#227254
morsdreng

Du oplyser at bankrådgiveren fejlagtigt ikke var klar over at det eks. lån kunne straksindfries og derfor BEREGNEDE det opsagt pr. 30.9. Dette harmonerer IKKE med din oplysning om, at lånet blev indfriet pr. 31.7, og din oplysning om størrelsen på rente for perioden fra 31.7. til 30.9. hvilket må betyde, at lånet alligevel er blevet straksindfriet og ikke opsagt til indfrielse pr. 30.9.

Du har med sikkerhed IKKE lidt et tab på de oplyste 37.958,94 kr., bl.a. fordi gebyr og omkostninger ikke er et tab. Under alle omstændigheder har du skullet lægge et månedligt beløb til side til dækning af dine løbende terminsudgifter, hvilket beløb skal fratrækkes i din opgørelse over det påståede tab. Har du i det hele taget lidt et tab, er dette med sikkerhed meget mindre end det oplyste beløb.

Ifølge dansk ret gives der kun erstatning for tab på grund af ansvarspådragende fejl fra den erstatningsansvarliges side, mens der sædvanlig vis IKKE gives erstatning for bristede forventninger, f.eks. fordi du ikke fik det kontantbeløb i hånden efter omprioriteringen som du håbede på. Har forskellen mellem det nye lån og restgælden på det gamle altid været på 12.549,20 kr., mens banken fejlagtigt har oplyst den som værende “0” eller et positivt beløb er der tale om en regnefejl, som juridisk set ikke er et tab men alene en bristet forventning

Der er ikke tilstrækkelige oplysninger til at jeg vil kaste mig ud i en beregning af dit eventuelle tab, hvilket heller ikke tjener noget som helst formål, når ingen – ej heller på dette forrum – autoritativt kan udtale sig om du har lidt et tab og om størrelsen på samme, det kan kun banken og efterfølgende Pengeinstitutankenævnet og Domstolene.

Du bør klage til bankens klageansvarlige, hvis adresse m.m. findes på bankens hjemmeside. Hvis dette ikke giver et positivt resultat kan du indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet.

Til orientering udvalgte afgørelse fra PI-ankenævnet::
https://fanke.dk/soeg-i-afgoerelser/?q=manko+omprioritering&VerdictFrom=01-01-1988&VerdictTo=03-08-2017