#224106
morsdreng

Der er INGEN lovmæssig frist for hvornår du skal have provenuet fra din salg af fast ejendom i hænderne. MEN dette betyder ikke, at aktørerne har frit slag til at trække tiden ud. Har de lavet fejl under ekspeditionen, er de naturligvis ansvarlige for disse efter dansk lovs alm. regler herom.

Der er nu gået næsten 3 måneder siden overtagelsesdagen den 10.8., og handelens provenu/dit overskud efter salg, burde derfor have været frigivet til dig..

Provenuet frigives typisk til sælger (dig) når købers skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger – men prøv at se, hvad der faktisk står i købsaftalen herom. Har køber købt ejendommen i en kontant handel, må skødet til ham IKKE have retsanmærkninger om den gæld som du havde i ejendommen og denne gæld skal derfor være indfriet og aflyst forinden/alternativt, skal den der berigtiger handelen være sikker på, at der er midler nok i handlen til at kunne indfri gælden i ejendommen. og betale mæglersalær m.m.

I praksis tinglyses skødet snarest muligt for bl.a. at undgå, at sælgers evt. kreditorer kan foretage udlæg i ejendommen og dermed i værste fald umuliggøre salget. Retsanmærkningerne på skødet giver også den der skal berigtige handelen et godt overblik over den gæld som skal indfries for at køber kan få et anmærkningsfrit skøde. Herefter vil man begynde på at indfri denne gæld og sende pantebrevene til aflysning. Når al den gæld der har givet anledning til retsanmærkningerne er aflyst, kan skødet tinglyses igen, denne gang UDEN retsanmærkninger og handelens provenu kan herefter frigives til sælger. I praksis kan salgsprovenuet evt. allerede frigives inden alle pantebrevene er aflyst, men dette forudsætter naturligvis, at den der berigtiger handelen er 100% sikkert på, at han efterfølgende kan få aflyst de pågældende pantebreve og at der ikke er andre forhold, f.eks. betingelser i handelen, der taler imod..

Et eller andet må have trukket sagen ud. At begynde at skyde på, hvad det kan tænkes at være, vil være rent gætteværk