#215336
morsdreng

Nu har spørgeren oplyst, at denne tidligere har været bosat i og nu igen er flyttet til udlandet. Så afbrydelse af forældelsen behøver slet ikke være så enkelt som det bliver lagt op til i ovennævnte indlæg. Hvis kreditor ikke har kendskab til skyldners udenlandske adresse, kan man naturligvis heller ikke afbryde forældelsen og forældelsesfristen kan i så fald blive suspenderet. Det samme kan være tilfældet, hvis det ikke er muligt at føre retssag mod skyldneren i det land hvor denne bor.

Selv om et gældsbrev kan tvangsfuldbyrdes i DK på baggrund af en såkaldt § 478 påtegning, og forældelsen dermed afbrydes ved at sagen sendes i fogedretten, er dette IKKE muligt, hvis skyldner opholder sig i udlandet. I så fald kan tvangsfuldbyrdelse kun ske på grundlag af en dom, enten fra en dansk domstol eller en domstol i det land hvor skyldner bor. Så i bedste fald vil en afbrydelse af forældelsen være både mere besværlig og koste flere penge end hvis skyldneren boede i DK.

At løbe an på, at ens gæld forsvinder på grund af forældelse, svarer til at planlægge at alle ens økonomiske problemer skal løses ved hjælp af en lotterigevinst. I begge tilfælde er chancerne mikroskopisk ringe.

Men hvis skyldneren søger en akkordmæssig løsning med kreditor, er det som allerede oplyst, ikke så interessant om gælden evt. skulle indeholde forældet rente. Da forældelsesreglerne er “børnelærdom” for ethvert pengeinstitut, er det næppe særligt sand-synligt at Arbejdernes Landsbank ikke har styr på opgørelsen af deres aktuelle tilgodehavende.

Spørgeren skal dog være opmærksom på, at hvis han går i forhandlinger med banken om tilbagebetaling af gælden – helt eller delvis. kan dette være en anerkendelse af gælden og dennes størrelse og dermed en egentlig eller foreløbig afbrydelse af forældelsen af hovedstol og evt. renter.