Nogle ETF investeringsråd

 • This topic has 6 stemmer and 75 svar.
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 76 i alt)
 • Indlæg
 • #217732
  HalliHallo

  Hvornår er de startet på det og er det en bank du kan anbefale?

  Og er de billigere end Nordnet?

  Og i givet fald hvor meget?

  Tak for svar på forhånd!

  #217756
  Den interesserede

  Hvornår er de startet på det [svar; ved ikke.] og er det en bank du kan anbefale [svar: nej!]?

  Og er de billigere end Nordnet [svar: bestemt nej]?

  #217772
  HalliHallo

  Er det fordi du ikke kender banken, at du ikke kan anbefale den?

  #217788
  Den interesserede

  Jeg synes gebyrerne i BankNordik er for høje. Når der er billigere adækvate alternativer, vælger jeg dem.

  #218040
  Den interesserede

  Liste over indeksbaserede investeringsforeninger i Danmark.
  Vælg evt herfra hvis du vil have lave ÅOPer:

  Linket er:

  http://www.finanshus.dk/wp-content/uploads/2015/10/Oversigt-over-passivt-forvaltede-investeringsforeninger.pdf

  #218062
  ABD

  Rigtig spændende tråd. Er der nogen der kan besvare følgende to uddybende spørgsmål?

  1. Hvad er den eksakte forskel på en passivt forvaltet investeringsforening og en ETF?
  2. Er det korrekt at man løber en valutakursrisiko ved at investere i ETF’er da de fleste er udenlandske? Er det i så fald ikke problematisk ift. den samlede risiko?

  #218106
  Den interesserede

  Delvist svar til ABD:

  Hvordan adskiller ETF-fonde sig fra investeringsforeninger?
  Den væsentligste forskel er, at en ETF-fond har langt større frihedsgrader i sine investeringer end en dansk investeringsforening.

  Hvordan er risikoen på en ETF-fond?
  Hvis fonden kun investerer i de fysiske aktiver og ikke har lånt penge, er risikoen den samme som på en dansk investeringsforening med samme investeringsindhold

  og ja, jeg tror (også) der er en valutarisiko når man køber ETFere.

  #218204
  Den interesserede

  Fremragende formidling for folket og andre interesserede:

  Læs:

  http://www.raadtilpenge.dk/~/media/PPP/Forskerrapporter/Anbefalinger%20om%20supplerende%20pensionsopsparing.ashx

  (af Michael Møller m.fl., 2015)

  og bliv mere realisisk og velinormeret.

  Godt nytår til alle.

  #218222
  Den interesserede

  Mere af samme skuffe: Det er jo ikke så svært …

  Eksempler for den langsigtede investor med
  mellem risikovillighed

  Her kan du se eksempler på, hvordan en langsigtet investor med mellem risikovillighed kan fordele sine investeringer. Alle eksempler tager udgangspunkt i investeringsstrategien køb og behold og Maj Invest-investeringsbeviser.

  Minimer omkostningerne

  Som investor kan du ikke kontrollere, om markederne går op eller ned. Derimod bestemmer du selv, hvor mange omkostninger du vil betale. Investeringsforeningen Maj Invest er i følge analysehuset Morningstar Danmarks billigste investeringsforening med aktivt forvaltede produkter. Du kan også minimere dine omkostninger ved at undgå at købe og sælge for ofte. Læs mere om investeringsstrategien køb og behold nedenfor. Hvis du ønsker at ændre fordelingen i din portefølje, kan du overveje, om det kan gøres i takt med, at du placerer nye investeringer. Omlægninger bør aldrig ske uden at tage højde for skat og omkostninger.

  Køb og behold

  Køb og behold er en effektiv investeringsstrategi for de fleste investorer. Filosofien bygger på, at det for investor er meget svært at ramme de optimale tidspunkter for køb og salg. Den almindelige investor vil derfor alt for ofte gå glip af en stigning eller tage et for stort tab, da han typisk køber eller sælger for sent. Høj handelsaktivitet kan derfor let føre til høje handelsomkostninger uden at give højere afkast på investeringerne. Køb og behold-strategien går derfor i al sin enkelhed ud på at placere sine nye investeringer omhyggeligt efter sin risikoprofil og derefter beholde dem, til pengene en dag skal bruges.

