Dette emne
Udlevering af fortrolige oplysninger

Udlevering af fortrolige oplysninger

01-10-2014 18:03
HCL18
Hej alle

Jeg kan se at der er mange som har en stor viden indenfor bank-verden.

Derfor vil jeg gerne spørge om det er lovligt at en bank udlevere ens personlige oplysninger sådan som CPR nr., fulde navn og adresse, kredit oplysninger mm.
Det er i forbindelse med at jeg havde en gæld til Nordjyske Bank for mange års siden, som de nu efter min store overraskelse ikke havde eftergivet, som vi aftale på et møde tilbage i 2003, de mener ikke gælden er forældet da de skulle have sendt 2 stk. påmindelses breve inden 2008 hvor den nye forældelseslov trådte i kræft, som jeg ikke har modtaget.

De har nu solgt fordringen til et selskab som hedder EOS Danmark A/S med mine fulde oplysninger uden min tilladelse, som jeg er blevet lidt stødt over da de ikke tidligere har forsøgt at inddrive gælden på anden vis, eller kontakte mig vedr. dette.

Håber på lidt god saglig rådgivning, på forhånd tak;-)
01-10-2014 19:54
morsdreng
Som svar på dit ovennævnte spørgsmål kan oplyses

at en bank som udgangspunkt har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, og derfor ikke uden videre kan udlevere dine oplysninger til 3. mand. Men se nedenfor.

at du ikke kan forlange at en bank eftergiver de penge de har til gode hos dig. Kravet kan kun forsvinde ved at du betaler, får en anden aftale med banken, fordi kravet er forældet eller fordi banken af en eller anden grund opgiver at inddrive kravet.

at din gæld til banken tidligere i praksis aldrig blev forældet, da den var underlagt en 20 årig forældelse, der alene kunne afbrydes ved en påmindelse fra bankens side, hvorefter der løb en ny 20 årig forældelse o.s.v.

at der fra 1.1.2008 er indført nye forældelsesregler, hvorefter gæld til Pengeinstitutter forældes efter 10 år, mens forældelsen kun kan afbrydes ved din anerkendelse af gælden, f.eks. ved underskrift på et frivilligt forlig eller ved indbringelse af sagen for fogedretten eller ved udtagelse af stævning imod dig. Det sidste vil kun ske, hvis pengeinstituttet ikke har et underskrevet gældsbrev, dvs. hvis gælden stammer fra overtræk, kassekredit eller byggelån.

at særlige overgangsregler i forbindelse med overgangen til de nye forældelsesregler betyder, at en afbrydelse der er sket efter de gamle regler - dvs. en påmindelse inden den 31.12.2007 - også gælder efter den 1.1.2011 hvor de særlige overgangsregler ophørte. I klart sprog betyder dette, at har banken sendt dig en påmindelse i 2007, forældes din gæld først 10 år senere i 2017.

at et pengeinstitut - selv om de har tavshedspligt - naturligvis godt kan bede andre, f.eks. et inkasso- eller advokatfirma om at inkasserede tilgodehavendet for dem, ligesom de også kan sælge deres tilgodehavende hos dig til 3 mand. Den pågældende der køber fordringen vil naturligvis også være bundet af tavshedspligt, ligesom et PI aldrig vil kunne få godkendt, at deres fordringer overdrages til "folk med rygmærker".

Så konklusionen er, at din gæld endnu ikke er forældet og at banken er berettiget til sælge sit krav imod dig til 3 mand eller anmode 3. mand om at inkassere kravet, men du vil ikke kunne stilles ringere, end hvis gælden fortsat var til det pågældende PI.
01-10-2014 20:24
HCL18
Takker for det gode og uddybende svar

Som en lille opfølgning, er det at have tavshedspligt vel det at man ikke må videre give fortrolige oplysninger ej heller ved salg til 3. mand, som hvad jeg kan forstå er kernen ved tavshedspligt.

