#212164
morsdreng

Et pantebrev/ejerpantebrev KAN frempantsættes, IKKE fordi det har 2. prioritet i ejendommen, men fordi dette er muligt efter Danske Lov 5.7.4., hvorefter:

Haandfaaet Pant maa ingen til anden overdrage for højere Sum, end som hand det selv til Pant annammet haver, og naar den Pantsettendis betaler Hovedstoelen, som det er udsat for, med sin tilbørlig Rente skadisløs, da bør Pantet hannem igien at leveris af den, som det er overdraget til, og hand søge sin Skadis Opretning hos den, som det til hannem overdrog. 5)

Note 5) Reglen indebærer, at panthaver kan overdrage pantet (alene eller sammen med den underliggende fordring). Denne frempantsætning kan dog ikke med virkning i forhold til pantsætter ske til sikkerhed for et større beløb end det, panthave-ren/frempantsætteren selv har sikkerhed for, jf. U 1984 123 H, U 1985 719 H, samt Rørdam og Carstensen: Pant, 6, udg, 1997 354 f. smh m 123 f. og 128 f. f med henvisninger.
Reglen indebærer endvidere, at pantsætter mod betaling af den pantsikrede fordring har ret til at søge det pantsatte tilbage fra den, til hvem det er overdraget, uanset om denne er i god eller ond tro. Fr Vinding Kruse: Ejendomsretten, 3. udg, 1233 f. og 1251 hævder i modsætning til hidtidig teori, at man i 5-7-4 bør indlægge et krav om ond tro hos erhververen, se herimod Illum: Dansk Tingsret, 3. udg, 1976, 323 ff. og 331 ff., v Eyben: Formuerettigheder, 7. udg, 1983, 222 og 230, Højrup: Pant, 2. udg, 1978, 38 og 263. Selv om pantsætter er berettiget til at vindicere pantet, må han dog, hvis han foretrækker det, kunne holde sig til panthaver for værdien.

Men Coladrikkeren har vist tidligere haft stillet spørgsmål vedrørende samme emne, men da kaldte han sig bare noget andet.