#221922
morsdreng

At tvangssalg/tvangsauktion over en fast ejendom kun kan gennemføres med godkendelse fra de øvrige panthaver i ejendommen er absolut IKKE rigtigt. Når det kaldes tvangsauktion er det fordi auktionen gennemføres UANSET om ejendommens ejer og/eller øvrige panthavere er indforstået hermed. Hvis en ejendom er overbelånt eller ikke kan sælges, er en tvangsauktion eneste mulighed for at “rense ud i pante-gælden” for at gøre ejendommen bedre salgbar, idet de panterettigheder/panthavere der ikke blev dækket af auktionsbuddet vil blive slettet af tingbogen. Herved forsvinder deres pant, mens kravet mod den tidligere ejer naturligvis fortsat består..

En panthaver iflg. et pantebrev, ejerpantebrev, skadesløsbrev eller udlæg hvis tilgodehavende er misligholdt og opsagt, kan begære ejen-dommen solgt på tvangsauktion, hvilket forudsætter at der indledningsvis foretages et såkaldt pantebrevsudlæg i ejendommen. Når dette er sket, kan panthaveren fremsende en begæring om tvangsauktion til den lokale fogedret, hvorefter sagen vil gå sin gang jfr. retsplejelovens regler. For at undgå, at en panthaver med en prioritet langt uden for handelsprisen sætter en ejendom på tvangsauktion af rent chikanøse grunde selv om han intet udbytte vil få ud af auktionen, findes der en regel om, at den der begærer en ejendom solgt på tvangsauktion selv skal betale auktionsomkostningerne, såfremt han ikke for del i auktionsbuddet, dvs. hvis højeste auktionsbud ikke rækker ind i hans pant.

Derfor vil en kreditforening der typisk har 1ste prioritetspant, i langt de fleste tilfælde begære tvangsauktion over en ejendom hvis deres terminer ikke bliver betalt. Et pengeinstitut vil kun gøre det samme, hvis deres pant har en så god prioritetsmæssig placering, at det selv er villig til at byde ejendommen hjem på auktionen. Da et udlæg typisk vil være placeret næst efter al anden gæld i ejendommen og dermed på en prioritetsmæssig yder- eller sidsteplads, vil en udlægshaver kun i sjældne tilfælde begære en ejendom solgt på tvangsauktion. Modsæt-ningsvis betyder det også, at det er langt farligere at undlade at betale kreditforeningen end banken, for det er slet ikke sikkert at den sidste vil lægge navn og penge til en tvangsauktion.