#208172
morsdreng

Udover tinglysningen af selve ejerpantebrevet, skal der efter overgangen til den digitale ting lysning også ske en tinglysning af panthaverens underpanteret i pantebrevet. Så hvis både ejer pantebrevet og underpantet i dette er tinglyst, er spørgerens sikkerhed for sit udlån beskyttet mod aftaleerhververe og kreditorer – uanset pantets prioritetsmæssige placering i ejendommen.

At spørgeren/långiver har fået sikkerhed for sit tilgodehavende er UDEN betydning for dennes adgang til at modtage kontanthjælp, Og i øvrigt er et salg UDEN betydning, da långiveren blot ombytter et aktiv i form af pantebrevet med et andet – salgsprisen.

Derimod vil spørgerens formue i form af dennes tilgodehavendet mod forældrene have betydning for hans adgang til kontanthjælp. En formue på over 10.000 kr. er nok til at afskære en enlig person fra kontanthjælp. Også her er et salg uden betydning, da der herved blot sker en ombytning af formuen/aktivet. Først når formuen/aktivet er forbrugt, vil den pågældende være berettiget til kontanthjælp.

Der er tale om 2 forhold, udlånet til forældrene og den senere modtagne sikkerhed i form af et allerede eksisterende og tinglyst ejerpantebrev.