Vi får et kæmpe krak der vil overgå 1929

Forside Fora Privatøkonomi Vi får et kæmpe krak der vil overgå 1929

 • This topic has 681 svar, 62 stemmer, and was last updated by Anonym.
Viser 15 indlæg - 376 til 390 (af 682 i alt)
 • Indlæg
 • #136056
  elkaya

  Jeg har ikke tidligere prioriteret og interesseret mig nok for eller haft tilstrækkelige egne erfaringer med samfundsforhold og individets retsstilling i det samfund vi kalder et civiliseret demokratisk retssamfund indtil jeg som forbruger og privat bygherre i 2005 efterfølgende har erfaret, hvorledes jeg i det civile retssystem er skyldig indtil jeg har løftet bevisbyrden for det modsatte, og nu er blevet vidne til hvad der synes at kunne udvikle sig til verdenshistoriens største depression.

  Hvis ikke den gør, er det fordi politikerne på vegne af skatteydere og borgere er overbevist om eller tvunget til af dem med større magt end politikerne selv at gældsætte verdenssamfundene i mange generationer fremover, for at redde rumpetten på denne verdens mest indflydelsesrige og magtfulde personer og familier, så de fortsat kan føre deres ekstravagante tilværelser på over førsteklasse og lade resten af verdens borgere betale for konsekvenserne.

  Min juridiske modpart er aktør i byggebranchen som gennem interesse organisationen Dansk Byggeri har og har haft uendelig stor politisk indflydelse på tilblivelsen og udformningen af gældende love, regler og bestemmelser på området.

  Politikerne og byggebranchen er gensidigt afhængige af hinanden. Politikerne har brug for branchen til at understøtte politiske vækst ambitioner. Byggebranchen har brug for politisk lydhørhed over for deres ønsker og behov for de mest ultra liberale love, regler og bestemmelser til at regulere aktørernes erhvervsudøvelse. Så der handles i porten oftest med forbrugerorganisationer uden for døren. Forbrugerorganisationer kan få forelagt resultatet af de politiske forhandlinger og deraf affødte resultater for kommentarer. Forbrugerorganisationerne afstår oftest med hårdtslående kritik som de godt ved der i sidste ende ikke er politisk lydhørhed overfor. derfor intet incitament til at kompromittere sig selv og undergrave egen troværdighed og den tillid som mange har til disse organisationer sørger for forbrugernes ve og vel. Formelt gør det de også rigtigt godt. Reelt er det pseudo indflydelse til beroligelse af masserne.

  Hvis vi ser bort fra branchernes egne forskellige ankenævn og garantiordninger skabt af brancherne selv for at fremstå troværdige i relationer til forbrugerne. i erhvervslivet hedder det Public Relations. Altså ren og skær markedsføring af sig selv og sine ydelser.

  I den virkeligheden er retsforholdet mellem forbrugeren og virksomhederne ikke grundlæggende anderledes end det er mellem to virksomheder der handler eller indgår øvrige aftaler med hinanden.

  Altså formodes forbrugeren grundlæggende i lovgivningen at kunne agere som en virksomhed såvel før, som under og efter afslutning af en handel og/eller aftale ved leveringer og/eller udførelsen heraf, hvor det er klageren over en vare eller en serviceydelse som skal løfte bevisbyrden i en tvist med en anden virksomhed.

  Hvis ikke forbrugeren kender, anerkender og anvender alle de spilleregler som er gældende for B2B forholdene gældende mellem to virksomheder, så er forbrugeren grundlæggende meget dårligt stillet med hensyn til at kunne løfte en bevisbyrde ved domstolene.

  De førnævnte ankenævn og garantiordninger har således også den funktion at de skjuler de reelle retsforhold for forbrugeren, som gives nogle indrømmelser ikke fordi lovgivningen tilsiger det, men fordi branchens ry og omdømme svært ville kunne bære andet.

  Der er så nogle tvister der ender i retssystemet som vi som forbrugere oftest har tillid til udøver retfærdighed mellem uenige parter. Nej, jurister bekræfter åbenlyst at det ikke er et spørgsmål at have ret, men at få ret og at der næppe findes andre steder, hvor der tales usandt og imod bedre vidende end ved domstolene.

