#215416
morsdreng

Et projektsalg går ud på, at projektudvikleren sælger en bolig, dvs. en lejlighed eller et hus, som endnu ikke er bygget, men køber betaler selvfølgeligt heller ikke pengene førend boligen står færdig til indflytning. I praksis lægger køber en mindre depo-nering (ml. 50.000-100.000,-), og stiller derefter en bankgaranti på restkøbesummen, som så først bliver indfriet/betalt når køberen overtager boligen. Men selvom boligen ikke er opført ved købet, er der tale om en reel handel, som hverken køber eller sælger kan træde ud af på et senere tidspunkt.

Det er derfor IKKE noget mærkeligt i, at sælger ønsker en bankgaranti som sikkerhed for, at køber kan betale hele købesummen når projektet er færdigt og skal overtages af køber og da slet ikke, når vil taler om en tidshorisont på mindst 1½ år.

At trådstarter har midler i form af indestående på bankkonti og friværdi i sin nuværende bolig, er IKKE en sikkerhed for projekt-sælger MEDMINDRE denne får sikkerhed i disse værdier. Mon ikke det pengeinstitut der skal stille bankgarantien vil forlange det samme?

At det skulle være muligt at opdele projektet i rater og dermed “nøjes med” at stille en mindre garanti kan jeg slet ikke følge. Alene fordi der i et projektsalg kun er én sælger, kan der aldrig blive tale om, at køber skal forhandle med flere virksomheder.

Hvis trådstarter i stedet for at købe et færdigt projekt selv opfører et hus på sin egen grund, vil dette også give udgifter tll finansiering af byggeriet i opførelsesfasen, enten i form af renter m.m. på et byggelån eller til en bankgaranti for og udgifterne vedrørende det forhåndslån, der anvendes til finansiering af byggeriets opførelse. De typehusfirmaer der først skal have betaling når huset er klar til indflytning, kræver også bankgaranti som sikkerhed for at købesummen bliver betalt på overtagelsesdagen.

Så betragt udgifterne vedrørende bankgarantien som et alternativ til de udgifter du vil have haft, hvis du i stedet selv havde købt grunden og stået for opførelsen af huset. Men det udelukker selvfølgelig ikke, at du kan prøve at forhandle dig til en mindre garantiprovision i banken. At sælger/projektudvikler skulle gå med til en mindre garantistillelse, tror jeg ikke på.