#196004
HJL

Der var jeg lidt for hurtig. Du skal selvfølgelig kigge i cirkulæreskrivelsen da vi her taler en gave. Ud fra dette mener jeg med større sandsynlighed at du vil få pengene frigivet. 🙂 held og lykke med dine studier!

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114291

3. Fritagelse grundet ringe værdi

3.1. Efter arvelovens § 53, stk. 2, kan justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, fritage for opfyldelse af arveladerens bestemmelse om båndlæggelse, når arven er af ringe værdi….når arven efter fradrag af skifteomkostninger og afgifter ikke overstiger 100.000 kr., og særlige omstændigheder ikke taler imod dette.

(Om din fars ønske er en særlig omstændighed ved jeg ikke)

4. Frigivelse når det er en velfærdssag
4.1. Efter arvelovens § 56, nr. 1, kan justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, tillade, at båndlagt arv frigives, når det er en velfærdssag for arvingen.

Bestemmelsen gælder for såvel tvangsarv som friarv.
4.2. Ved bedømmelse af ansøgninger om frigivelse til formål, der tager sigte på kapitalejer selv, bør der lægges vægt på, at denne skal have mulighed for en levefod, der i rimeligt omfang svarer til vedkommendes formueforhold. Ejer den pågældende for eksempel en betydelig båndlagt kapital, bør ansøgninger om frigivelse af forholdsvis mindre dele af kapitalen til anskaffelse af varige forbrugsgoder imødekommes, medmindre kapitalejer har frie midler af en ikke ubetydelig størrelse eller en større egenindtægt.