#162572
Anonym

“Ifølge lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. (racediskriminationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 626 af 29. september 1987, som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000, straffes den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

(…)

En person, der mener sig udsat for overtrædelser af straffelovens § 266 b eller lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. vil kunne indgive anmeldelse til politiet, der vil kunne rejse sigtelse mod overtræderen.

Det er domstolene, der afgør, om der er sket overtrædelse af den nævnte lovgivning.”

Det ku’ jo komme an på en prøve …