Gammel gæld

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 22 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #89502
  AnonymForfatter

  Hej alle.

  Jeg har en masse gammel gæld hos div lånefirmaer ala Leasy, Veko osv.
  Alt i alt 180,000kr fordi jeg i 2001 gik konkurs med min enmands firma og samtidig troede jeg kunne redde det hele med hurtige og alt for dyre lån.

  I 2002 væltede det hele for alvor og jeg tog den helt store tur med fogederetten og lavede små afbetalings aftaler med dem jeg nu havde råd til.

  Jeg er nu med hårdt arbejde kommet ud af rki og skylder nu “kun" 180,000kr som jeg har mulighed for og samle i banken til en fornuftig rente.

  For tre uger siden modtog jeg et brev/rykker fra Multifinans som påstår jeg skylder dem 11,000kr. Dette er korrekt. Men undre mig godt nok over jeg intet har hørt fra dem i over 7år?

  Jeg kommer til og tænke på om der er anden gæld jeg har “glemt"
  Bla kommer jeg i tanke om at jeg igennem GE mony bank havde købt en bil til 100,000kr. Som jeg heller intet har hørt fra siden fogede retten i 2002.
  Jeg ringer derfor til GE som har solgt gælden til Alm Brand Bank. Alm Brand Bank har kun et beløb stående på 50,000kr. Men i telefonen løb de meget som om de havde afskrevet/glemt gælden og de måtte ha fat i et fjern lager for og finde min sag frem!!??

  Jeg blir nu i tvivl om hvordan reglerne er med gammel gæld. Er der en forældnings grænse når man intet har hørt fra dem af i årevis?

  Nu jeg har ringet rundt til div lånefirmaer har flere nævnt at der er noget med de kun må gå 3 år tilbage mht til rentrne. Andre har nævnt at der er nye regler fra 1 januar 07 og der kommer nye regler igen om et år eller to.

  #134464
  AnonymForfatter

  hej

  et par venner af mig, lånte i 1984 20.000 i danske bank, det er betalte de så ikke tilbage, der er så hvad det er og for et halvt år siden kom danske bank og bad om at få, deres penge, fordi de gamle regler sagde der var en forældens frist på x antal år, og da banken ikke havde kontakte dem i 24 år, regnede mine vennner med at, banken ingen sag, havde indtil, de lige læste de nye regler, hvor der ingen forælderes frist, er åbenbart. men de har dog betalt det tilbage nu. men jeg som har forstået det er der ingen forældres frist mere.

  #134662
  AnonymForfatter

  Jeg tror dine venner bør tage kontakt til en advokat, for det har altid været sådan at, pengegæld forældes, efter 20 år,fra afsagt dom, at der nu efter de nye regler ingen forældelse er, er ikke rigtig, tværtimod, er den nedsat til 10 år, for gæld etableret efter lovens ikraftegelse, og med en overgangs periode, for eksisterende gældsafgørelser.

  #134676
  AnonymForfatter

  Er det så korrekt forstået at jeg efter 10år er gældsfri fra alle mine sager i 2001/2002

  #134678
  AnonymForfatter

  Forældelsesfristerne for gæld var efter omstændighederne tidligere 5 år og 20 år. Der er vist en eller anden lovændring på vej på området.

  Derimod er det altid sådan, at når bare kreditor annoncerer til skyldner, at han stadig skylder det og de beløb, så “genstartes forældelsesfristen forfra", dvs. den løber nye 20 år.

  Konklusion: Gæld til “professionelle pengeudlånene" får aldrig lov at udløbeb i praksis.