Som jeg kan læse mig frem til, så ligger der en dom fra Finanstilsynet som er stadfastet af Erhvervsankenævnet i 2004, at et pengeinstitut ikke må videre give fortrolige oplysninger uden samtykke, eller har regler ændret sig siden hen...?
01-10-2014 21:08
morsdreng
Jeg kan supplerende oplyse, at jeg er bekendt med, at et datterselskab af det nu hedengangne EBH inden finanskrisen opkøbte fordringer fra banken, ligesom firmaet Lindorff på nettet oplyser, at de har overtaget pengeinstitutfordringer fra Finansiel Stabilitet.

Dette vil IKKE være muligt, hvis sælger ikke kan oplyse om skyldners navn, adresse og cpr-nummer, der i øvrigt også vil fremgå af det fysiske gældsbrev, der er en forudsætning for at kravet f.eks. kan indbringes for fogedretten. Men som oplyst i mit tidligere indlæg, kan et PI ikke overgive sagen til inkasso hos eller sælge den til hvem som helst.

Jeg har ikke "boget" sagen yderligere - hvilket også falder udenfor dette forum - men vil mene, at det er ok, hvordan kan Finansiel Stabilitet ellers sælge tilgodehavender som de har overtaget fra konkursramte banker til Lindorff?

Hvis du vil forfølge sagen yderligere, er mit råd, at du kontakter det pengeinstitut som du oprindeligt skyldte pengene og beder dem oplyse dig om, på hvilket retsligt grundlag fordringen mod dig er overdraget til en 3. mand.
01-10-2014 21:34
HCL18
Takker for INFO.

Har prøvet og kontakte banken flere gange for at få forklaring men uden svar.

Så jeg føler mig "kørt over" af banken når nu de ikke besvare deres henvendelser og selskabet som de har solgt fordringen til uden min sammentykke fortsætter deres inddrivelse.

Ud over det at de har udleveret fortrolige oplysninger, forlægger der også det at der har været afholdt et møde tilbage i 2003, hvor bankdirektøren meddelte at de ikke ville forfølge deres tilgodehavende og dertil er deres opgørelse af gælden ikke korrekt.

Så som den lille mand, er det svært at kæmpe mod en stor finansiel organisation, det er meget frustrerende...

For mig at se er det misbrug af kundeoplysninger for at sælge et produkt uden rettigheder
01-10-2014 22:58
morsdreng
Hvis banken ikke vil besvare din henvendelser, kan du anmode inkassofirmaet om at oplyse dig om det retslige grundlag for deres overtagelse af fordringen. Alternativt kan du indbringe sagen for Finanstilsynet for at få afklaret, om Erhvervsankenævnets afgørelse af 18.2.2005 om, at en bank ikke uden kundens accept må videregive fortrolige oplysninger i forbindelse med salg af en fordring fortsat er gældende.

Hvis videregivelse af oplysninger kun må ske med kundens accept, bliver det efter min mening svært til umuligt for Finansiel Stabilitet - og pengeinstitutter - at overdrage deres fordringer til Lindorff. Pressemeddelelsen på Lindorffs hjemmeside om overlevering af fordringerne fra Finansiel Stabilitet oplyser kun, at kundernes vil blive orienteret i forbindelse med overleveringen.

Hvis du mener, at bankdirektørens oplysning om, at man ikke vil forfølge tilgodehavende betyder, at banken dermed også har givet afkald på deres tilgodehavendet hos dig, burde du have afkrævet banken en skriftlig erklæring om, at du ikke længere skyldte dem penge, en såkaldt saldokvittering, ligesom du straks burde have reageret, da du modtog de 2 påmindelser. Om du kan bevise din påstand nu mere end 10 år senere, må du drøfte med en lokal advokat.
02-10-2014 08:30
HCL18
Kunne det være at der er andre forhold som gør sig gældende når nu det drejer sig om konkursbo, når nu Finansiel Stabilitet kan sælge deres fordringer til andre, der er heller ingen hindring i dette hvis oplysningerne er offentlig gjort, evt. hvis det har været i fogedretten...?
02-10-2014 09:03
morsdreng
At skyldner har været i fogedretten, eller at gælden på anden vis er blevet offentlig kendt, f.eks. pga. af en dom, er en betingelse for at banken pga. deres tavshedspligt kan indberette en kunde/skyldner til RKI, men er uden betydning ved salg af fordringer.

