#211628
Anonym

fk2001 det er desværre IKKE rigtigt.

Tidligere var det køber der via sin advokat stod for og betalte for berigtigelsen af handelen. Men på grund af forbuddet mod dobbeltrepræsentation fik mæglerne ændret denne praksis, således at det i dag typisk er sælger der står for og betaler for berigtigelsen/tinglysningen af handelen, hvilket gør det muligt for mægleren at berigtige handelen, uden at komme i karambolage med forbuddet mod dobbeltrepræsentation.

Så har der medvirket en mægler, vil denne typisk sørge for, at det af købsaftalen fremgår, at mægler berigtiger handelen på sælgers vegne. At banken skulle stå for tinglysningen og dermed for berigtigelsen af en ejendomshandel er en misforståelse. Banken vil alene stå for tinglysning af pantebrevene på de lån som den hjemtager på købers vegne til finansiering af købesummen samt af det ejerpantebrev, der skal tjene til sikkerhed for boliglånet.

Som udgangspunkt kan banken IKKE klandres for at tinglysning af skøde og/eller samejeoverenskomst har trukket ud. MEN et kreditforeningslån kan mod bankens garanti hjemtages/udbetales UDEN at være tinglyst og det samme vil ske, hvis du havde valgt at kurssikre realkreditlånet.

Så det vigtigste er at få afklaret, hvem der har ansvaret for at samejeoverenskomst og dermed også skødet først tinglyses lang tid efter overtagelsesdagen OG om banken kunne og burde have handlet anderledes, f.eks. ved at få realkreditlånet udbetalt på et tidligere tidspunkt mod bankens garantistillelse/indeståelse.

Dette kan spørgeren IKKE få afklaret på dette forum, idet dette forudsætter nærmere kendskab til indholdet af købsaftalen og spørgerens aftaler med banken samt til branchekutymen på området.

Inden en sag kan indbringes for Pengeinstitutankenævnet skal den have været forelagt bankens klageansvarlige, som IKKE er identisk med spørgerens bankrådgiver eller filial. Så hvis spørgeren ikke kan finde en tilfredsstillende løsning med den afdeling/ filial hvor han har sin konto, skal han klage til bankens klageansvarlige, INDEN der kan klages til ankenævnet. Hvis spørger ikke føler, at han selv har det fornødne kendskab på området, bør han overveje at involvere en advokat allerede når der klages til bankens klageansvarlige.

At klage vil aldrig forøge klagers popularitet hos den der klages over, men derudover kan INGEN med sikkerhed udtale sig om, i hvor stort omfang klagen vil få indflydelse på spørgers fremtidige forhold til banken. Men banken kan IKKE opsige kundeforhol det blot fordi kunden har klaget til PI-ankenævnet.