  Jamen syns- og skønsmand er da fornuftige og anstændige fagfolk som vil redde trådene ud og erklære sig til fordel for forbrugeren. Det tilsiger al sund fornuft. Nej, for det første er syns- og skønsmænd ikke til for parterne, men for domstolen. Selvom det ofte er klageren der rekvirerer syn og skøn så er syns- og skønsmands funktionen til for dommeren, som dennes faglige bistand til at forklare de tekniske forhold i en tvist.
  Syns- og skønsmænd må og skal i øvrigt heller ikke foretage sig noget af egen drift under syns- og skønsforretningen. Syns- og skønsmanden skal alene forholde sig til det syns- og skønstema som klageren udarbejder og modparten godkender inden syns- og skønsforretningen udføres på åstedet. Enhver jurist vil kunne underholde med den ene rystende erfaring efter den anden om hvordan de oplever syns- og skønsmænd udføre deres erhverv.

  Jeg oplevede selv en syns- og skønsmand der udførte sit hverv ved under syns- og skønsforretningen at spørge entreprenøren om hvad han havde udført og hvorfor han havde udført arbejdet som påstået. På den baggrund udfærdigede han sin syns- og skønserklæring. Tydeligvis ved at genbruge og tilrette en tidligere udfærdiget syns- og skønserklæring. Der var oplysninger og henvisninger i den for min sag udførte erklæring som tydeligvis tilhørte den foregående erklæring, men ikke var blevet rettet i skyndingen. Mine indsigelser til troværdigheden og lødigheden i den afgivne erklæring udløste blot et skuldertræk fra min advokat som oplyste at syns- og skønserklæringer stort set aldrig omstødes endsige ændret af syns- og skønsmanden selv. Det er bydende nødvendigt for hans egen troværdig at fastholde indholdet uagtet enhver fejl eller berettiget kritik heraf.

  Min advokat undsiger mig mine henstillinger til at han skulle samarbejde med byggesagkyndig bistand ved udarbejdelsen af syns- og skønstemaet og som vores fælles sparring i øvrigt under forberedelsen af sagen. Det bryder en højesteretsadvokat med 2-3 årtiers erfaring i byggeret imidlertid ikke om. Modparten kørte da også advokaten så meget rundt i manegen på det tekniske plan at sagen blev tabt ved byretten. Advokaten kender sikkert til alt hvad der måtte være værd at vide om kontrakts forhold inden for byggelovgivningen, men det giver ham ikke den fornødne byggetekniske indsigt til at kunne forstå og forsvare mine interesser mod krav om betaling for ekstraarbejder 10 måneder efter afslutning og betaling for arbejdet med henvisning til forhold som kræver byggeteknisk indsigt.

  Hvorfor skulle tilsvarende forhold ikke også være gældende endnu højere oppe i hierarkiet, som jo igennem tiderne også har haft stor politisk indflydelse på udformningen af lovgivningen både før og efter enevældets fald som jeg føler mig hensat til efter mine oplevelser.

  Vinduer fabrikeret efter forskrifterne fra det tidligere Raadvad center skulle være det ypperste af det ypperste i kvalitet for materialer såvel som forarbejdningen heraf. En syns- og skønserklæring fortæller om så latente fejl og graverende afvigelser på begge områder at det vil være billigere med en omlevering med vinduer i korrekt kvalitet.
  Stifteren af PC Vinduer & Døre A/S afvikler sin virksomhed igennem de tre år sagen nu har verseret ved byretten og resterne af den går konkurs i november 2007 efter ca
  3 årtiers produktion. PC Holding fortsætter imidlertid ufortrødent nu som ejer af Horn Aps som på tilsvarende vis anpriser ventilationsvinduets kvaliteter. Stifteren Poul Christensen i Lunderskov vil sikkert igen opnå samme blåstemplinger, som blev opnået med Raadvad Vinduer, i det han fortsat bliver benyttet som konsulent i forbindelse med projekter i Erhvervs- og Byggestyrelsen etc.

  Jeg skal og kan ikke udtale mig om neptun202 skulle have ret eller ej, men man skal nok heller ikke kategorisk afvise det når nogen siger at Kejseren ikke har nogen Klæder på.

  #136064
  Anonym

  Jeg kan sagtens forstå din frustration – men har dog svært ved at se den lige linie til banker og privatøkonomi, som er dette forums fokus…

  #136066
  Anonym

  Ævl i lange baner og uvidenhed, der skriger mod himlen, møder man i dette forum

  IMF har nylig udtalt, at nationalstaterne ingen reelle midler har til at garantere sine borgeres indskud i banker, der alle de facto må anses for kollaberede ligesom de øvrige kreditinstitutioner, forsikringsselskaber og pensionfonds, men de kan selvfølgelig trykke flere penge, men det er ikke værdisiskabende i sig selv.

