morsdreng

Forum-svar oprettet

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 71 i alt)
 • Ans Khawaja
  Indlæg
 • <p>Har en bank/virksomhed afgivet et tilbud, hæfter den for fejl i dette, forudsat at modtageren ikke indså eller burde indse, at der var tale om en fejl. Men det kan have betydning hvad der rent faktisk fremgår af tilbuddet og anden korrespondance mellem parterne. Nogen decideret bagatelgrænse for fejlskrift er der ikke. Har man først betalt et beløb kan det blive vanskeligt at få beløbet retur ligesom man risikerer, at betalingen vil blive set som en anerkendelse af betalingspligten og/eller beløbets størrelse. Hvis de betaler, må det som minimum blive under protest – men husk, af hensyn til bevisværdien skal protesten ske skriftligt. Når en kunde har en tvist men sit pengeinstitut, skal denne i 1ste omgang indbringes for instituttets klageansvarlige, hvilket også er forudsætningen for efterfølgende at klage til Det Finansielle Klagenævn (tidligere Pengeinstitutankenævnet). Kontaktoplysningerne på den klageansvarlige skal fremgå af instituttets hjemmeside. Jeg foreslår, at de skriver til BR og meddeler, at beløbet IKKE vil blive betalt før sagen er afgjort af den klageansvarlige og/eller Det Finansielle Klagenævn og samtidig sender korrespondancen med BR til den klageansvarlige og spørger, om det kan være rigtigt, at de som kunder skal betale for bankens fejl? Et autoritativt svar i sagen forudsætter, adgang til al relevant korrespondance i sagen. Det er derfor en god ide, hvis dine familiemedlemmer, inden sagen indbringes for Det Finansielle Klagenævn, kontakter enten den lokale advokatvagt eller en lokal advokat, medbringende sagens akter og for at få en bedømmelse af sagen.</p>

  <p>Har en bank/virksomhed afgivet et tilbud, hæfter den for fejl i dette, forudsat at modtageren ikke indså eller burde indse, at der var tale om en fejl. Men det kan have betydning hvad der rent faktisk fremgår af tilbuddet og anden korrespondance mellem parterne. Nogen decideret bagatelgrænse for fejlskrift er der ikke.</p><p>Har man først betalt et beløb kan det blive vanskeligt at få beløbet retur ligesom man risikerer, at betalingen vil blive set som en anerkendelse af betalingspligten og/eller beløbets størrelse. Hvis de betaler, må det som minimum blive under protest – men husk, af hensyn til bevisværdien skal protesten ske skriftligt.</p><p>Når en kunde har en tvist men sit pengeinstitut, skal denne i 1ste omgang indbringes for instituttets klageansvarlige, hvilket også er forudsætningen for efterfølgende at klage til Det Finansielle Klagenævn (tidligere Pengeinstitutankenævnet). Kontaktoplysningerne på den klageansvarlige skal fremgå af instituttets hjemmeside.</p><p>Jeg foreslår, at de skriver til BR og meddeler, at beløbet IKKE vil blive betalt før sagen er afgjort af den klageansvarlige og/eller Det Finansielle Klagenævn og samtidig sender korrespondancen med BR til den klageansvarlige og spørger, om det kan være rigtigt, at de som kunder skal betale for bankens fejl?</p><p>Et autoritativt svar i sagen forudsætter, adgang til al relevant korrespondance i sagen. Det er derfor en god ide, hvis dine familiemedlemmer, inden sagen indbringes for Det Finansielle Klagenævn, kontakter enten den lokale advokatvagt eller en lokal advokat, medbringende sagens akter og for at få en bedømmelse af sagen.</p>

  Søg på risikovurdering 2020 fra bankresearch.dk og du får en vurderingen på baggrund af 2020 regnskaberne, som inddrager andet end kun soliditets-%

   

  Når du vil låne penge skal du som udgangspunkt opfylde de krav som långiveren stiller, ellers risikerer du ikke at få lånet.

  Søger du på nettet på ”pensionsoplysninger bank” dukker der flere hit op, bl.a. fra Jyske bank og Letpension, hvoraf fremgår, at kun forsikringsselskabet og hverken banken/bankrådgiveren må få kendskab til dine helbredsoplysninger. Det samme må gælde for Realkreditselskaber

  Hvis bankens eller realkreditselskabets ønske om kunders helbredsoplysninger er, at de skal bruges til at frasortere evt. ”skrantende” kunder, vil det være i strid med gældende regler. Men der er intet usædvanligt i, at tilfredsstillende helbredsoplysninger er en betingelse for at kunne tegne en forsikring.

  Enten er der tale om en fejl eller også indgår en forsikring hos Letpension i den løsning man har skruet sammen til dig. Det er ikke usædvanligt, at en långiver som betingelse for at yde et lån kræver tegning og pantsætning af en livsforsikring eller anden forsikring.  Men tag og spørg realkreditselskabet, som er den eneste som kan give dig et autoritativt svar.

