Her ønskes gratis: familielån, testamente og fremtidsfuldmagt

Viser 4 indlæg - 1 til 4 (af 4 i alt)
 • Den interesseredeForfatter
  Indlæg
 • #401212
  Den interesseredeForfatter

  Folk opfordres hermed til at uploade en skabelon til et gratis familielån eller et gratis testamente eller en skabelon til en gratis fremtidsfuldmagt. Kun seriøse henvendelser udbedes, tak 

  #401213
  Den interesseredeForfatter

  Her er et fgratis forslag til et familielån/anfordringslån:

  Gældsbrev (anfordringslån)
  Denne låneaftale er indgået mellem
  Navn:
  Adresse:
  Post nr. og by:
  (i det følgende kaldet långiver)
  og
  Navn:
  Adresse:
  Post nr. og by:
  Navn:
  Adresse:
  Post nr. og by:
  (i det følgende kaldet låntager).
  Långiver yder herved låntager et lån på nedenstående vilkår:
  1. Beløbet andrager kr.: skriver kroner:
  2. Lånet udbetales til låntager den (dato):
  3. Lånet er rente- og afdragsfrit.
  4. Långiver kan til enhver tid kræve gælden indfriet uden varsel.
  5. Låntager kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvist uden varsel.
  6. Lånet forfalder til fuld indfrielse ved långivers død.
  7. Dette gældsbrev kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.
  8. Parterne er bekendt med, at gældsbrevet forældes 10 år efter lånets udbetaling. Forældelsen kan dog afbrydes, hvis låntager
  forinden over for långiver udtrykkeligt eller ved sin handlemåde har erkendt lånet, eller hvis långiver forinden har foretaget
  retlige skridt i forhold til inddrivelse af lånet.
  9. Nærværende gældsbrev underskrives i et originaleksemplar, som opbevares af långiver, og en kopi som opbevares af låntager.
  Sted og dato:
  Som långiver:

  (underskrift)
  Sted og dato:
  Som låntager:
  (underskrift) (underskrift

  #401247
  Den interesseredeForfatter

  Her er et gratis eksempel på en GENERALFULDMAGT:

   

  GENERALFULDMAGT

  Undertegnede (navn, adresse, cpr.nr.) befuldmægtiger hermed (navn, adresse, cpr.nr.) til at bestyre hele min formue, intet undtaget, og til at foretage enhver disposition over den med samme retsvirkning, som om den var foretaget af mig personligt.

  Som følge heraf er min befuldmægtigede berettiget til foretage enhver disposition, som om den var foretaget af mig personlig. Som følge heraf er min befuldmægtigede berettiget til for mig:

  ·      at indgå alle retshandler og kontrakter af enhver art

  ·      at bestyre, pantsætte og sælge min faste ejendom (matrikel nr.) beliggende (adresse), varer og andre ejendele

  ·      at købe eller leje anden bolig og transportere værdipapirer lydende på mit navn

  ·      at kvittere for enhver betaling eller anden indtægt, der tilkommer mig

  ·      at indsætte mine penge til forrentning i pengeinstitut eller anbringe dem på anden vis

  ·      at forpligte mig ved optagelse af lån, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig

  ·      at repræsentere mig som arving eller kreditor i ethvert døds- eller konkursbo, herunder afgive skiftefuldmagt, modtage og kvittere for ethvert beløb, der i sådanne boer måtte tilkomme mig.                                                    

                                                                                    
  Endvidere har befuldmægtigede ret til på mine vegne at træffe bestemmelse om mine personlige forhold, herunder:

  ·      at få aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold

  ·      at meddele eller nægte samtykke til behandling

  ·      at søge kommunale ydelser af enhver art og træffe valg, hvor der måtte være valgmuligheder, (f.eks. behov for praktisk hjælp i hjemmet, søge ældrebolig, plejebolig m.v.)

  ·      at klage/anke eller indbringe enhver afgørelse, herunder optræde med mine partsbeføjelser

   

  Det som befuldmægtigede er berettiget til i henhold til denne fuldmagt, kan han/hun også lade udføre ved andre.

   

  I tilfælde af fuldmagtstagers død, skal (navn, adresse, cpr.nr.) indtræde som fuldmagtstager i henhold til denne generalfuldmagts indhold.

  Sted:______________________   dato:____________________

   

  _________________________________________________________

  Fuldmagtsgiver

  Sted:______________________   Dato:____________________

   

  _________________________________________________________

  Vitterlighedsvidner Husk to styk!