  Down-Jones synker formentlig til 850.

  Alle bliver fattige og elendige.

  Vor verdensorden er slut.

  #136068
  elkaya

  Jeg er ny på debatten og forsøger at lære funktionerne etc. at kende.
  Hvis jeg har placeret mit indlæg under forkert tema i debatten, skal herved jeg beklage dette.
  I forhold til overskriften på dette tema synes jeg dog at have bemærket at debatten overvejende drejer sig om betragtningerne fremført af Neptun101 og Neptun202.
  Derudover kan jeg love dig for at de forhold, som jeg beskriver, har haft meget store privatøkonomiske konsekvenser for mig. Især hvis anken til Landsretten stadfæster domsafsigelsen ved dommer Anders Martin Jensen, Retten i Næstved. Til brug for Landsretten har jeg fået foretaget jordprøveboringer inden i og udenfor den færdige bygning langs med soklen i et forsøg på at løfte bevisbyrden for at entreprenørens påstand om og krav på betaling for ekstraarbejder pga. af et tykt lag af muld jord fremsat 10 måneder efter afslutning af arbejdet og betaling af den allerede fremsendte faktura herfor, som entreprenøren fik medhold i ved Retten i Næstved at skulle have krav på uden selv at blive afkrævet nogen som helest dokumentation for sandsynligheden af denne påstand skulle være mere rigtig end min påstand og forklaringer om det modsatte.
  Analysen af jordprøverne viser klart at der ikke er noget belæg for at det skulle være nødvendigt at have udført de af entreprenøren påståede ekstraarbejder i forbindelsen med støbningen af terrændækket.

  Jeg skriver dette for at illustrere nogle sager som også vedrører det som Neptun- 101 og 202 jo taler om, at få har mere indflydelse og bestemmer mere end flertallet af hvad der måtte have konsekvenser for netop flertallet og egen vinding for dette elitære fåtal, som i dette tilfælde er anført af Dansk Byggeri og deres lobbyarbejde for at få og have indflydelse på gældende love, regler og bestemmelser for udøvelsen af deres medlemmers erhverv.

  Vi får at vide at dette ikke økonomisk og juridisk kan betale sig at gå imod dette system og hvis vi gør skal systemet nok stå sammen for at fastholde egne særinteresser og ikke medvirke til at skabe nogen præcedens i retspraksis som måtte kunne påvirke indtjeningsmulighederne både for byggebranchens aktører, men også for syns. og skønsmænd, advokater osv i fremtiden, hvis der skulle skabes en lovgivning som i langt højere grad ville betyde at det var byggebranchens egne aktører som ville få besked på at det ikke vil kunne betale sig at gøre en klage over fejl og mangler til en tvist som skulle afgøres ved domstolene, som ville kræve af byggebranchens aktører at de faktisk selv kunne bevise deres egne påstande som begrundelse for berettigelsen til at kræve betaling af en forbruger som bygherre.

  her sidder vi olgså alle blot og hysser os med kaffen og forargelsen over beskrivelserne i mediernes utallige forbrugerprogrammer om hvorledes byggebranchens aktører sender forbrugerne som private bygherrer ud i den ene menneskelige og økonomiske katastrofe efter den anden uden at vi rører en finger for at udøve politisk pres og krav om at dette vanvid stoppes en gang for alle med at byggebranchens aktører må kræves at kunne løfte bevisbyrden for at deres påstande om betaling er berettigede.

  Situationen i dag er således at byggebranchens aktører kan tage telefonbogen fra en ende og sende alle en regning på f.eks. udskiftning af en pakning til vandhanen eller noget andet som ikke umiddelbart er synligt og i 90 5 af tilfældene vil domstolene skulle tilkende dem betalingen herfor fordi forbrugeren som privat bygherre ikke kan løfte bevisbyrden for at pakningen ikke skulle være skiftet, at han ikke har ringet efter håndværkeren osv osv osv.

  #136076
  Anonym

  Denne finanskrise har gjort, at jeg er begyndt at interessere mig for finanssystemet og selvfølgelig den politiske kobling.

  Jeg er overbevist om, at grunden ene og alene er en politisk indblanding i markedet.