   

   

  Om reglerne er blevet ændret for 3 måneder siden tør jeg ikke sige. Men det har siden 2015 været et krav, at køber selv havde en udbetaling på mindst 5% af købsprisen inkl. købsomkostninger. Herefter bliver et køb typisk finansieret med 5% udbetaling, 15% banklån og 80% Realkreditlån.

  Har du kun betalt minimumsudbetalingen på 5%, vil betalingen af 15.000 kr. til dig betyde, at udbetalingen falder til under mindstekravet. Udgør købsprisen inkl. omkostninger eksempelvis 1.000.000 kr. vil din udbetaling falde til 3,5% og til 4,25%, hvis prisen er 2.000.000 kr. Mon ikke du her har forklaringen på, at banken ikke vil udbetale de 15.000 kr. til dig, men ønsker dem anvendt til nedbringelse af de 15% bankfinansiering?

  Har du ønsker om at renovere lejligheden skal dette behandles uafhængigt af selve købet af lejligheden.

   

  Har du ret i, at der dagen før kun stod ca. 3.000 kr. på din konto og nu 19.000 kr. må der nødvendigvis være indsat/overført penge til din konto. Men når banken ikke kan se at der er noget galt, er den mest sandsynlige forklaring, at du husker forkert vedrørende dit tidligere indestående på ca. 3.000 kr.

  Bruger du penge som fejlagtigt er overført eller indsat på din konto skal du naturligvis tilbagebetale pengene til den retmæssige ejer, men bankens forklaring tyder ikke just på, at der er sket fejlagtige indbetalinger.

  Du kan få ”ro i sjælen” ved at undersøge de indbetalinger på din konto som fører til det nuværende indestående på 19.000 kr. Dem kan du se på din netbank eller ved at få banken til at sende dig et kontoudtog eller et skærmprint af de seneste bevægelser.

   

  Iflg. hvidvaskloven og de 148 siders vejledning til samme, skal PI leve op til “kend din kunde” princippet.

  Iflg. Finanstilsynet og Det Finansielle Ankenævnet, er det alene pengeinstituttet der afgør. hvilke oplysninger det vil have for at kunne opfylde kravet om at kende sin kunde og og det forventede forretningsomfang med samme. Det er derfor helt i orden hvis PI kræver flere oplysninger end hvad der fremgrå af vejledningen.

  Men du kan indbringe din klage for Ankenævnet – men først efter at du forgæves har klaget til pengeinstituttets klageansvarlige

  Et realkreditselskab/bank vil naturligvis IKKE udlåne penge baseret på husstandens fælles økonomi, når kun et medlem af husstanden hæfter for gælden. Man vil kræve at begge hæfter solidarisk for gælden, hvilket erfaringsmæssigt giver problemer, når og hvis en af parterne ønsker at komme fri af gælden, f.eks. fordi samlivet ophører.

  En klar betingelse for at begge hæfter for gælden må være, at også begge står som ejer af ejendommen – alt andet er hensynsløst overfor den som hæfter for gælden uden at være medejer.

  At du altid har drømt om at passe et par lejemål i København kan tyde på, at du har kendskab til udlejning og lejeloven, men er dette nu også tilfældet? Køb af ejendom med henblik på udlejning er IKKE for amatører og især ikke hvis det er en ejerlejlighed, hvor lejer stort set er uopsigelig. Det er muligt at indgå et tidsbegrænset lejemål som ophører om 8 år når I ønsker selv at flytte ind i lejligheden, men det forudsætter, at udlejer selv har beboet lejligheden inden lejemålet blev indgået.

  Kan du i det hele taget finde en ejerlejlighed med passende størrelse og beliggenhe, som I vil flytte ind i om ca. 8 år til en pris på 2-2,5 million?

   

  Du overser at der er tale om betalinger mellem 2 forskellige lande med hver sin valuta og det er noget helt anden, end at betale danske kroner til en person i Skagen – så helt så enkelt som du tror, er det ikke..

  Som du skitserer problemet ligger årsagen hos den svenske modtager og IKKE hos dit danske pengeinstitut og skal derfor løses af dig og IKKE af dit pengeinstitut.

  Undersøg hvad andre med fast ejendom i Sverige gør i forbindelse med betaling af deres faste udgifter vedrørende ejendommen?  Mon ikke de bruger en konto i et svensk pengeinstitut, og dem er der mange andre af end Swedbank. En person med fast ejendom i Danmark og bopæl i udlandet, vil sandsynligvis oprette en konto i Danmark for at kunne bruge Betalings-Service og andre danske betalingsløsninger. Noget tilsvarende gælder sandsynligvis også i Sverige

  Arveforskud

  in: Privatøkonomi #386067

  Du blander reglerne om arveforskud og ydelse af gaver til nærmeste familie sammen.

  Arveforskud kan ydes til ægtefælle og børn, men IKKE til børnebørn, så længe deres far eller mor, som er din fars arvinger, er i live. Som ved gaver til nærmeste familie skal der ikke betales gaveafgift af de første 68.700 kr. der ydes. Af større beløb skal betales en afgift på 15%. Som det fremgår af ordet arveforskud, er der tale om et forskud som derfor skal  modregnes i den senere arv.