  #134680
  AnonymForfatter

  Her er et kort resume af de nye regler:

  Ny lovgivning
  Forældelse
  Ved lov nr. 522 af 6. juni 2007 er der indført nye generelle regler om forældelse. Loven er trådt i kraft den 1. januar 2008. Der er tale om en større omlægning af hidtil gældende lovgivning, om lovfæstelse af tidligere retspraksis og om ændringer af tidligere retspraksis.
  Den nye forældelseslov (også benævnt lov om forældelse af fordringer) er blevet til efter et årelangt udvalgsarbejde, hvor de forældelsesmæssige aspekter af alle retsområder har været overvejet, herunder også byggeriets forhold. Der er således foretaget ændringer i andre love med forældelsesbestemmelser, f.eks. vedr. skatteområdet, jordforurening og forsikring. Under Folketingets behandling af lovforslaget blev foretaget enkelte justeringer, der bryder med den systematik og ensartethed, der var lagt op til. F.eks. er lønkrav underlagt 5 års forældelse
  Meget overordnet indebærer den nye forældelseslov, at den tidligere 20-års regel nu er en 10-års regel. Og at den tidligere 5-års regel nu er en 3-års regel. Men reglerne er skruet sammen på en noget anderledes måde end tidligere. Og på enkelte områder gælder længere totalfrister, således 30 år i sager om personskade og om forurening.
  Den såkaldte 1908-lov om forældelse er ophævet. Det samme gælder Danske Lov 5-14-4 om 20-års forældelse, som indtil for nylig var dansk lovs hovedbestemmelse om forældelse.
  Den største teoretiske enkeltændring gælder for mangler ved salg af fast ejendom, hvor forældelsestiden lovmæssigt er gået ned fra 20 år til 3 år. Den hidtidige praksis har dog bevirket, at realitetsændringen er knapt så stor.
  På byggeriets område er der især sket ændringer for forbrugere, der indgår aftale med professionelle modparter. Her er der nu mulighed for at gøre krav gældende i 10 år, forudsat det sker inden rimelig tid (og max 3 år) efter forbrugeren opdager eller burde have opdaget den skjulte mangel/fejl. Det gælder også ved køb af byggematerialer (købeloven) og det gælder uanset AB92 eller ABR89 måtte være aftalt mellem parterne, fordi forældelsesloven indeholder en bestemmelse om, at loven ikke kan fraviges til skade for forbrugeren ved forudgående aftale. De bygningsejere, der hører under Byggeskadefonden, er ikke forbrugere i lovens forstand – heller ikke private andelsboligforeninger.
  Reglernes hovedindhold
  Den nye generelle forældelsesfrist på 3 år regnes fra den dag, fordringshaveren (bygningsejeren) kunne kræve fordringen opfyldt, i praksis den dag, han vidste eller burde vide, at kravet eksisterede (der er en fejl/mangel).
  For at undgå, at krav om skjulte forhold kan rejses i det uendelige gælder der ved siden af en seneste frist – en absolut frist. Den seneste forældelsesfrist er 10 år, ligeledes regnet fra den dag, fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. I kontraktsforhold er det misligholdelsesdagen, ved mangler leveringsdagen, d.v.s. i relation til byggeri afleveringsdagen.
  Begge frister regnes til den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. Aflevering 1. februar medfører således forældelse den 2. februar 3/10 år senere. Sker udløb i en weekend el.l. udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.
  Fristerne på 3 og 10 år kan afbrydes bl.a. ved retslige skridt mod skyldneren eller ved at skyldneren erkender sin forpligtelse (ingen tvist om gældens eksistens og størrelse) over for fordringshaveren. Ved afbrydelse løber der en ny forældelsesfrist.
  Fristerne på 3 og 10 år kan også afbrydes foreløbigt i en række tilfælde, med den konsekvens, at forældelse tidligst indtræder 1 år efter afslutningen af de tiltag, der er tale om. Mest praktisk er her afslutning af syn & skøn, afslutning af forligsforhandlinger og afslutning af rets- eller voldgiftssag, der ikke har ført til realitetsafgørelse.
  Særligt om byggeri, der hører under Byggeskadefonden
  Der er ikke foretaget ændringer i AB92, ABT93 eller ABR89, som indeholder en normal reklamationsfrist på 5 år fra afleveringen. Men da forældelsesloven ikke ved forudgående aftale kan fraviges til skade for skyldneren (entreprenøren, rådgiveren, leverandøren) indtræder forældelse 3 år efter en mangel eller fejl kunne være opdaget. I byggerier, der er omfattet af Byggeskadefonden vil fristen normalt løbe fra den dag bygningsejeren har modtaget 1-års rapporten og fondens følgebrev om resultatet af eftersynet. I nogle tilfælde kan eller burde forholdet være opdaget tidligere, f.eks. ved afleveringen eller ved ibrugtagning. I andre tilfælde ser man (eller burde man først se) forholdet på et senere tidspunkt, f.eks. ved 5-års eftersynet.
