#231517
morsdreng

Selv om I er gift hæfter hver af ægtefællerne for deres egen gæld med deres egne aktiver. Du hæfter derfor kun for din ægtefælle/ landman-dens gæld, hvis du er meddebitor på hans lån og kreditter eller hvis du har påtaget dig kaution for hans gæld.

Du har ikke oplyst, OM du hæfter for eller har kautioneret for din mands gæld i banken?

Banken kan IKKE kræve at du har konti i samme bank som din mand, det bestemmer du suverænt selv. Men det vil naturligvis være lettere for banken at få indsigt i jeres fælles økonomi, hvis du også har konti samme sted som din mand. Hæfter du ikke for din mands gæld, er det svært at se nogen begrundelse for kravet om indsigt i din økonomi. Kravet om at I begge skal være helkunder i banken kan fremgå af bankens udlåns- og kreditkontrakter eller af bankens tilsagnsskrivelser. Undersøg derfor om dette måtte være tilfældet.

Bankens trussel,om, at din mand ikke kan beholde sit engagement medmindre du flytter dine konti og banken dermed for fuld indsigt må betyde, at banken i modsat fald vil opsige sit engagement med din mand. Da du oplyser at engagementet ikke er misligholdt, kan opsigelsen kun ske med varsel (fx 14 dage) og med angivelse af en saglig begrundelse for opsigelsen.

Opsigelsesbestemmelserne for erhvervskunder er forskellige fra bank til bank. I bør derfor undersøge hvordan reglerne er i den aktuelle bank.

Sagen kan næppe indbringes for Pengeinstitutankenævnet, da det drejer sig om erhverv. Men I bør starte med at indgive klage til bankens klageansvarlige, hvis kontaktoplysninger skal fremgå af bankens hjemmeside

Da bankens evt.opsigelse af din mands engagement kan få uoverskuelige følger, også selv om den efterfølgende måtte vise sig ikke at være saglig begrundet, vil jeg anbefale, at I drøfter sagen med en lokal advokat og/eller med din mands landbrugskonsulent inden I foretager jer yderligere.