  Sted:______________________   Dato:____________________

   

  _________________________________________________________

  Notaren

  #401248
  Den interesseredeForfatter

  Og her er et gratis eksempel på en FREMTIDSFULDMAGT:

   

  Fremtidsfuldmagt

  Jeg, [Dit fulde navn], født den [Din fødselsdato], bosiddende på [Din adresse], med telefonnummeret ………. udpeger hermed min ægtefælle, [Ægtefællens fulde navn], født den [Ægtefællens fødselsdato], som min fuldmægtig. Eller: Frem­tids­fuld­mæg­tig(e): XXXXX (navn på den eller de du ønsker skal være din(e) frem­tids­fuld­mægtige og husk adresse samt fødselsdato)

  Jeg udsteder fuldmagten for at sikre, at fuldmægtigen kan foretage hensigtsmæssige dispositioner på mine vegne vedrørende mine personlige og økonomiske forhold, og således at et personligt værgemål ikke bliver fornødent, selv om jeg helt eller delvist måtte miste evnen til at handle fornuftsmæssigt.

  Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine personlige og økonomiske forhold og formue og giver min(e) fremtidsfuldmægtig(e) ret til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold, herunder mine sundhedsrelaterede anliggender.

  Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herved under pkt. 4.1.1 ovenfor]. [Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her. Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven. OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtig er tilføjet i systemet som ”fuldmagtshaver”.]

   

  Omfang:

  Fremtidsfuldmægtigen(e) er berettiget – men ikke begrænset – til på mine vegne at indgå retshandler og kontrakter af enhver art, gennemføre bankforretninger af enhver art, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig, pantsætte og sælge min faste ejendom,  sørge for belåning af mine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, mv.

  Fremtidsfuldmægtigen(e) er endvidere berettiget til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og varetage mine forhold over for offentlige myndigheder, herunder ansøge om offentlige ydelser og hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold, mv.

  Min fuldmægtig(e) har altså fuld myndighed til at handle og træffe beslutninger på mine vegne i alle personlige, økonomiske og sundhedsrelaterede anliggender. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

  - at administrere mine bankkonti, betale regninger og håndtere økonomiske transaktioner og økonomiske beslutninger

  - at forvalte mine investeringer og ejendom

  - at træffe beslutninger om min sundhedspleje, medicinske behandlinger og hospitalsindlæggelser

  - at ansøge det offentlige støtteordninger

  - at kontakte og modtage information fra fuldmagtsgiverens læger og sundhedsudbydere

  - at repræsentere mig i ejendomssager, herunder køb, salg og vedligeholdelse af fast ejendom

  - at repræsentere mig i juridiske anliggender, og spørgsmål, som f.eks. at indgå aftaler eller repræsentere mig i retssager f.eks. vedrørende kontrakter eller tvister

  - at træffe beslutninger om pleje og omsorg, herunder valg af plejehjem, hjemmepleje og livsforlængende behandling eller ej

  - at tage stilling til min boligsituation, opholdssted, boligforhold og eventuelle flytninger.

   

   

  Bestemmelser for personlige forhold

  Jf. Forvaltningslovens § 8, kan fuldmægtigen repræsentere mig i forhold til myndighederne.

  Fuldmægtigen skal betragtes som nærmeste pårørende i relation til sundhedslovens §18 stk. 1.

  Alle personlige forhold, kan fuldmægtigen træffe beslutninger vedrørende, herunder

  få aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold.

   

   

  Bestemmelser for økonomiske forhold

  Alle økonomiske forhold, kan Fuldmægtigen træffe beslutninger vedrørende herunder:   foretage hævninger på mine bankkonti, ophæve mine bankkonti samt foretage øvrige bankforretning, indsætte mine penge til forrentning i pengeinstitut eller på anden måde anbringe mine penge.

   

  Aktivering:

  Denne fremtidsfuldmagt træder ifølge lovgrundlaget for fremtidsfuldmagter i kraft, hvis jeg på grund af sygdom eller manglende handleevne ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv.

  Varighed:
  Denne fremtidsfuldmagt forbliver i kraft, indtil fuldmagtsgiverens død eller denne foretager en annullering af dokumentet.
   

  Udvidet omfang:

  Hvis der er flere fuldmagtshavere, skal det fremgå, om de aktiveres samtidigt, og om de kan træffe beslutninger individuelt eller kun i fællesskab.

  Gaver

  Frem­tids­fuld­mæg­tigen(e) skal have ret til at give sig selv og tred­je­par­ter ri­me­lige gaver i for­bin­delse med sær­lige lej­lig­he­der, såsom fød­sels­dag, som fuld­magts­gi­ver tid­li­gere har gjort.

   

  Tilsyn:

  Der skal ikke være tilsyn med fuldmægtigens handlinger.

   

  Fuldmagtsgiverens erklæring:
  Jeg, [fuldmagtsgiverens fulde navn], erklærer, at jeg er i stand til at forstå betydningen og virkningen af denne fremtidsfuldmagt.
   

  Vidneunderskrifter:                                                                                     
  Fuldmagtsgiverens underskrift: [Fuldmagtsgiverens underskrift]

   

  Dato: [Dato]

   

  Vidne 1:
   

  Fulde navn: [Vidnes fulde navn]

   

  Adresse: [Vidnes adresse]

   

  Underskrift: [Vidnes underskrift]

   

  Dato: [Dato]
   
   

  Vedtaget foran notar: [Notarens navn og underskrift]

Viser 4 indlæg - 1 til 4 (af 4 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.