#169424
test

Et pant er en sikkerhed for et lån og naturligvis giver det panthavere rettigeheder.

En tinglysning af et pant beskytter også mod folk der erhverer genstanden (bil eller ejendom) i god tro. se tl 47.

Og her lidt om hvordan pantet skal behandles.
Parternes indbyrdes forhold Panteretsinstituttet opererer også her, at løsørepantebrevet af panthaveren kan forlanges indfriet såfremt pantsætteren misligholder det pantsatte og dermed forringer dets værdi. Ligeledes såfremt pantsætteren undlader at holde pantet behørigt forsikret. Såfremt der er tale om underpant, hvor det pantsatte som bekendt er i pantsætterens besiddelse, aftales det ofte i pantebrevet, at panthaveren kan kræve gælden indfriet, såfremt det pantsatte flyttes bort fra pantsætterens område uden panthaverens samtykke. Betaler pantsætteren ikke de aftalte afdrag (terminsydelserne), da kan panthaveren ligeledes kræve restgælden indfriet efter at pantsætteren har modtaget påkrav om misligholdelsen med betalingsforpligtelsen. Dette fremgår af TL §42h

men ok hvis man gerne vil i rki og en tur i retten er det da en fin iden at smadre den bil der er pant i. Et andet konkurs ryttter råd om at pakkere bilen et andet sted går faktisk heller ikke.