  Der kan indgås suspensionsaftale efterfølgende. En sådan aftale indebærer f.eks. at en rådgiver ikke vil gøre forældelsesindsigelsen gældende i en afgrænset periode.
  Med mindre der er indgået suspensionsaftale, der udsætter forældelse, vil bygningsejeren have fortabt sit krav på erstatning m.v., hvis der ikke er anlagt sag inden 3 år efter modtagelsen af 1-årsrapporten. Det er ikke tilstrækkeligt at reklamere inden 3 år. I realiteten er det kun en begrænset skærpelse af retstilstanden, fordi ejeren også kan blive ramt af retsfortabende passivitet. Efter AB 92 skal entreprenøren have skriftlig meddelelse om mangler inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Efter ABR89 skal ejeren reklamere skriftligt over for rådgiveren, så snart klienten er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af rådgiverens mulige erstatningsansvar.
  Domstols-/voldgiftspraksis har vist, at passivitet kan statueres allerede 1-1½ år efter konstatering af en mangel.
  Sagsanlæg består i indlevering af stævning ved domstolene eller indlevering af klageskrift til Byggeriets Voldgiftsnævn. Som noget nyt kan anmodning om syn & skøn (udenretligt) også anvendes.
  Efter de nye regler kan det ofte være en fordel at starte en mangelsag med syn & skøn, fordi Byggeskadefonden/bygningsejeren får 1 års løbetid, når syn & skøn er afsluttet, og fordi normal rets- eller voldgiftssag ofte vil trække så langt ud, at en forhøjelse af påstanden (d.v.s. kravet om erstatning) ikke kan ske på grund af forældelse. Paradoksalt nok giver indenretligt syn & skøn ikke den samme foreløbige afbrydelse af forældelse på 1 år, som udenretligt syn & skøn og forligsforhandlinger giver.
  Hvis en bygningsejer ikke reklamerer på grundlag af fondens brev om resultatet af et l-års eftersyn med tilhørende rapport, følger op med forhandlinger, evt. anmeldelse eller syn & skøn/ voldgift, vil de påpegede svigt ikke kunne gøres gældende på tidspunktet for gennemførelse af 5-års eftersynet. Inden 4-års dagen indtræder forældelse.
  Efter 5-års eftersynet gælder tilsvarende, at nye svigt og skader, der ikke blev konstateret ved l-års eftersynet, er underlagt 3 års forældelse. Da AB og ABR stadig gælder, skal reklamation som hidtil ske
  inden 5 år fra afleveringen. Den nye 10-års regel slår ikke igennem her, da den ved forudgående aftale kan fraviges til skade for fordringshaveren (bygningsejer, der ikke er forbruger).
  Salg på skøde
  Den, der har solgt et samlet byggeri til f.eks. en andelsboligforening, kan gøres ansvarlig for skjulte fejl og mangler i op til 10 år fra afleveringen. I alment byggeri gælder det samme for bygherrens ansvar i tilfælde, hvor bygherren er fundet i konkurrence, og hvor driftsherren (ejeren) er forskellig fra bygherren. Det 5-årige byggeansvar gælder ikke i forholdet mellem sælger (bygherren) og køber (andelsboligforeningen eller driftsherren).
  Overgangsregler
  Forældelsesloven gælder som udgangspunkt for alle fordringer, uanset om de er stiftet før eller efter 1. januar 2008, naturligvis bortset fra fordringer, der allerede var forældet inden denne dato.
  Derfor er der nogle overgangsregler for tidligere stiftede fordringer, som er gældende i perioden 1. januar 2008 til 1. januar 2011. Sådan en fordring kan tidligst forældes den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de nye som efter de gamle bestemmelser. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.
  Yderligere gælder bl.a., at en afbrydelse af forældelse, som har fundet sted før den l. januar 2008 har virkning som afbrydelse efter den nye lov, selv om afbrydelsen ikke er sket på den måde, som foreskrives i loven.
  For private andelsboligforeninger købt på skøde, som er omfattet af Byggeskadefonden, vil der i næsten alle tilfælde være tale om forældelse af krav mod sælger den 1. januar 2011 (skæringsdato l. januar 2001 eller tidligere).
  Forbrugeres 10-års beskyttelse er naturligvis ikke er indført tilbagevirkende.

