#226460
Saltaq Qwreyt

Det tror jeg ikke. Jeg har søgt på flere banker.

7. Erstatningsansvar
Lån & Spar Bank A/S er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent
eller mangelfuldt.
Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Lån & Spar Bank A/S ikke ansvarligt for tab, som skyldes
nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til
nedennævnte begivenheder, uanset om det er Lån & Spar Bank A/S selv eller en ekstern leverandør, der står for driften
af systemerne
svigt i Lån & Spar Bank A/S’s strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer,
krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking)
strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Lån & Spar Bank A/S selv eller
dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Lån & Spar Bank A/S
andre omstændigheder, som er uden for Lån & Spar Bank A/S’s kontrol.