  En gave ydes af godgørenhed og uden at giveren skal have nogen modydelse, det samme gælder afgiftsfri gave til den nærmeste familie.

  Det følger af ovennævnte, at det din far reelt giver er afgiftsfrie gaver og IKKE arveforskud, som ikke kan gives til børnebørn, så længe deres far eller mor er i live. I mine øjne er det manglende respekt for gavegivers (din fars) ønske, hvis børnebørnene giver pengene videre til dig/deres forældre. Men da reglerne for gaveafgiftsfrie gaver under 68.700 kr også gælder ved gaver fra børn til forældre, er det muligt uden at skulle betale gaveafgift.

   

   

   

   

  Investering i udlejningsejendomme er IKKE for amatører. Du bør være godt hjemme i lejelovens regler, for du kan bl.a. IKKE fastsætte lejen efter eget forgodtbefindende, opsige lejeren når det passer dig og med kort varsel og skal opfylde diverse formkrav vedr. dine henvendelser til lejeren, herunder bl.a. varmeregnskab.

  Hvad angår dit spørgsmål om hvad der vil ske hvis ejendommens værdi falder, er der ingen  forskel på, om du selv bor i ejendommen eller om den er lejet ud. Som hovedregel har det ingen betydning om en ejendoms handelsværdi falder, men kreditorerne kan kræve at lånet nedbringes eller at der stilles sikkerhed, hvis ejendommen forringes, vanrøgtes eller bygninger nedrives.

  Reglerne er de samme uanset om en udlejningsbolig ejes af et (holding-)selskab eller en fysisk person.

  Dit spørgsmål afslører desværre, at du bør indhente yderligere viden om investering i udlejningsboliger INDEN du kaster dig ud i en investering,

  Når et pengeinstitut allerede for mere end 25 år siden ikke kunne nægte at oprette en NemKonto, fordi personen havde gæld andetsteds, til andre pengeinstitutter eller endda til det PI hvor kontoen ønskes oprettet, kan man naturligvis ikke ophæve en allerede oprettet NemKonto med samme begrundelse.

  Reglerne om god skik for pengeinstitutter siger om spørgsmålet: § 15. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en basal indlånskonto til en privatkunde, jf. stk. 2. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium. Af vejledningen om god skik fremgrå endvidere at nægtelse af at oprette en basal-indlånskonto, forudsætter en individuel saglig begrundelse. Indholdet af kriteriet »saglig begrundelse« skal forstås i overensstemmelse med Pengeinstitutankenævnets praksis på området. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis kunden optræder anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets øvrige kunder og/eller ansatte, eller hvis kontoen anvendes til ulovlige formål. Tilsvarende kan et pengeinstitut nægte at oprette en almindelig indlånskonto, hvis kunden ikke vil udlevere de oplysninger, som pengeinstituttet skal indhente for at efterleve hvidvaskloven.

  Betegnelsen basal-indlånskonto og basal-betalingskonto skyldes nyeste (EU) lovgivning på området, mens NemKonto er en ren dansk “opfindelse” som kan tilknyttes en basal-indlåns eller -betalingskonto.

   

   

  Du og det ApS, hvor du ejer anpartskapitalen er 2 forskellige juridiske personer. At flytte penge fra din personlige konto til ApS s konto svare til, at banken UDEN anmodning/aftale overfører penge fra Per til Pouls konto i banken.

  Klag til bankens klageansvarlige, hvis kontakt oplysninger du finder på bankens internet side. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du klage til Det Finansielle Ankenævn (tidl. Pengeinstitut Ankenævnet), da klagen vedrører hævning på din personlige konto og ikke et erhvervsforhold, som ikke kan behandles af klagenævnet.

  At du eventuel er i overtræk på ApS kassekredit eller har påtaget dig personlig kaution for ApS kassekredit ændrer intet. Der er stadig tale om 2 forskellige juridiske personer.  Hvis banken fremfører at der er tale om en lovlig modregning, skal modregningen ske mellem de samme juridiske personer (hvilket IKKE er tilfældet her) og kravene være forfaldne/afviklingsmodne, hvilket for en evt. kautions vedkommende forudsætter, at kautionen er opsagt.

  Det er det objektive svar på dit spørgsmål, men der kan være aftalt noget andet mellem dig og banken.

  Hvis du søger dit spørgsmål på internettet, får du følgende svar:

  Et rentefradrag betyder, at du skal betale mindre i SKAT, hvis du betaler renter på en gæld. Oprindeligt er dette fradrag lavet med henblik på bolig- og realkreditlån, men du kan også få rentefradrag fra lån optaget hos private låneudbydere.

  For mange penge

  in: Privatøkonomi #384965

  De beløb som er gået ind på din konto betragtes som hittegods. Afleverer du ikke pengene eller bruger du af dem, er der tale om ulovlig omgang med hittegods, hvilket er en berigelsesforbrydelse og det er det også, hvis du investerer pengene.

  Få sendt pengene retur, det kan kun gå for langsomt.

   

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 71 i alt)