Dette emne
Er det normalt, at et realkreditlån er betinget af et kundeforhold til banken?

Er det normalt, at et realkreditlån er betinget af et kundeforhold til banken?

07-03-2019 22:58
Jens74
Er det normalt, at en bank gør et 30-årigt realkreditlån betinget af, at låntager i hele realkreditlånets løbetid er kunde i banken? (I det konkrete tilfælde er det Jyske Bank/BRF)
08-03-2019 06:21
Krisser
Absolut ikke. Det er normalt at bankvilkårene er afhængige af at realkreditlånet ikke flyttes, men jeg har aldrig hørt om det modsatte. Hvilken låntype er det, og hvordan er betingelsen formuleret?
08-03-2019 08:56
Jens74
Forudsætning om kundeforhold i BRFkredit og Jyske Bank
Da Jyske Bank A/S (herefter Jyske Bank) foretager al rådgivning, vejledning, kontakt og
administration af realkreditlånet, er det en forudsætning, at låntager i hele realkreditlånets løbetid
er kunde i Jyske Bank, og at Jyske Bank får det fulde overblik over låntagers nuværende
engagement med BRFkredit. Låntager skal derfor underskrive Jyske Banks kundeaftale "Jyske
Aftaler" for at få et realkreditlån fra BRFkredit og samtykker til udveksling af oplysninger fra
BRFkredit til Jyske Bank til rådgivningsformål.
08-03-2019 09:11
morsdreng
Helkundebetragtningen der betyder, at det enkelte bankprodukts nærme vilkår har sammenhæng med kundens øvrige bankprodukter i sammen bank accepteres IKKE af forbrugerombudsmanden, om end branchen fortsat lægger en vis vægt på helkundebetargtningen. (Kreditretten 3. udgave, hvorefter helkundebetragtningen også savner juridisk relevans).

Det fremgår også at forbrugerombudsmandens holdning, at vilkår om at banklån kan opsiges på grund af forhold hos andre end låntager, f,.eks. kautionister og pantsættere, bør tilsidesættes. Da det ikke er banken som er yder realkreditlånet må et vilkår om, at skyldner ikke må flytte bank i realkreditlånets løbetid, være stillet af BRF og ikke af banken.

Pengeinstitutankenævnet har dog accepteret, at et banklån kan opsiges på grund af skyldners misligholdelse af andre forpligtelser overfor banken.

Siden år 2000 har pengeinstitutankenævnet (nu Det Finansielle Ankenævn) i kun 3 afgørelser behandlet spørgsmålet om helkundebetragt- ning, som blev tilsidesat på grund af uklarhed og upræcished i bankens bestemmelser,

Selv uden at kende den nøjagtige ordlyd, vil en bestemmelse om at engagementet kan opsiges, hvis kunden flytter sit realkreditlån eller sit banklån sandsynligvis blive tilsidesat af Det Finansielle Ankenævn og/eller af forbrugerombudsmanden, såfremt spørgsmålet måtte blive indbragt for de pågældende.
08-03-2019 11:44
Michael
Det udklip fra forretningsbetingelserne Jens74 har gengivet forudsætter jo ikke, at kunden er HELkunde i Jyske Bank, men kun kunde. Det er dog en afgørende forskel. I praksis skyldes dette formentligt, at det nu er Jyske Bank der håndterer BRF-udlån (under navnet Jyske Realkredit) og Jyske Bank derfor skal have samtykke til at behandle kundens oplysninger. Det er der sådan ser ikke noget odiøst i og Jens74 kan derfor fint have lønkonto i en anden bank.
09-03-2019 13:00
morsdreng
Helkundebetragtningen betyder, at det enkelte bankprodukts nærmere vilkår har sammenhæng med kundens øvrige bankprodukter i samme bank - og er noget helt andet end om spørgeren er HEL-kunde i banken og må have sin lønkonto i en anden bank, om end det kan være et vilkår, at det må han ikke.

I øvrigt er det slet ikke det sagen drejer sig om. men om Jyske Bank/BRF kan betinge sig, at kunden i hele realkreditlånets løbetid forbliver kunde i Jyske Bank. Jeg mener fortsat, at denne bestemmelse sandsynligvis vil blive tilsidesat hvis den indbringes for Det Finansielle Ankenævn eller forbrugerombudsmanden.

Trådstarter kan fravælge Jyske Bank og dens betingelser ved at optage lånet et andet sted, eller optage lånet og håbe på, at bestemmelsen bliver tilsidesat af Ankenævnet/forbrugerombudsmanden hvis banken på et senere tidspunkt går brug af denne. Øvrigt bør man også undersøge ordlyden af Jyske Banks kundeaftale, som der henvises til.