#215068
morsdreng

Alene fordi du bor i udlandet, er en offentlig gældssanering IKKE mulig. I øvrigt er gældens størrelse også i underkanten hertil.

Da du bor i udlandet, vil dine danske kreditorer have praktiske problemer med at inddrive deres tilgodehavender, hvilket muligvis kan have positiv betydning, hvis du forsøger at indgå en såkaldt frivillig akkord. Til gengæld, har dine kreditorer intet kendskab til forholdene i det land som du bor i, hvilket kan give problemer i forhold til kreditorernes ønsker om dokumentation for dine indkomst og dine udgifter.

Det er naivt at tro, at en kreditor vil acceptere en løsning (en akkord) hvor han kun får betalt en mindre del af sit tilgodehavende, blot fordi alternativet ellers vil være “0”. En professionel kreditor vil altid sikre sig, at du betaler “alt hvad buksene kan holde til”, hvilket forudsætter, at man får fuldt indblik i dine økonomiske forhold, dvs. dokumentation for din indkomst i form af lønsedler, årsopgørelser, forskudsopgørelser og budget over dine faste udgifter. Har du store udgifter til bolig, bil eller privatforbrug, vil kreditorerne naturligvis ikke acceptere dette, da det betyder en tilsvarende mindre betaling til dem.

En akkord kan gå ud på, at du over en årrække afvikler gælden med det månedlige beløb du kan afse, eller ved at du betaler et engangsbeløb, beregnet ud fra månedlige beløb du kan afse (en såkaldt likvidationsakkord). Det sidste er at foretrække, idet du er uden af gælden, når du har betalt det aftalte beløb. I den første situation, er du først frigjort for den samlede gæld, når du har betalt det sidste månedlige afdrag. En kreditor ser naturligvis helst, at du betaler et månedligt beløb i en længere årrække, til gengæld trækker det den modsatte vej, at en offentlig gældssanering typisk kun strækker sig over 5 år.

Et eksempel: Hvis du efter rimelige udgifter til bolig, transport og privatforbrug kan afse 2 tkr. månedligt til afvikling af din gæld,
kan et akkordforslag gå ud på, at du tilbyder at betale dette beløb i f.eks. 5 år, svarende til en samlet betaling på 120 tkr. eller ½-delen af det beløb som du skylder. Alternativt kan 2 tkr. månedligt over 5 år afvikle 90 tkr. med en mdl. rente på 1% og i så fald, tilbyder du en engangsbetaling (likvidationsakkord) på 90 tkr. Kreditorerne vil naturligvis forsøge at få beløbet forhøjet ved at stille spørgsmål til størrelsen på dine udgifter og forlange en længere afviklingsperiode end 5 år.

Kan en engangsbetaling fremskaffes ved familielån, arveforskud eller ved families kaution for lån i andet PI, kan dette også have positiv indvirkning på kreditorernes stillingtagen til dit akkordforslag.

Mit råd er, start med at få lagt et budget, hvor du medtager dine rimelige udgifter til bolig, transport, leveomkostninger m.m. så du får et overblik over, hvor meget du kan afse til kreditorerne månedligt, og tag så sagen derfra.