  #218252
  HalliHallo

  Hej Den interesserede

  Er det ikke muligt at lave konklusioner på alle dine oprettede tråde og indlæg fremfor blot at gengive hvad andre har skrevet.

  #219070
  Den interesserede

  En interessant artikel fra Morningstar d.18. januar 2016 om billige investeringer og ETFere:

  Link til artiklen
  http://www.morningstar.dk/dk/news/146654/hvor-billigt-kan-det-gøres.aspx

  eller læs den nedenfor:

  Billige investeringsfonde er næsten altid lig høj kvalitet. Man bør derfor holde et skarpt øje med omkostningerne i ens investeringsportefølje

  Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA 18/01/2016

  Faktaark Portefølje 1 – Vanguard, iShares & Sparinvest

  Faktaark Portefølje 2 – iShares & Sparinvest

  Faktaark Portefølje 3 – Ren Dansk Sammensætning

  Performanceoverblik – Porteføljer & Balancerede fonde

  Fonde med lave omkostninger klarer sig typisk godt i sammenligning med fonde med højere omkostninger. Omkostninger er blandt de parametre med størst indflydelse på afkastet til investorerne, og derfor giver det god mening at investorerne fokuserer på ikke at betale mere end højst nødvendigt. Unødigt høje omkostninger giver sig udslag i lavere slutafkast til investorerne og jo længere investeringshorisont des større vil omkostningstabet blive.

  I 2014 satte Morningstar fokus på billige investeringsfonde i form af eksempler på, hvordan nogle ganske få fonde kan kombineres til porteføljer med god spredning på forskellige aktivklasser, regioner, lande, sektorer m.m. Det resulterede i tre porteføljer, der adskiller sig på fondssammensætningen – dvs. fondene som indgår i de tre porteføljer.

  Selvom porteføljerne ikke er ens, så er hensigten alligevel en nogenlunde identisk aktivsammensætning, og dermed alt andet lige også en nogenlunde ens kursudvikling over tid – i form af afkast og risiko – på tværs af porteføljerne. Udgangspunktet for porteføljerne er en bred eksponering til færrest mulige omkostninger og den overordnede fordeling mellem aktier og obligationer er 50/50 i alle tre.

  Skat spiller ind

  Trods hensigten med nogenlunde identiske porteføljer var det alligevel nødvendigt at etablere tre forskellige. Det var først og fremmest af hensyn til danske skatteregler, hvor investorerne ved alm. opsparing beskattes forskelligt efter om der vælges danske eller udenlandske fonde. De fleste danske fonde er udbyttebetalende, hvor investorerne beskattes efter realisationsprincippet, mens lagerprincippet anvendes ved udenlandske fonde. Lagerprincippet betyder at investorerne skal opgøre årets gevinster og tab uanset om investeringsbeviserne er solgt eller ej. Der kan ikke entydigt konkluderes hvilken beskatningsform, der generelt er mest fordelagtig for investorerne, da det bl.a. afhænger af den enkelte investors økonomiske forhold m.m. Ved pensionsopsparing er beskatningen ens, så her kan man se bort fra de særlige skattehensyn.

  Portefølje 1 og 2 består udelukkende af udenlandske fonde, de såkaldte exchange traded funds (ETF), og adskiller sig i aktiesammensætningen, hvor andelen til emerging markets kan øges eller reduceres i sidstnævnte uden at det påvirker porteføljens samlede aktieandel. Fondene i de to porteføljer kan desuden handles på forskellige børser, så også her kan det vise sig, at den ene er mere hensigtsmæssig end den anden.

  Portefølje 3 består udelukkende af danske fonde og i tillæg til de særlige skattehensyn kan denne omkostningsmæssigt vise sig mest fordelagtig, når der tages højde for fx valutakursskæring ved at handle udenlandske fonde i portefølje 1 og 2, eller eventuelle gebyrer for opbevaring af udenlandske fonde i depotet. Dermed kan denne portefølje i sidste ende vise sig at være billigst for investorerne, når der tages højde for alle omkostninger.

