#223032
morsdreng

Siden loven blev ændret med virkning fra den 1.2.2005, er det ikke længere muligt at kræve andelsboligforeningens kaution for den enkelte andelshavers banklån til køb af andelen.

De dagældende regler i andelsboliglovens § 5, stk. 12 var som følger:

“Erhververen af en andel, hvortil der alene er knyttet retten til en bolig kan forlange, at foreningen yder en garanti for lån i et pengeinstitut til delvis dækning af den del af prisen, der betales for andelen i foreningens formue. Garantien ydes til 60 pct. af den del af prisen for andelen i foreningens formue, der overstiger 40.000 kr. Det garanterede lån skal afdrages over 15 år og forfalder ved videresalg af andelen. Udeblivelse af betaling af renter og afdrag på det garanterede lån betragtes som misligholdelse med betaling af boligafgift og kan medføre eksklusion og ophævelse af brugsretten til boligen”

Da lånet ifølge det oplyste IKKE afdrages er konklusionen, at andelsboligforeningen IKKE har kautioneret for lånet og i øvrigt vil restløbetiden på lånet være på maks. ca. 3 år.

Selv om lånet HAVDE været sikret ved andelsboligforeningens kaution vil sagen alligevel ende med en tvangsauktion, for naturligvis vil en bank kræve kautionen indfriet hvis skyldner ikke betaler og et tvangssalg er udelukket, når boligen ifølge det oplyste er overbelånt.