  Ja, hele pengesystemet er blevet pustet op gennem lån. For en løsning på dette kan man blandt andet læse “Grip of Death” af Michael Rowbotham.

  De liberale kræfter på http://mises.org/ er meget kritiske overfor den politiske indblanding i pengesystemet og foreslår – som forventet – statens afskaffelse.

  I dag skriger alle på mere kontrol og socialisme. Men kan vi stole på de politikere, der har fået os ind i denne fadæse?

  Imodsætning hvad propogandamedierne i Danmark siger, er de ægte liberalister på det almindelige menneskes side og har teorier for hvorfor vi ser denne krise og hvorfor depessionen i 1930’erne blev så slem. Politikerne har gang på gang stjålet vores penge gennem inflation og ustabil økonomi.

  Læs evt. mere på mises.org.

  Om vi virkelig lever i en verden med med magtfulde mennesker, der bestemmer over hovedet på os, er svært at sige. Man kan jo ikke bevise det. Koblingen mellem politikere – og specielt magtsyge politikere – og stærke aktører i erhvervslivet gør dog, at der alligevel er noget om det. Mange har nævnt at bankpakke II netop var skræddersyet til Danske Bank.

  Måske er verden gået helt bankerot. Det er svært at vide, når meget foregår bag lukkede døre.

  #136080
  Anonym

  Jeg er selv liberal og ville ønske statens afskaffelse.

  Det er lidt komisk at socialisterne ønsker at beskatte de “rige”(mellemklassen), fordi de mener, at jo større staten bliver jo mere gavner det de svageste i samfundet.

  Den virkelig virkelighed er, at de rigtig rige som ikke er lønslaver og muligvis ikke engang bor i landet men har adresser forskellige steder i verdenen har højere økonomisk intelligens og magt til at kunne få deres vilje igennem. Det betyder, at de aldrig betaler skat. Man er direkte naiv, hvis det kommer bag på en. De eneste der betaler skat er underklassen og mellemklassen, som bliver mere og mere undertrykt af den socialistiske undertrykkende stat.

  Jo mere de hyler op om, at de “rige” skal betale mere i skat, jo mere bliver de selv undertrykt.

  Der er sikkert nogen der bliver provokeret af mine udtalelser og de ville sikkert mene, at der skal være mere kontrol med de “rige”. Hvis mere kontrol bliver indført, betyder det blot at de rigtig rige stadigvæk ikke betaler skat men underklassen og mellemklassen blive mere kontrolleret af den undertrykende stat. Derfor betal din slaveskat med glæde eller kræv statens afgang.

  Rigtig rige tænker ofte mere på de svageste i samfundet end lønslaver. Jeg kender rigtig mange rigtig rige der er humanitær kapitalister og de føler, at det at hjælpe andre er den største glæde i livet.

  Det tragikomiske af det hele er, at socialisme/kommunisme er en elitær opfindelse. Den magtfulde elite der har kontrol over central bankerne, bankerne medierne etc. ønsker socialisme, fordi det er den bedste form for kontrol der findes.

  Slaverne er glade for at blive overbeskyttet af staten. De bilder sig selv ind, at de lever i verdens bedste land selvom de betaler verdens højeste skatter og får krummer tilbage af staten i form af elendig velfærdydelser. Den samme service kunne være langt billigere, hvis den enkelte havde 0% skat og kunne købe det selv.

  Det er meget enkelt. Når befolkningen har flere penge mellem hænderne er det godt for alle end når staten snupper 70-80%(inkl. de skjulte skatter). Det ville betyde at der var flere der havde tid og overskud til at hjælpe de svageste end at overlade ansvaret til en undertrykkende stat.

  #136082
  Anonym

  Jeg synes du skal se filmene Money masters:
  http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936

  #136084
  Anonym

  Ja og den østrigske skole er også kritisk over for penge trykt ud af den blå luft(FIAT penge systemet).

  Du bør også se denne film:
  http://video.google.com/videoplay?docid=-1656880303867390173&

  Rep Ron Paul fra Tx. har sagt det i mange år og været en af de få amerikanske politikere der har et ægte liberalt syn.

  Samt Peter Schiff.

  Det er ret enkelt:
  Liberalisme = 100% frihed
  demokrati/socialisme/kommunisme= spin diktatur (tyranni)

  Man bør spørge sig selv om man ville hjælpe mennesker i nød, hvis man ikke skulle arbejde ret meget og havde en skatte procent på 0%?