  Det overordnede fokus på prisbillige fonde bevirker, at størstedelen af porteføljernes underliggende fonde er indeksfonde. I sådanne fonde er målsætningen afkast på niveau med markedet. Blandt indeksfondes attraktive egenskaber er konkurrencedygtige priser, men til gengæld fraskriver investorerne muligheden for afkast markant bedre end markedet. Hovedparten af de aktive fonde, som prøver at slå markedet, kommer dog ikke i mål med ambitionen, og dermed undgår investorerne – ved indeksfonde – risikoen for afkast langt under markedsafkastet.

  Første justeringer siden start

  Porteføljerne blev søsat 1. juli 2014 og på kvartalsbasis følger vi op på udviklingen i porteføljerne. Indtil nu har der ikke været ændringer i porteføljerne, men ved årsskiftet 2015/16 gennemførte vi to ændringer i portefølje 3, – den ren danske sammensætning.

  Løbende omkostninger i fonden, SEBinvest Kreditobligationer (Euro), er blevet hævet med 75 pct. siden porteføljen blev introduceret, og prisstigningen er sket i en periode, hvor mange andre danske fonde går den modsatte vej med prisreduktioner i primært emissionstillæg og til dels indløsningsfradrag.

  Derved er andre fonde nu relativt mere attraktive end tidligere. Fonden fra SEBinvest vægter 10 pct. i porteføljen og som erstatning øges andelen i Maj Invest Globale Obligationer fra 20 pct. til 30 pct. Fonden fra Maj Invest byder på et bredere investeringsmandat med eksponering til både danske obligationer og udenlandske virksomheds- og statsobligationer m.fl.

  Løbende omkostninger i Maj Invest fonden er 0,38 pct. mod 1,02 pct. i SEBinvest. Samtidig reduceres emissionstillægget fra 1,0 pct. til 0,3 pct. med justeringen, så alt i alt en betydelig billigere fond.

  I portefølje 3 dækker Nykredit Invest Globale Aktier Basis den globale aktieeksponering til veludviklede lande. Nykredit-fonden er den eneste på tværs af de tre porteføljer, som er unoteret og ikke handles på en børs. Det gør den mindre tilgængelig sammenlignet med børsnoterede alternativer. I takt med prisreduktionerne i flere andre fonde er lettere tilgængelige alternativer blevet relevante. Vi erstatter Nykredit Invest Global Basis med Nordea Invest Globale Aktier Indeks. Begge fonde følger det globale verdensindeks fra MSCI. Løbende omkostninger i Nordea-fonden er 0,55 pct. mod 0,47 pct. i Nykredits. Emissionstillægget er nu 0,15 pct. hvorimod Nykredit-fonden kan handles uden emissionstillæg. Justeringerne blev gennemført pr. 31/12.

  Tabellen på siden viser sammensætningen af porteføljerne, herunder fordelingen af de underliggende fonde, samt status på afkastudviklingen og andre relevant porteføljefakta.

  De tre porteføljer er sammensat med 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer og rebalanceres én gang årligt ved årsskiftet. Porteføljerne er eksempler på, hvordan investorer kan opnå billig eksponering til relevante aktivklasser, men kombinationsmulighederne er uanede og næsten kun fantasien sætter begrænsningerne.

  Overblik
  – See more at: http://www.morningstar.dk/dk/news/146654/hvor-billigt-kan-det-gøres.aspx#sthash.AglqN9Wm.dpuf

  #219228
  Den interesserede

  Til venlig orientering og til ETF-interesserede:

  Et nyt dansk firma der tilbyder globale ETF-porteføljer starter op i starten af dette år.

  Se:

  northholders.com/

  Spændende at se, hvad dette selskab senere vil præsentere. . .

  #219230
  Den interesserede

  Et aktivt link til firmaet omtalt nedenfor skulle gerne komme her:

  http://northholders.com/

  Check ud hvis ETFere interesserer dig.

  #219864
  Den interesserede

  HUSK:
  Beskatningen af ETF’er gør, at du normalt kun bør investere i ETF’er, når det gælder virksomheds- eller pensionsmidler.

  #219868
  HalliHallo

  Tak, det er jeg opmærksom på, hvis jeg skulle få lyst til at købe sådan nogle fine papirer.

Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 76 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.