#216432
morsdreng

Kære M. Hansen, der er desværre dig der har misforstået situationen og IKKE PBW. Det fremgår jo tydeligt, at PBW HAR været i fogedretten og at der her er foretaget udlæg i et depositum. Usikkerheden drejer sig alene om, hvorvidt der ER foretaget udlæg i HELE eller KUN i PBW´s ½-del af det pågældende depositum.

I Fogedretten kan der i den aktuelle sag KUN foretages udlæg i PBW´s aktiv/fordring i form af depositum/indskud vedrørende lejemålet. Transport i depositum er en frivillig overdragelse af kravet fra kreditor (her PBW) til hans bank og finder derfor ikke sted i Fogedretten, som heller ikke vil tolerere, at det under et fogedretsmøde underskrives en transporterklæring.

Sikringsakten ved både udlæg og transport er denunciation/underretning til skyldner (udlejer) om at der er foretaget udlæg i eller givet transport på det pågældende depositum. Derfor vil hverken et udlæg eller transport i depositum blive tinglyst i person-bogen. Dette harmonerer også med din egen oplysning om, at en transport ikke skal tinglyses, og i begge tilfælde er der tale om en fordring, hvori der enten er foretaget tvangspant/udlæg eller sket en frivillig overdragelse. Tag og læs Tinglysningsrettens vejledning og SKAT`s inddrivelsesvejledning, det er alene underpant i løsøre, ægtepagter, værgemål, virksomhedspant og visse andre rettigheder der tinglyses i personbogen.

Da en transport i depositum er en overdragelse af et krav fra lejer til en af hans egne kreditorer, kræver denne naturligvis lejers underskrift. Det er derfor en misforståelse når du skriver, at udlejer kun er forpligtet til at respektere transporten fra lejer, hvis denne er underskrevet af lejeren. Har lejer ikke underskrevet transporterklæringen, er der slet IKKE sket en overdragelse, og dermed eksisterer der ingen transport – den er en nullitet. I øvrigt er det IKKE en gyldighedsbetingelse, at udlejer skriftlig har anerkendt at have modtaget/noteret transporterklæringen, alene underretningen om overdragelsen til eje eller pant er tilstræk-kelig. Men det kan naturligvis have værdi som bevis, hvis udlejer eller lejers evt. andre kreditorer måtte stille spørgsmål til transporten og dennes sikringsakt.

Et depositum kan højst udgør 3 måneders leje, hvorfor der efter istandsættelse af lejligheden næppe vil komme noget væsentligt beløb til udbetaling, og slet intet hvis der til den tid også er huslejerestance. PBW bør derfor “veje dette op imod” hvad det vil koste at få sagkyndig bistand til at få redt trådene ud vedrørende udlægget og om dette måtte omfatte hele eller kun PBW´s andel af det pågældende depositum.

Jeg har ligesom dig deltaget professionel i fogedretsmøder, både som den ansvarlige for inddrivelsen af et større pengeinstituts tilgodehavender og som advokat.