Lindorff oplyser på deres hjemmeside, at de opkøber krav fra banker/pengeinstitutter, så det drejer sig ikke kun om gæld fra konkursramte PI opkøbt fra Finansiel Stabilitet. Min teori er, at forudgående indhentelse af skyldners accept på, at hans fortrolige oplysninger må videregives til en køber af fordringen, i realiteten gør det umuligt at handle bankfordringer, hvorfor jeg tvivler på, at dette sker. Men jeg ved det som sagt ikke.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at spørgsmålet har været forelagt for Finanstilsynet, efter den afgørelse fra Erhvervsankenævnet som du henviser til. Men som oplyst, er der grænser for hvor dybt jeg kan gå ind i sagen på dette forum.

Så jeg holder fast i mit tidligere råd til dig. Kontakt banken eller inkassofirmaet, gør dem opmærksom på afgørelsen fra 2004 og bed dem oplyse, på hvilket grundlag de har modtaget dine fortrolige oplysninger, når det iflg. afgørelsen ikke bør kunne ske. Alternativt indbring sagen for Finanstilsynet. Er du ikke selv i stand til at skrive til bank/inkassofirmaet kan de bede den advokat herom, som du alligevel skal kontakte vedrørende bankens afkald på at ville inddrive fordringen. Fsv. angår banken bør du skrive til deres Klageansvarlige, hvilket du bør kunne finde mere om på bankens hjemmeside..
02-10-2014 09:44
HalliHallo
Hvad er problemet egentlig?

Har du da noget at skjule siden andre ikke må få dine oplysninger?

I denne her sag er der jo ingen tvivl om at der ikke er nogen, der har gjort sig skyldig i at videregive dit CPR.NR. og adresse.

Spørgsmålet bliver i øvrigt stillet igen og igen herinde i forskellige versioner.
03-10-2014 15:36
HCL18
Problemet er at en bank har videre givet fortrolige oplysninger som de ikke har ret til efter min mening.

Hvor samme spørgsmål går igen i andre debatter ved jeg ikke, men vil meget gerne henvises!
07-05-2015 09:00
HCL18
Til alle som måtte være interresseret så her er afgørelsen fra Finanstilsynet:

Link: www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Reaktio...60515.aspx
07-05-2015 18:06
test
Interessant. Men er du så begyndte at betale af?
07-05-2015 19:57
HCL18
Det burde ikke være nødvendigt, da jeg havde en aftale med banken om at de ikke ville forfølge sagen yderligere tilbage i 2003.
Den fik jeg desværre aldrig på skrift, men kun mundtligt under et møde, heldigvis var der 4 vidner til mødet.
Men det er ikke nemt når de har overdraget alt til et inkasso virksomhed.

Det interessante i denne afgørelse er at det er stort set umuligt for en inkassovirksomhed at indrive for andre finansielle virksomheder, samtidig med de køber fordringer, da de 2 ting ikke kan adskilles.
08-05-2015 00:16
test
Men afgørelse har da intet at gøre med din gæld. Den består da fuldstændigt uanfægtet så vidt jeg kan forstå.
08-05-2015 08:50
HCL18
Som det fremgår at indlæggets overskrift, drejer det sig om udlevering af fortrolig oplysninger, som banken hid til har benægtet, har fundet sted...
12-09-2018 10:36
Jen
Udlevering af fortrolige oplysninger ved salg af lån

Har du været så uheldig, at din Bank er blevet overtaget af Finansiel Stabilitet, og du har lån i banken, så vær opmærksom på, at dit lån ikke kan sælges, til et privat firma, hvis lånet ikke er misligholdt og offentliggjort, ved fogedretten, på overdragelses tidspunktet, Ifølge Lov om Finansiel Virksomhed §117 stk 1 må man ikke videregive fortrolige oplysninger, til et privat firma.

