#223780
Emil Kaas

Lov om formidling af fast ejendom (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163284)
§ 50. Aftale om andet end ejendomsformidling mellem en erhvervsdrivende og en forbruger må ikke indeholde vilkår om, at et ejendomsformidlingsopdrag skal gives til en bestemt ejendomsmægler, ejendomsformidlingsvirksomhed eller ejendomsformidlerkæde, jf. dog stk. 2. Er et sådant vilkår aftalt, er aftalen i sin helhed ikke bindende for forbrugeren, mens den bortset fra vilkåret er bindende for den erhvervsdrivende.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for en aftale om en gældsordning vedrørende pantesikret gæld i ejendommen, hvis
1) der som led i gældsordningen indrømmes debitor en ikke uvæsentlig lempelse af betalingsvilkårene,
2) det er et led i gældsordningen, at ejendommen skal sælges, og
3) kreditor har en væsentlig interesse i salgsresultatet.

Hvis du læser JP-artiklen igen, vil du kunne se, at banker i flere tilfælde har tvunget kunder til at vælge deres ejendomsmægler.