Hvad sker der, hvis min bank fusionerer?

  • Hvis din bank bliver købt eller fusionerer, fortsætter banken som ”normalt”, men måske under et andet navn. Der er ingen risiko for dig som er kunde. Aktionærerne får, hvad der bliver aftalt/vedtaget om enten at sælge/ombytte deres aktier til den fortsættende bank.

 

Hvad sker der, hvis min bank går konkurs?

  • I Danmark håndteres konkurstruede banker, i dag, af Finansiel Stabilitet, der også administrerer ”Garantiformuen”. Garantiformuen dækker både private og selskabers indskud med ca. 745.000 kr. (100.000 Euro).
  • Har du mere i indestående end garantiformuen dækker, kan du risikere at miste dele af det overskydende beløb, hvis banken tages under afvikling. Det oplevede kunder i Amagerbanken, da den blev afviklet.
  • Dine værdipapirer ligger i depot, og ved en afvikling vil du få udleveret dine værdipapirer uden om konkursboet. I det tilfælde, at instituttet ikke kan udlevere papirerne, dækker Garantiformuen, som led i investorgarantiordningen. Her dækkes et tab med op til ca. 150.000 kr. (20.000 Euro). Det kan eksempelvis være en situation, hvor instituttet har begået fejl vedrørende registrering af ejerskab eller ved svigagtige handlinger begået af instituttet.
  • Dit indskud på pensionskonti er fuldt dækket af Garantiformuen. Det gælder, både når pensionsmidlerne står som et kontant indskud, og hvis de indskudte midler er placeret i en pensionspuljeordning, der administreres af banken.

Der er efter finanskrisen strammet kraftigt op på kravene til banker i forhold til bl.a. kapital, og på myndighedernes overvågning af bankerne. Deciderede konkurser er derfor meget usandsynlige. De samme opstramninger, krav til kontrol om hvidvask, etc. vil dog nok have den konsekvens, at flere mindre banker bliver ”urentable” at drive videre. Man kan derfor sandsynligvis forvente en ”konsolidering” hvor flere banker bliver købt eller fusionerer. I den forbindelse er der, som nævnte ovenfor, ingen risiko for at du mister dine penge eller værdipapirer.

 

Lidt mere om banker og konkurser

For at en bank kan modtage ”indlån” skal den have tilladelse fra Finanstilsynet, og med denne tilladelse følger en lang række krav. Blandt andet et krav om at banken har så meget kapital, at risikoen for en decideret konkurs er meget lille. Risikoen for banken er derfor oftere at kunderne mister tilliden, og at de alle sammen ønsker at hæve deres penge på samme tid. Dette kaldes også et ”run” på banken. Det kan de færreste banker klare, fordi dem banken har lånt penge til ikke alle sammen kan betale pengene tilbage ”i morgen”.

Banker der ”går ned”, går derfor sjældent konkurs. De kommer oftere i en situation, hvor tilliden til banken forsvinder. For at undgå unødvendigt store tab er banker historisk blevet overtaget og/eller garanteret af andre banker – f.eks. Kronebanken i 1980’erne. Under finanskrisen etablerede staten ”Finansiel Stabilitet”, der i dag er en selvstændig offentlig virksomhed, bl.a. til afvikling af ”problemfyldte” banker.

Et ”run” på banken kan få selv sunde banker ud i alvorlige vanskeligheder. Derfor er tilliden til banksystemet altafgørende for, at det virker, og at offentligheden vil sætte deres penge i banken. Af samme grund er der efter Finanskrisen lavet flere krav og mere kontrol. Desuden er der nu planer for, hvordan selv meget store banker kan afvikles uden ”panik”. Der er derfor ikke grund til at tro, at nogen af bankerne i den ”regulerede” del af verden vil gå ned på en måde, der giver almindelige indskydere/bankkunder betydelige tab.