#219996
humseper

Fra bankinvest: file:///C:/Users/Jonas/Downloads/2015-912_skatteguide_generelt_v3%20(2).pdf

Både løbende afkast og kursstigninger på investeringsbeviser i
akkumulerende afdelinger beskattes løbende som kapitalindkomst
hos barnet efter lagerprincippet. Så længe barnets samlede ind

komst ikke overstiger personfradraget (33.000 kroner for børn
under 18 år i 2016), skal der ikke betales skat af disse kursstig

ninger. Derfor kan det være en fordel, at anbringe barnets midler i
beviser i akkumulerende foreninger.
Gevinst/tab skal skrives på barnets selvangivelse, også i tilfælde
af en gevinst der er omfattet af personfradraget.
Gaver fra forældre
Hvis barnet har fået investeringsbeviserne som gave af forældre

ne (herunder stedforældre og plejeforældre), eller de er købt for
penge, der er givet som gave af forældrene, skal udbytte beskat

tes hos forældrene indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder
18 år, eller indtil barnet bliver gift forinden. Fortjeneste eller tab
ved salg af investeringsbeviserne beskattes derimod hos barnet.

Så vidt jeg kan forstå det bliver akkumulerende afdelinger derfor beskattet hos barnet.