nødvendige til at opretholde en beskeden levefod eller i indestående
  på budgetkonti, medmindre indeståendet har karakter af opsparing til fri rådighed. Dette gælder også, hvis
  et pengeinstitut foretager modregning i beløb, der fejlagtigt indsættes på en konto i et pengeinstitut, hvor
  kunden ikke længere har en konto, f.eks. på kundens tidligere NemKonto."

  Men da flytningen af Nem-kontoen er sket efter råd fra firmaet “din Gæld", til hvem du har betalt et startgebyr på 1.500 kr. + yderligere månedligt 595 kr. bør det være dem som hjælper dig ud af “kattepinen"

  Hjælp..!?!

  in: Bankskifte #395506

  Ifølge retsplejelovens § 513 kan udlæg i udbetalt personskadeerstatning IKKE ske, hvis beløbet er indsat på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde holdt klart afskilt fra kontohavers øvrige formue.

  Kan du ikke få oprettet en særskilt-/kreditorbeskyttet konto i et pengeinstitut er § 513uden praktisk betydning. Efter min mening er pengeinstitutter derfor forpligtet til at oprette en kreditorbeskyttet konto, på samme måde som de er forpligtet til at oprette en nemkonto – også selv om kontohaver måtte være registreret i RKI eller skylde det pågældende institut penge. Men det forudsætter naturligvis, at du kan dokumentere, at det beløb du forventer at modtage hidrører fra en kreditorbeskyttet personskadeerstatning.

  Hvis jeg var dig, vil jeg få den kreditorbeskyttede konto oprettet i samme pengeinstitut hvor du har din nemkonto. Vil man ikke medvirke hertil, bør du klage til pengeinstituttets klageansvarlige, som næppe vil fastholde afvisningen.

  Sørg for at din erstatning først udbetales når din kreditorbeskyttede konto er oprettet og at beløbet indsættes direkte på denne konto.

  Hjælp..!?!

  in: Bankskifte #395504

  Jeg går ud fra at du er bekendt med, at gyldig kreditorbeskyttelse kun kan etableres vedrørende personskadeerstatning og at beløbet IKKE må sammenblandes med din øvrige økonomi.

  ER erstatningen udbetalt, er den kun beskyttet hvis den er indsat direkte på en kreditorbeskyttet konto. Er erstatningen endnu ikke udbetalt skal den indsættes direkte på en sådan konto.

  I det sidste tilfælde, skal du kontakt din bank med en kopi af afgørelsen fra den instans som har tilkendt dig den beskyttede erstatning og bede banken om, at oprette en »kreditorbeskyttet konto« til dig. En sådan konto bør banken ikke nægte at oprette

  Når kontoen er oprettet, skal du straks kontakte den instans, der har tilkendt dig erstatningen og oplyse dem om, at det kreditorbeskyttede beløb skal sættes ind på den nye konto.

  Helkundebetragtningen bruges bl.a. af pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Gøres det brug af krav om helkunde i et eksisterende kundeforhold vil kravet kunne tilsidesættes, hvis bestemmelsen herom i bankens vilkår ikke har været tilstrækkelig klar og tydelig.

  MEN om og på hvilke vilkår et pengeinstitut/kreditforening vil yde et lån, kan IKKE indbringes for andre instanser f.eks. Pengeinstitutankenævnet (nu det Finansielle ankenævn) selv om afslag pga. af låntagers alder har været tilsidesat som værende diskriminerende og dermed i strid med god skik bekendtgørelsen. Havde begrundelsen været lånsøgers økonomi havde det været i orden.

  Der er desværre ikke meget du kan gøre udover at klage til bankens/kreditforeningens klageansvarlige.

   

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 93 i alt)