#137512
elkaya

Selvom man ikke skal tage håbet fra mennesket, så skal man heller ikke lade sig pådutte falske forhåbninger.
Jeg kender ikke til Scandinotes, men jeg har mine bitre erfaringer med aktører i byggebranchen, som har fået medhold ved første instans i retssystemet, fordi jeg ikke kunne løfte bevisbyrden for at de påstande og krav som entreprenørerne gjorde gældende i sagerne var og er ukorrekte og usande.
Jeg formoder at købeloven og aftaleloven også gælder i retsforholdet mellem et pengeinstitut og en forbruger som kunde. Herefter følger at det ved reklametion over en vare eller servieydelse pålæggesn klageren at løfte bevisbyrden for fejl og mangler ved det købte/leverede.
Jeg har anket domsafsigelsen fra byretten til Øste Landsret og jeg har måttet bekoste jordprøveboringer i og uden for en nyopført bygning, idet mine påstande skal dokumenteres, hvilket ikke er tilfældet med modpartens påstande.
Selvom moparten ikke fremlagde den dokumentation som han påstod at have, så lod byretten ikke dette forhold komme modparten til skade, som jeg ellers nedlagde påstand om at det burde.
Desværre forholder det sig også sådan under dansk ret at ensidigt indhentede erklæringer fra eksperter ikke er gyldige anbringender ved domstolene. Det betyder at den professionelle virksomhed altid vil have en bedre hånd end forbrugeren som lægmand uden de indsigter som en professionel bygherre må formodes at være i besiddelse af.

Det er desværre den reelle beskyttelse eller mangel på samme som tilstilles en forbruger i en såkaldt demokratisk retsstat i det 2.100 århundrede. Ankenævn, garantiordninger osv. er blot et dårligt surrogat for forbrugeren, da det som af G.P. ikke altid følger af en kendelse fra et ankenævn at den indklagede også skal følge kendelsen eller kan retsforfølges på den baggrund. Sådanne nævn- og ordninger, som er etableret af de enkelte brancher selv, kan kun betragtes som virksomhedernes markedsføring med henblik på at fremstå troværdige og give forbrugeren tillid til at handle med den pågældende udbyder.

På vegne af de mange som har lidt, lider og vil komme til at lide tab kan jeg kun beklage at det forholder sig således, da det jo i bund og grund gør det nødvendigt for en forbruger at have både juridisk, økonomisk og anden sagkyndig bistand forinden man aftager varer og serviceydelser fra udbydere i detailhandelen herunder også aktørerne i den finansielle sektor såvel som byggebranchen.

Jeg vil ligeledes henlede de skadelidte til linket

http://borsen.dk/arkiv/enkelt/resultat/nph-brs?l=25&p=1&u=%2Farkiv%2Fenkelt%2F&r=1&f=G&d=FOBO&SECT3=NEWTOC2&s1=bankkunderne&op1=AND&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=&SECT1=NEWWEB&SECT2=AND

hvor en Ph.d. stipendiat ved Københavns Universet redegør for de forelagte forslag om ændringer i lovgivningen til regulering af retsforholdet mellem en bank og en forbruger som kunde.

Jeg ønsker for Jer at I sammen måtte kunne finde en skarp advokat som ikke vil have problemer med at bruge sit van og rygte til at udfordre det gældende system. En sådan advokat vil formodentligt ikke være velset i advokatstanden og slet ikke blandt kapitalejerne, som vel nok er advokatstandens allergivtigste kunder ligesom byggebranchens aktører også må formodes at være det.

P.S.
PC Vinduer & Døre A/S i Gesten leverede døre og vinduer til mig efter konkrete forskrifter baseret på forskningen i det tidligere Raadvad Center. Produdenten var tilmeldt DVC ordningen, havde eksisteret i mere end 20 år og var 1 af 3 producenter foreslået af Bygningskultur Danmark og Grundejernes Investerinmgsfond som leverandører af netop det såkaldte Raadvad Vindue ved renoveringer af gamle og/eller bevaringsværdige ejendomenne.
På trods af ovenstående har syns- og skønsmanden arkitekt Peter Bering erklæret at det leverede er så fyldt med fejl og mangler at en omlevering vil være billigere end forsøg på afhjælpning af helt latente mangler i såvel kvaliteten af træet som fejl ved forarbejdningen af elementerne.
Da det blev fastslået valgte stifteren Poul Christensen at sælge produktionsrettighederne og firmanavnet og lade køberen leje sig ind produktionslokalerne etc.
Køberne gik imidlertid konkurs i november 2008 angiveligt efter at have spenderet mere end 2 millioner kroner på afhjælpning af reklamationer over leverancer fra før købet af virksomheden.
Poul Christensen har i dag etableret selskabet Horn Aps hvor han anpriser kvaliteterne ved ventilationsvinduet.
Poul Christensen er velkendt i vinduesindustrien har medvirket i et udviklingsprojekt
igangsat af GI – grundejernes Investeringsfond.
Mit krav er delvist opgjort af syns- og skønsmanden til ca 465.000,00 kroner og vil formodentligt ende over 700.000 kroner, men hvad hjælper det at få ret når der ikke er noget at have den i.
Lovgivningen hjemler ikke mulighed for at kræve sikkerhedstillelse for modpartens eventual forpligtelser end ikke i forbindelse med en verserende retssag hvor en syns- og skønserklæring fastslår fejl og mangler som også allerede påvist af en besigtigelsesrapport udførdiget af Bygningskultur Danmark.
Per Theill som i dag driver virksomheder Theill Vinduer og Design i Holbæk var sælgeren hos PC Vinduer & Døre A/S, angiveligt arkitekt af uddannelse og med årtiers erfaring i vinduesbranchen. Masser af brudte løfter og varmluft var det han leverede.