#218170
morsdreng

At et lån er på anfordringsvilkår har ingen betydning, når det skal opgøres om en persons formue er for stor til at den pågældende kan få ældrechecken. Derimod er anfordringsvilkåret en betingelse for at SKAT kan acceptere et rentefri familielån.

Ved opgørelse af formue i forbindelse med ældrechecken indgår:
•indestående i pengeinstitutter mv.
•kursværdien af obligationer
•pantebreve i depot
•kursværdien af deponerede børsnoterede aktier
•kursværdien af investeringsforeningsbeviser
•kassekredit med sikkerhed i fast ejendom.
•nedsparingslån.

Alle disse oplysninger er indberettet til SKAT og fremgår af den seneste årsopgørelse. Hvis den samlede værdi ikke overstiger formuegrænsen på 81.500 kr., indgår endvidere:

•kontant beholdning
•andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet
•gældsbreve, f.eks. i forbindelse med lån til børn.

Pensionisten skal selv give Udbetaling Danmark besked, hvis formuen pr. 31.12 overstiger formuegrænsen.

“Glemmer” man at give Udbetaling Danmark besked og/eller nedbringer man sin formue alene med det formål, at bringe den under formuegrænsen, vil det være socialt bedrageri.

Det er det derimod IKKE socialt bedrageri, hvis en person nedbringer sin formue til under formuegrænsen på grund af et løbende forbrug.