  #134682
  AnonymForfatter

  Nej det er du ikke, men det er alene gæld hvor af du har fået dom i 2007 og frem der bliver forældet efter 10 år, med mindre kreditor gennemfører et retslig skrid for at få gælden forlænget, har du tillige underskrevet et gældsbevis gælder også 10 års reglen, alt andet gæld som ikke er vedkendt, og etableret efter de nye regler, bliver forældet efter 3 år efter de nye regler, og 5 år efter de gamle regler.

  #134686
  AnonymForfatter

  Og så lige en ting mere der er meget vigtig, modtager man en rygger og besvare denne, uanset hvad man faktisk skriver, så er reglerne nu at man selv skal føre sagen for domstolene i modsat fald forlænges forældelsfristen, alene ved det faktum at man har svaret, og derved overtaget bevisbyrden på gælden, derfor modtog mange breve fra kreditorer op til lovens vedtagelse, og dem der svarede, røg direkte i fælden, i det mange kreditorer, slet ikke ønskede at kaste gode penge feter dårlige, og derved uden udgift fik forlænget fristen yderlige 3 til 10 år, som sikkerhed, alene fordi, overgangsreglerne, kan være svære at forstå/administrerer.

  #212790
  AnonymForfatter

  Min kone har modtaget et brev fra et inkassofirma Intrum Justitia vedr en gammel gæld fra et tidligere ægteskab. gælden kommer fra en skilsmisse i 1982 hvor hun endte med at skylde Den Danske Bank nogle penge . Kravet lyder på 63945,06. Kan hun virkelig efter så mange år kræves for disse penge . hun har ikke underskrevet nogle papirer efter skilsmissen . Hvad siger forældelses reglerne mvh

  #212796
  morsdrengForfatter

  Tidligere blev gæld til pengeinstitutter i realiteten aldrig forældet, fordi en påmindelse (f.eks. en årsoversigt pr. 31.12.) var nok til at afbryde den dagældende 20 årige forældelse.

  I forbindelse med ændringen af forældelsesreglerne fra den 1.1.2008 blev der lavet nogle overgangsregler, der bl.a. betød, at afbrydelse af forældelsen indtil den 31.12.2007 kunne ske efter de gamle regler, f.eks. alene med en påmindelse, som dog kun afbrød forældelsen for en periode på 10 år.

  De fleste pengeinstitutter har derfor sørget for at sende påmindelser til deres skyldnere inden udløbet af 2007, hvorfor de pågældende krav først vil blive forældet på en dato der ligger 10 år efter påmindelsen = i løbet af 2017.

  Fremover vil al gæld til banker forældes efter 10 år regnet fra forfald, uanset om der et tale om udlån, kreditter eller overtræk, mens renten forældes efter 3 år. I modsætning til tidligere er en påmindelse ikke længere nok til at afbryde forældelsen, der nu kun kan afbrydes ved at indbringe sagen for fogedretten eller ved at skyldner underskriver et gældsbrev eller et frivilligt forlig.

