Forretningsgang for håndtering af interessekonflikt for Mybanker.dk A/S

1. Indledning

Denne forretningsgang for håndtering af interessekonflikt (”Forretningsgangen”) gælder for Mybanker.dk A/S (”Mybanker”).

Forretningsgangen vedrører samtlige de aktiviteter, der udbydes af Mybanker som finansiel rådgiver og boligkreditformidler.

Ved finansiel rådgivning forstås Mybankers rådgivning til kunden om finansielle produkter i form af kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter.

Ved boligkreditformidling forstås Mybankers præsentation eller tilbud af boligkreditaftaler til kunden, indgåelse af sådanne aftaler med kunden på vegne af en kreditgiver eller bistand til kunden med rådgivning, administration eller andet forberedende arbejde forud for indgåelsen af boligkreditaftaler.

Den omfattede personkreds er de medarbejdere i Mybanker, som beskæftiger sig med finansiel rådgivning og med boligkreditformidling.

Forretningsgangen er udarbejdet i henhold til § 8 i Lovbekendtgørelse nr. 1160/2018 om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Forretningsgangen er til enhver tid offentlig tilgængelig på Mybankers hjemmeside.

2. Eksempler på interessekonflikter

Nedenfor er nævnt nogle konkrete eksempler på potentielle interessekonflikter. Listen er ikke udtømmende.

Hvis finansiel rådgivning eller boligkreditformidling leveres af en medarbejder i Mybanker, som har en egen interesse i et eller flere af de produkter, som indgår, eller burde indgå i rådgivningen eller formidlingen. Dette kan for eksempel være, hvis medarbejderen anbefaler kunden at investere i en illikvid aktie, som medarbejderen, eller dennes nærtstående, har investeret i, og nu ønsker at afhænde, eller hvis medarbejderen anbefaler kunden at investere i værdipapirer, som medarbejderen, eller dennes nærtstående, har investeret i, med henblik på at styrke dette værdipapir, selvom andre værdipapirer var bedre egnede for kunden.

Hvis finansiel rådgivning eller boligkreditformidling leveres af en medarbejder i Mybanker, hvor medarbejderen, eller dennes nærtstående, vil kunne undgå et økonomisk tab på bekostning af kunden. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvor medarbejderen, eller dennes nærtstående, helt eller delvist ejer en virksomhed, som er i økonomiske vanskeligheder, og medarbejderen anbefaler kunden at investere i denne virksomhed med henblik på at tilføre virksomheden kapital, selvom andre værdipapirer var bedre egnede for kunden.

Hvis finansiel rådgivning eller boligkreditformidling leveres af en medarbejder i Mybanker, hvor medarbejderen, eller dennes nærtstående, vil kunne opnå en økonomisk gevinst på bekostning af kunden. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvor medarbejderen, eller dennes nærtstående, har en økonomisk interesse i en virksomhed, for eksempel som ansat eller medejer, og denne virksomhed udbyder produkter, som medarbejderen anbefaler til kunden, selvom andre produkter havde været bedre egnede for kunden.

Hvis finansiel rådgivning eller boligkreditformidling leveres af en medarbejder i Mybanker, hvor medarbejderen samtidig har en kunde med modsatrettet interesse. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvor Mybankers medarbejder har to kunder, som ønsker at henholdsvis købe og sælge en virksomhed, og hvor medarbejderen dermed ikke kan arbejde i kundens bedste interesse for begge kunders vedkommende.

Hvis finansiel rådgivning eller boligkreditformidling leveres af en medarbejder i Mybanker, hvor medarbejderen har et økonomisk incitament til at sætte en kundes eller en kundegruppes interesse over kundens interesse. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvor en medarbejder skal betjene en ny kunde, som Mybanker har begrænset forretningsomfang med, samtidig med en kunde, som har Mybanker har et betydeligt større forretningsomfang med, og medarbejderen derfor kan have et økonomisk incitament til at betjene den ”største” kunde først.

3. Håndtering af interessekonflikter

Alle kunder i Mybanker skal have en redelig og professionel behandling, og Mybanker driver virksomhed med en høj grad af forretningsetik og integritet.

I henhold til Mybankers forretningsgang for god skik gives kunden altid en række faktuelle oplysninger om eventuelle gebyrer og provisioner for at bidrage til at sikre størst mulig transparens og med henblik på at forhindre eventuelle interessekonflikter.

Med hensyn til aflønning af medarbejderne har Mybanker indrettet sin virksomhed således, at løn- og ansættelsesvilkår for de relevante medarbejdere fastsættes på en sådan måde, at aflønningen ikke påvirker den relevante medarbejders objektivitet og ønske om at handle i kundens bedste interesse.

Med henblik på at forebygge og håndtere en eventuel interessekonflikt, som en medarbejder i Mybanker kan komme i, er de medarbejdere i Mybanker, som beskæftiger sig med finansiel rådgivning og boligkreditformidling, løbende forpligtet til at oplyse Mybankers direktør om eventuelle bibeskæftigelse ved siden af ansættelsen i Mybanker.

Herudover er er de medarbejdere i Mybanker, som beskæftiger sig med finansiel rådgivning og boligkreditformidling, forpligtede til at oplyse Mybankers direktør om modtagne gaver, som overstiger 750 DKK, og tilsvarende må de pågældende medarbejdere ikke give gaver til kunder på vegne af Mybanker uden forudgående accept fra Mybankers direktør.

Hvis en potentiel eller aktuel interessekonflikt ikke kan undgås og kundens interesser dermed ikke kan tilgodeses i tilstrækkeligt omfang, vil Mybanker orientere kunden herom.

Mybanker oplyser til enhver tid straks kunden om interessekonflikter, som vil kunne stride mod kundens interesser, og vil i forlængelse heraf oplyse kunden om, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at minimere eller undgå interessekonflikten. Denne oplysning skal gives tydeligt og skriftligt og på et varigt medium, og den skal gives forinden en transaktion udføres.

Afhængig af omstændighederne vil Mybanker afstå fra at yde den aktuelle finansielle rådgivning eller boligkreditformidling, hvis kundens interesser ikke kan sikres i tilstrækkeligt omfang.

4. Rapportering af interessekonflikter

Hvis en medarbejder i Mybanker bliver bekendt med en aktuel eller potentiel interessekonflikt, skal medarbejderen straks rapportere dette Mybankers direktør, så det sikres, at interessekonflikten bliver taget hånd om på den rette måde. Direktøren beslutter, om der foreligger en interessekonflikt.

Enhver interessekonflikt, der er blevet meddelt direktionen og er af betydning, skal rapporteres til bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen skal straks underrettes, hvis denne Forretningsgang vedrørende interessekonflikter ikke kan eller ikke er blevet overholdt.

5. Version og revision

Forretningsgangen er udarbejdet af Mybanker den 9. oktober 2018.

Mybanker er opmærksom på, at der kan opstå nye former for interessekonflikter og vil løbende forsøge at identificere disse.

Forretningsgangen vil blive revideret én gang om året med henblik på at vurdere, om den fungerer efter hensigten og eventuelle mangler vil blive afhjulpet i den forbindelse.