Finansiel Stabilitet har i flere tilfælde, solgt Banklån til private firmaer, Bla. til Cerberus ejede selskaber, som Promontoria Holding.
Salget af de lån, strider direkte mod loven, og konfronterer man Finansiel Stabilitet med fakta, får man at vide, at man bare kan sagsøge dem.

Alle som har et lån, der er blevet købt af et privat firma, vil jeg anbefale, at de sagsøger køber, evt i gruppe søgsmål, idet det private firma, ikke kan komme til at eje Lånet. dette gælder også selvom, man har lavet et forlig, med det private firma, idet de stadig ikke er ejer af lånet.
30-09-2018 17:08
ArneK
Du har helt ret. Godt, at der endelig er en der forstår hvad det her drejer sig om og har sat sig ind i erhvervsankenævnets kendelse fra 2015. For at skære det ud i pap: fortrolighedskravet mellem bank og kunde er så vigtigt, at banken ikke uden videre kan sælge en fordring til 3. mand. Salg er ikke det samme som at banken beder et inkassofirma om at inddrive gælden, for kunden er stadig kunde i banken. Derfor skal der som udgangspunkt ved et salg indhentes samtykke hos debitor. Men har gældsforholdet været offentliggjort på et tidligere tidpunkt, så må man godt sælge fordringen. Men det forudsætter, at banken har fået en dom. Eller som Lindorff selv skriver et sted: bankfordringer må ikke overdrages, medmindre de har været i fogedretten.
30-09-2018 17:10
ArneK
Tastefejl. Kendelsen er fra 2005
30-09-2018 20:07
morsdreng
Du er desværre ikke helt opdateret. At sagen har været i fogedretten eller at skyldneren ikke har protesteret mod et betalingspåkrav giver kun PI ret til at videregive oplysninger om sin kundes gældsforhold til et kreditoplysningsbureau, men IKKE ret til at videregive fortrolige oplysninger i forbindelse med salg af fordringen.

Status er følgende:

Finanstilsynet har i 2003-10-15 truffet afgørelse om et pengeinstituts videregivelse af fortrolige oplysninger (cpr- nummer, navn, adresse, lånebeløb og evt. restgæld) i forbindelse med dets salg af afskrevne fordringer. Afgørelsen er indbragt for Erhvervsankenævnet, hvis kendelse 2005.02-18 stadfæster Finanstilsynets afgørelse.

I afgørelserne lægges der vægt på afvejningen af den finansielle virksomheds interesse i at kunne videregive oplysningerne kontra kundens berettigede forventninger om at hans fortrolige oplysninger hemmeligholdes. Resultatet var, at der IKKE forelå forhold som kunne medføre, at kundens krav på hemmeligholdelse blev tilsidesat, idet det alene var i PI` s interesse at fordringen blev solgt og at der ingen sikkerhed var for, at fordringen blev videresolgt, med den konsekvens af en bredere kreds fik kendskab til kundens fordring. Det er dog berettiget at videregive oplysninger ved PI´s frasalg af en forretningsafdeling eller filial.

Spørgsmålet har også i 35/2017 været indbragt for PI-ankenævnet, som ikke kunne behandle spørgsmålet.

