#230708
morsdreng

Som du selv oplyser, skriver Finanstilsynet “Et salg kan derfor ikke ske, før der er afsagt DOM og forholdet derfor kan offentliggøres”. Dette tiltrædes af Erhvervsankenævnet.”. Betingelsen for videregivelse af fortrolige oplysninger er derfor en afsagt dom og IKKE gældens indbringelse for fogedretten

Havde man anset kravet om offentlig tilgængelighed for opfyldt i de samme tilfælde som også er kravet for indberetning af skyldners gæld til f.eks. RKI, kunne dette have været oplyst. Men det er det netop IKKE, tvært i mod oplyser Finanstilsynet, at salg og offentliggørelse først kan ske når der er afsagt en DOM.

Finanstilsynet har i sin afgørelse 8.8.2011 behandlet spørgsmålet, om kravet til offentlig tilgængelighed er opfyldt, når der har været afholdt fogedretsmøde og sket tilførsel til fogedretsprotokollen. vedrørende et uimodsagt betalingskrav. Af afgørelsen fremgår, at oplysninger tilført fogedretsprotokollen efter afholdt fogedretsmøde IKKE længere er offentlig tilgængelige – hvilket gør kravet om offentlig tilgængelighed illusorisk. Finanstilsynet når dog alligevel frem til, at det er berettiget at videregive oplysningerne til et kreditoplysningsbureau/RKI, sandsyn-ligvis fordi alternativet ville have krævet en ændring af Retsplejeloven § 41 d, eller ville have begrænset PI´s muligheder for at indberette en skyldner til RKI til kun at gælde de tilfælde hvor der er afsagt en dom.

PI har i stort omfang solgt fordringer, senest har Nordea i januar solgt fordringer hos 40.000 kunder til Lindorf (nu Lowell) og 2 andre inkasso-firmaer. På baggrund af ovennævnte anser jeg det som usikkert, om kravet om offentlig tilgængelig fortsat kan opfyldes, alene fordi der har været afholdt fogedretsmøde og sket tilføjelse til fogedretsprotokollen vedrørende en fordring som kan tvangsfuldbyrdes umiddelbart (§478) eller når der ikke rettidigt er modtaget indsigelse mod et betalingspåkrav.

Om kravet om offentlig tilgængelighed kun er opfyldt når der er afsagt en dom eller om det også er opfyldt ved tilførsel til fogedretsproto-kollen svæver derfor i det uvisse. Spørgsmålet kan ikke besvares på dette forum. Som allerede oplyst, må en utilfreds skyldner kontakte sælger eller køber af fordringen for at få oplyst det nøjagtige grundlag for videregivelse af hans fortrolige oplysninger. Er han fortsat utilfreds bør sagen indbringes for Finanstilsynet.

Jeg har noteret mig, at Finanstilsynet iflg. avisartikler fra juni i år er begyndt at se på reglerne på området, hvilket jeg anser for højst tiltrængt.