#228498
morsdreng

Jeg er advokat og kender derfor reglerne.

I modsætning til hvad folk går og tror, ER gælden nedsat til den anførte %-sats allerede når gældssaneringskendelsen er afsagt og IKKE først når skyldneren efter typisk 5 år har overholdt den årlige udlodning. Det virker ulogisk – men sådan er reglerne – og af indlysende grunde er det ikke noget som hverken advokater eller kreditorer gør meget ud af at fortælle de gældssaneringssøgende..

Derfor bortfalder gældssaneringen heller IKKE og den oprindelige gæld genetableres heller IKKE hvis skyldneren ikke overholder gældssaneringens betingelser og f.eks. udebliver med en eller flere af de årlige udlodninger.

I tilfælde af skyldnerens misligholdelse af gældssaneringen, kan kreditorerne indbringe deres tilgodehavender for fogedretten men KUN fsv. angår inddrivelse af den nedsatte gæld, eks. de 10% som gælden blev nedsat til iflg. kendelsen om gældssanering, minus den udlodning som skyldneren allerede har betalt.

Skyldnerens gæld “genopstår” kun hvis skifteretten på en kreditors anmodning ophæver gældsaneringen og derfor vil en professionel kreditor i tilfælde af skyldnerens udeblivelse med de årlige udlodninger ofte rette henvendelse til retten med anmodning om ophævelse af gældssaneringen. Om dette fører til ophævelse af gældssaneringen vil afhænge af misligholdensens art og omfang. Skyldes udeblivelsen med udlodning f.eks. skyldnerens sygdom kan retten ophæve gældssaneringen og indlede en ny på grundlag af skyldnerens ændrede forhold. Under alle omstændigheder skal den eks,. gældssanering ophæves inden der kan indledes en ny.

Jeg kunne have tilrådet spørgeren at stoppe med at betale præmien på sin gruppelivsforsikring, idet bankens eneste modreaktion herpå er at opsige den sikrede gæld, hvilken er uden praktisk betydning når debitor og pantsætteren har fået gældssanering. I øvrigt kan det undre, at spørgeren er fortsat med at betale præmie på gruppeforsikringen efter at have indledt og fået gældssanering.

Inden man giver et råd om at stoppe med betaling af præmien, vil det være rigtig og korrekt rådgivning at sikre sig, at spørgsmålet om den pantsatte forsikring ikke har været behandlet i forbindelse med gældssaneringen, bl.a. fordi banken i forbindelse med sin anmeldelse af tilgodehavende i gældssaneringen også skal oplyse om sine eventuelle sikkerheder. Derfor mit råd til spørgeren om at kontakte skifterettens medhjælper.

Hvis spørgeren ikke vil kontakte medhjælper, må hun selv gennemgå gældssaneringsforslaget og kendelsen for at sikre sig, at der heri ikke er taget stilling til gruppelivsforsikringen, alternativt må hun rette henvendelse til den lokale advokatvagt medbringende gældssaneringsfor- slaget og kendelsen om gældssanering.

Glem alt om at få råd hos en evt. kommunal gældsrådgivning eller hos en frivillig gældsrådgivning.

PS. reglerne om offentlig gældssanering fremgår af konkurslovens afsnit IV, gældende retspraksis samt af diverse lærebøger, herunder bl.a.
“gældssanering anno 2010” og IKKE af google.