Spørgsmålet om et PI´s videregivelse af oplysninger om en kundes gældsforhold til et kreditoplysningsbureau har været behandlet i Finanstilsynet afgørelse 28.3.3011, som fandt det berettiget i de tilfælde hvor skyldneren ikke havde fremsat indsigelser mod et betalingspåkrav. (svarer til at skyldner har været indbragt for fogedretten og gælden dermed er blevet offentligheden bekendt)

Det er derfor KUN oplysninger om kundens gældsforhold som lovligt kan videregives til et kreditoplysningsbureau, mens kundens fortrolige oplysninger IKKE kan videregives til køberen af fordringen, medmindre forudsætningerne i Finanstilsynets og Erhvervsankenævnets afgørelser fra 2003 og 2005 er opfyldte

At flere pengeinstitutter, Finansiel Stabilitet og senest Nordea sælger deres fordringer, må i denne forbindelse anses som noget af et paradoks, da kundens fortrolige oplysninger fremgår af gældsbrevet som er køberens dokumentation for kravet og grundlaget for at kunne inddrive tilgodehavendet via fogedretten. Omvendt vil køberen af en fordring naturligvis forlange at få dokumentation for og et grundlag for at kunne tvangsinddrive sit nykøbte tilgodehavende
30-09-2018 20:45
ArneK
Hmm. Jeg tror vi er enige og at du ikke helt har forstået mit indlæg. Du skriver i øvrigt om kreditoplysningsbureauer og mener vel eks. RKI. Sagen drejer sig om salg af fordringer til 3. mand. Som der står i kendelsen, så kan et sådant salg ikke finde sted før banken har fået dom for sit krav og der har været afholdt fogedretsmøde. Det er da rigtigt forstået at det ikke giver mening at have ret til at sælge en fordring, såfremt man ikke samtidig kender debitor. Men det er jo underforstået.
30-09-2018 21:38
morsdreng
Det er desværre dig der misforstår sagen.

I sin afgørelse 35/2017 henviser PI-ankenævnet til Finanstilsynets og Erhvervsankenævnets afgørelser fra 2003 og 2005 og Finanstilsynets afgørelse 28.3.2011, hvilket betyder, at derpå daværende tidspunkt ikke forelå nyere afgørelser om spørgsmålet..

Lige siden starten på RKI har det været en forudsætning for PI indberetning af kunder til RKI, at gælden har været indbragt for Fogedretten og dermed (i teorien) blev offentlig kendt. Finanstilsynets afgørelse af 28.3.2011 sidestiller kundens manglende indsigelse mod et betalingspå-krav med indbringelse af gælden for fogedretten. I begge tilfælde kan offentligheden kun få oplyst skyldnerens navn og gældens størrelse. En sag kan af omkostningsmæssige grunde endda indbringes for fogedretten for et mindre beløb end den samlede gæld.

Finanstilsynets afgørelse af 28.3.2011 vedrører ALENE videregivelse af oplysninger til et kreditoplysningsbureau, som f.eks. kan være f.eks. RKI

Hvis en indbringelse af gælden for fogedretten berettiger til salg fordringen med oplysning om skyldnerens fortrolige oplysninger, havde dette fremgået af afgørelserne fra 2003 og 2005 - og det gør det ikke.

I øvrigt behøver banken ikke at opnå dom for sit tilgodehavende, idet PI udlånsdokumenter som standard indeholder en såkaldt § 478 påtegning, som gør det muligt at indbringe gælden direkte for fogedretten.

Når jeg skriver kreditoplysningsbureauer er det bl.a. fordi det ar den betegnelse som Finanstilsynet benytter i sin afgørelse 28.3.2011.

Men det er fortsat et paradoks, at der er købere til PI´s fordringer, når de ikke må modtage skyldnerens fortrolige oplysninger og
at det er muligt at sælge fordringerne på disse betingelser. Prøv at læse mine tidligere indlæg på denne tråd.

Til din orientering kan jeg oplyse, at jeg i en længere årrække har beskæftiget mig med inddrivelse af et landsdækkende PI´s misligholdte fordringer, så jeg er absolut ikke uden detailkendskab til området.
Hent flere indlæg