Oversigt over forbrugerlove

Oversigt over forbrugerlove
1. Kreditaftaleloven. På Retsinformation (leder du efter en §, så kan der være kommet efterfølgende ændringer til en §).
1.1 Renteformel for ÅOP – er indsat som bilag 1 i kreditaftaleloven.
2. EU-forbrugerkreditdirektivet. På EUR-LEX hjemmeside kan du finde forbrugerkreditdirektivet for alle EU-lande. Direktivet danner grundlag for kreditaftaleloven og visse bestemmelser i markedsføringsloven.
3. Prisoplysningsbkg. for pengeinstitutter pr. 1. november 2010. Gælder for ikke-genstandsbestemte lån og kreditter). Måden som et pengeinstitut skal skilte med gebyrerne på fremgår også af bekendtgørelsen. Puljeordninger til kapitalpension, ratepension, selvpension, børneopsparing og boligopsparing er dog ikke omfattet – se pkt. 4. Grænseoverskridende pengeinstitutter uden filialer er dog omfattet af skiltningsbekendtgørelsen for andre kreditgivere (se pkt. 7. og 7.1)
3.1 Finanstilsynets vejledning til pengeinstitutterne om, hvordan de skal “fortolke”/læse prisoplysningsbkg. for pengeinstitutter pr. 1. november 2010.
4. Skiltningsbkg. for andre kreditgivere pr. 1. november 2010. Bekendtgørelsens rigtige navn er ”Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser”. (Bkg. gælder finansieringsselskaber. Den gælder også for forretninger, der formidler lån og kreditter, hvad enten det er et finansieringsselskab eller pengeinstitut, der står bag lånet)
5. MarkedsføringslovenForbrugerombudsmandens site, hvor der ligger retningslinjer og vejledninger. Markedsføringsloven på Retsinformation (senere ændringer fremgår også). Markedsføringsloven gælder i øvrigt ikke for pengeinstitutter i det omfang, der er fastsat regler på området i anden lovgivning for pengeinstitutter. Måden som et finansieringsselskab og forretninger, der formidler lån og kreditter skal oplyse om gebyrer på, er også reguleret af markedsføringsloven.
5.1 Forbrugerombudsmandens vildledningsforbud i markedsføringslovens § 3 (hvad forstås derved).
6. Markedsføring af lån og kreditter pr. 1. november 2010:

1. Pengeinstitutter: Prisoplysningsbkg. for pengeinstitutter § 9. (Gælder for ikke-genstandsbestemte lån og kreditter).

2. Finansieringsselskaber og forretninger (fx. tilbudskatalog, avis, fjernsyn, hjemmeside): Markedsføringslovens § 14 a. Markedsføringslovens §14 a bruges for såvel genstandsbestemte som ikke-genstandsbestemte lån og kreditter. Der findes ganske vist en § 14 også i markedsføringsloven for genstandsbestemte lån og kreditter, men den er reelt overflødig, idet § 14 a “overruler” § 14.

7. Bekendtgørelse om ratepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. (Oplysningskrav til puljeordninger til særligt indlån (kapitalpension, ratepension, selvpension, børneopsparing og boligopsparing), f.eks. om afkast og gebyrer.
8. Finanstilsynets god skik-bekendtgørelse (NB. Gælder ikke for finansieringsselskaber).
8.1 Finanstilsynets vejledning til god skik-bekendtgørelsen (hvad forstås der ved de enkelte § i bekendtgørelsen).
9. Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer (se bl.a. Indskydergarantifondens dækning). Se også Indskydergarantifondens site.
10. Forbrugeraftaleloven. Konkurrence og Forbrugerstyrelsens site. På Retsinformation.
10.1 Bekendtgørelse vedrørende oplysning om fortrydelsesret  i henhold til lov om visse forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven). (D.v.s. erhvervet ved fjernsalg). Pr. 12. juni 2010 er der fortrydelsesret efter reglerne i kreditaftalelovens § 19 (se pkt. 1) for både fjernsalg og ”direkte kontakt”. Hvis fortrydelsesretten ikke udløses efter reglerne i kreditaftalelovens § 19, så vil man dog pr. 12. juni 2010 ved fjernsalg stadig været dækket af reglerne for fortrydelsesret i forbrugeraftalelovens § 17.
11. Forsikringsaftaleloven.
11.1 Bekendtgørelse vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forsikringsaftaler.
12. Renteloven + dertilhørende bekendtgørelser på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens site samt på Retsinformation. Renteloven indeholder bla. regler for hvor meget et rykkergebyr må være, og hvor meget morarenten (overtræksrenten/restancerente) må være for finansieringsselskabers lån og kreditter.
13. Ligningsloven. Regelsættet for fradrag for etableringsomkostninger i anledning af en lån eller kredit (se ligningslovens § 5, stk. 3 og § 8, stk. 3, litra C).
13.1 SKAT’s regler for fradraget kan du se i Skats den juriske vejledning. Denne er for 2013-2. Skat opdagerer dem løbende, så man skal altid se efter den nyeste.
14. Sagsafgørelser fra Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmandens Pressemeddelelser.
15. Alle danske love – enten sorteret i alfabetisk rækkefølge og sorteret med en populærtitel, hvis den har en populærtitel. 1) Du går ind på Retsinformation. 2) I kolonnen til venstre er der en “kongekrone” hvor der står “Danske love”. 3) Du klikker på “Danske love” og der åbner sig et billede, hvor du kan klikke vælge at se en oplistning af “Danske love” i alfabetisk rækkefølge, eller du kan kan vælge at foretage en sortering på “Populærtitel” (d.v.s. de love, som af et ministerium er opdateret med populærtitel).
16. Andelsboliger. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentantion har på sin hjemmeside sat en række links ind over den lovgivning, som andelsboligforerningerne støder på. De forskellige links er inddelt efter emner med en kort beskrivelse, så man nemt kan finde ud af, hvad der gælder.

 

 

 

 

Har du den bedste bank?

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig

Indhent tilbud