#231614
test

er kun handelsrejsende men måske er det der står her:

“§ 11. Lån kan ydes på grundlag af fast ejendom, der ejes af låntager. Samtlige adkomsthavere skal som debitorer være påført pantebrevet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., kan fraviges, hvis lånet ydes i henhold til særlig lovgivning inden for jordbrugsområdet.

Stk. 3. Lån kan ydes på grundlag af en ideel anpart af en fast ejendom, såfremt der foreligger et tinglyst dokument, der knytter en tinglyst eksklusiv brugsret til anparten. Samtlige adkomsthavere til den ideelle anpart skal som debitor være påført pantebrevet.”

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Lovsamling/Realkreditomraadet/Realkredit/Bekendtgrelse-af-lov-om-realkreditln-og-realkreditobligationer-mv

men kan ikke rigtigt se hvad forskel det gør. Det er jo om du kan lide det eller ej banken der bestemmer om de vil plus at de skal gøre det inden for lovens rammer.

Forstår ikke hvorfor du ikke drager din advokat ind i sagen

held og lykke med projektet