  Men de fleste mennesker tør ikke søge ægte frihed og slippe for deres undertrykkelse. Det er derfor nogen er mere frie end andre.
  Men hvad betyder det, hvis man tror man lever i verdens mest frieste land med verdens bedste stat?

  Det er lidt svært at hjælpe en slave der er lykkelig for at leve i verdens bedste fængsel.

  “None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”
  Johann Wolfgang von Goethe

  Man er vel humanist, selvom jeg kan være ligeglad. Det er ikke mig det går ud over.

  #136086
  Anonym

  Problemet er manglende folkelig kontrol med det såkaldte demokrati.

  Har den enkelte noget at sige vedrørende finanskrisen? Nej. Ergo styrer eliten. Adelen er udskiftet med den politiske elite, der ved bedre end du og jeg.

  Vi har ikke en forfatningsdomstol, der kan sætte politikerne på plads; politikerne vil jo ikke indføre noget, der kan begrænse deres magt.

  Jeg tror den virkelige grund til dette er, at mange ikke vil styre deres eget liv 100%. De vil have “nogen” til at gøre det for dem.

  Neptun: jeg er enig i din betragtning om socialismen. Socialismen er undertrykkende og de svage bliver ikke hjulpet af socialististiske tanker, tværtimod.

  Jeg ønsker en minimal stat, men jeg ved endnu ikke, hvordan vi kan undgå at staten vokser og udøver overgreb mod mennesket.

  Og hvordan undgår man, at andre grupper udøver overgreb mod det frie menneske?

  Finanskrisen burde opildne folk til at afskaffe politikernes magt over pengesystemet. Det er ikke sket, fordi folk ikke forstår, hvordan det hænger sammen. “Grip of Death” indeholder en sjov historisk baggrund af det nuværende pengesystem. Kan anbefales herfra.

  #136090
  Anonym

  Det der er kerne problemet er at befolkningen ikke ønsker at være frie. De har det fint nok med at være slaver og betale deres træl-afgift(skat) med glæde.

  Prøv at se hvor lang denne tråd er. Jeg har på bedste pædagogisk vis prøvet at forklare igen og igen, hvor simpelt pengesystemet er indrettet, så selv en ikke økologisk burhøne ville kunne forstå det. Det er ikke særlig svært at forstå at når bankerne kan udlåne 10 gange det beløb de har i deres indestående og andre banker kan gøre det samme opstår der en kæmpe boble der selvfølgelig vil springs hvorefter man får depression og en hurtig verdenskrig hvor efter man starter et nyt pyramide spil.

  Hvis man vil have have årsagen til finanskrisen i en lille tegnefilm for børn, kan jeg tilbyde det:
  http://video.google.com/videoplay?docid=-9050474362583451279

  Selvom jeg ønsker at hjælpe de svageste uden personlig vinding kan man ikke hjælpe mennesker der ikke vil hjælpes.

  Det er en klassisk perler for svin situation:
  “Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og så vende sig om og sønderrive jer.”

  Jeg forstår dit stærke ønske om frihed. Jeg vil hellere dø end at at afgive min frihed.
  Men slaver aner ikke hvad frihed er og tror man er fri når man skal bede om tilladelse til at agere fri.

  Hvis du giver mig din mail kan jeg sende dig en ebook om hvordan du kan finde frihed selvom du er omgivet af slaver der ønsker at forblive slaver og holde dig fanget. Men der er en vej ud hvis man kender vejen.

  #136092
  Anonym

  Jeg håber denne mail virker:

  1kcnvhv02@sneakemail.com

  #136102
  Anonym

  This is an automatically generated Delivery Status Notification.

  Delivery to the following recipients failed.

  1kcnvhv02@sneakemail.com

  #136106
  Anonym

  Den Ebook kunne jeg godt tænke mig adgang til – min e-mail er les290957@gmail.com – gider du??

  #136110
  Anonym

  prøv mu.hah.a@hotmail.com

  emailadressen er ikke en joke, bare en, som spammerne godt må få.

  #136150
  Anonym

  Hej,

  Synes det her er yderst interessant læsning. Venter spændt på at se hvad fremtiden byder!
  Må dog lige tilføje at jeg synes Neptun har lavet sit hjemme arbejde.

  @neptun202. Kan du sende bogen til min mail? larsen.larsenj.jens@gmail.com

  mvh jens

Viser 15 indlæg - 376 til 390 (af 682 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.