#211820
morsdreng

Her er checklovens § 32 med noter

Trassenten = den der har udstedt checken. Trassatbanken = den bank som checken er trukket på/hvis navn er trykt på blanketten

§ 32 Har trassenten meddelt trassatbanken, at han tilbagekalder 53) checken, er banken ikke, hvis ikke andet følger af § 25, berettiget til at indfri checken.

Stk.2. Når checken ikke er tilbagekaldt, kan trassatbanken indløse den selv efter forevisningsfristens udløb.

Noter

53) Om tilbagekaldelse (kontramandering) i almindelighed se Goeskjær og Schaumburg-Müller TfR 1988 108 ff., Bankretlige emner 190 ff. og Theilgaard 68 ff.
Tilbagekaldelsen er et påbud, som får virkning, når det kommer frem. Den skal rettes til den filial eller afdeling, hvorpå checken er trukket, jf. Lyngsø 155, Theilgaard 68 ff. og U 1961 642 Ø.

En banknoteret check kan ikke tilbagekaldes af trassenten inden for forevisningsfristen.

Tilbagekaldelsen skal være kommet frem, inden indløsningen. Se herom U 1982 922 Ø (en check trukket på udstederens kassekredit i en af trassatbankens filialer blev af modtagerens sparekasse indleveret til trassatbanken. Her blev checken den 18. december ved central edb-bogføring debiteret kassekreditkontoen. En bogføringsjournal angående debitering blev afleveret i den nævnte filial den 19. december. Checken ansås for indfriet, og kunne derfor ikke tilbagekaldes ved udstederens betalingsstandsning, som ligeledes indtraf den 19. december) og U 1975 620 S (D havde den 22. januar udstedt en check til A. Checken blev den 23. januar endosseret af A og dennes advokat, der indsatte den på sin klientkonto. Her blev den centralt edb-behandlet og bogført den 24. januar. Den 25. januar før åbningstid tilbagekaldte D checken. Da der dengang endnu ikke var foretaget nogen prøvelse af checken, kunne den ikke anses for indløst, og tilbagekaldelsen var derfor rettidig). Om Pengeinstitutankenævnspraksis henvises til Bankretlige emner 190 ff. og Theilgaard 68 ff.

Tilbagekaldelsen har alene den virkning, at trassatbanken bliver uberettiget til at indfri checken. Tilbagekaldelsen kan således være uberettiget i forhold til modtager, jf. som eksempel herpå U 1963 630 V (en sælger anmodede køber om forskud, idet han oplyste, at han havde udstedt dækningsløse checks på konto hos B. Køber udstedte en check til B trukket på konto i S og bekræftede over for B, at der var penge undervejs. Checken blev tilbagekaldt inden bogføringen hos S, hvilket fandtes uberettiget i forhold til B, der havde disponeret i tillid til, at checken blev honoreret