  Så svaret på dit spørgsmål er, at det sandsynligvis er berettiget at din kone nu afkræves beløbet. Men hvis hun ikke kan huske at have fået en påmindelse fra banken i 2007 eller i 2006/2005, bør i anmode banken om at få en nærmere forklaring og dokumentation for hvorfor kravet endnu ikke er forældet. Da renter forældes efter 3 år, kan kravet naturligvis kun opgøres med tillæg af uforældede renter, dvs. rente for de sidste 3 år frem til opgørelsesdagen.

  #212874
  HalliHalloForfatter

  Skovrup, har du fået talt med Danske Bank vedr. forældelsen? Og hvilket svar har du fået?

  #213246
  AnonymForfatter

  lige et tillægs spørgsmål
  skal banken skrive eller er en telefon opringning nok ???

  #213258
  morsdrengForfatter

  Ifølge sagens natur skal en påmindelse efter de GAMLE forældelsesregler naturligvis være skriftlig. En afbrydelse efter de nugældende regler kræver en aktiv handling, f.eks. sagens indbringelse for fogedretten eller skyldners anerkendelse af gælden f.eks. ved underskrift på gældsbrev, skyldanerkendelse eller frivilligt forlig.

  Derudover kan skyldner naturligvis ved sin opførsel/handlinger anerkende gælden og dermed afbryde en forældelse. Det kan f.eks. være ved betaling af rente på gælden eller ved en henvendelse til kreditor om henstand eller akkord.

  Så en telefonopringning er IKKE nok, og vil i øvrigt ikke kunne dokumenteres/bevises.

  #220898
  marlborgForfatter

  Hej der ude.
  Jeg skal i fogedretten d. 11/4.
  Det drejer sig om et pantebrev fra 1993. hovedstol er omkring 25,000 – 30,000 kr. kan ikke lige huske det. firma (Fåborg Finas).
  Fik et brev fra fogedretten, jeg skulle møde i fogedretten Vedr. gæld til en bank fra Fyns sparkasse, på 45,000 kr.

  Ringe til Fåborg finas i 1993 at jeg ikke kunne betale mere. bliv ringet op i 2014, og spurgte om muligheder for at betale.
  der til svare jeg, om de kunne komme med et tilbud om et enegangs beløb, de svarer at de vil vende tilbage med et tilbud.
  det kom aldrig. det er den eneste gang de har kontakte mig. aldrig et brev eller et telefon opkald.
  situation er nu det her.

  Mit spørgsmål er til jer.
  Er det De gamle forældelsesregler eller De nye forældelsesregler der gælder for mig. eller bliv de blandet sammen.

  Hvis gæld er på 30,000 kr. og der kommet 15,000 kr. i rente. er renten så forældet.

  Jeg har læst og læst og læst, kan ikke lige finde hoved eller hale, det med gammel gæld.

  På forhånd tak.

  #220900
  morsdrengForfatter

  Læs mine ovennævnte 2 indlæg og du har svaret.

  Man har sandsynligvis sendt dig en påmindelse senest inden udløbet af 2007 hvilket betyder, at den nye 10 årige forældelse løber fra den pågældende dato i 2007 = forældelse sker senest i løbet af året 2017.

  Men du kan og bør i fogedretten fremføre, at kravet efter din mening er forældet. Kreditor vil så fremlægge eller af fogedretten bliver pålagt at fremlægge dokumentation for at kravet endnu ikke er forældet, hvilket sandsynligvis vil blive i form af kopier af de påmindelser som man har sendt til dig. Fogedretten vil så afgøre om kravet er forældet eller ikke, og afvise sagen hvis man finder, at kravet er forældet.

  Renten forældes efter 3 år, så kravet vil i fogedretten blive opgjort med hovedstol med tillæg af 3 års rente + eventuelle omkostninger.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 22 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.