#221290
morsdreng

Lov om formidling af fast ejendom siger om spørgsmålet – forkert beregning af salgsprovenu:

§ 47. Er der til skade for forbrugeren foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, jf. § 38, stk. 3, og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og den korrekte beregning. Er der til skade for forbrugeren foretaget en forkert beregning af ejerudgift ved køb, jf. § 39, stk. 1, og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på en rimelig godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og den korrekte beregning. Har forbrugeren i god tro handlet i tillid til rigtigheden af en værdiansættelse, og afviger denne væsentligt fra en korrekt værdiansættelse, har forbrugeren krav på en rimelig godtgørelse af forskellen.

MEN det er slet ikke sikkert, at mægleren har lavet en fejl/en forkert beregning. Sædvanligvis fratrækkes i provenuberegningen kun de indestående realkreditlån, men IKKE gæld til banker sikret ved ejerpantebreve eller pantebreve, idet mægleren pga. bankens tavshedspligt ikke kan få oplyst de aktuelle restgælde. Derfor tages der i provenuberegningen forbehold for, at omkostningerne ved at indfri disse lån slet ikke er medtaget i beregningen. Du oplyser jo netop selv, at ejendomsmægleren HAR taget et sådant forbehold og du burde derfor selv have undersøgt hvad din gæld til Jyske Bank var.

Du kan læse den seneste afgørelse om spørgsmålet fra Klagenævnet for ejendomsformidling i deres afgørelse nr. 2015-0129

“Mægleren havde i provenuberegningen taget forbehold for gæld bag et tinglyst ejerpantebrev på 1,5 mio. kr. Mægleren havde dermed opfyldt formidlingsbekendtgørelsens regler. Nævnet fandt ikke, at sælger på baggrund af provenuberegningens formulering var berettiget til at forvente, at der ikke var gæld bag ejerpantebrevet. Nævnet fandt herefter ikke, at mægleren havde udarbejdet en forkert provenubereg-ning og kunne ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. (j.nr. 2015-0129)”

I stedet for at beskylde bank og mægler for at være inkompetente m.m. bør du i stedet “gribe i egen barm” og erkende, at fejlen ligger hos dig selv – du har simpelt hen ikke sat dig ordentligt ind i salgsbudgettet og overser dit boliglån til Jyske Bank på 217 tkr. som der tydeligt er taget forbehold for. Det er din fejl og ikke noget som du kan bebrejde hverken bank eller mægler.

Efter min bedste overbevisning har du en dårlig sag og vil derfor næppe få nogen godtgørelse. Så se at komme videre i stedet for at afvente en godtgørelse som du sandsynligvis aldrig vil få.

Ovennævnte er med sikkerhed slet IKKE det svar som du ønsker, men det er den vurdering som jeg når frem til på grundlag af dine egne oplysninger og min uddannelse som både ejendomsmægler og advokat. Hvis du ikke vil tro på min vurdering, kan du kontakte den lokale advokathjælp i din kommune, som vil fortælle sig det samme.