#207054
Anonym

Garanterer for to millioner
Alle norske spare- og forretningsbanker, herunder norske datterbanker av utenlandske banker og OBOS er fullverdige medlemmer i Bankenes sikringsfond. Den enkelte kunde er etter loven dekket for sine innskudd med inntil to millioner kroner, inklusive opptjente renter.

To millioners-grensen gjelder selv om kunden har flere konti i samme bank. Har kunden innskudd i flere banker, gjelder to millioners-grensen for hver av bankene. Hvorvidt innskyteren er en privatperson eller en juridisk person er uten betydning.
Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner kan søke om medlemskap i sikringsfondet og vil da få tilleggsdekning ut over det som er sikret i hjemlandet. Kunder i filialmedlemsbanker er dermed også sikret for samme beløp som kunder i norske banker.

Alle banker hjemmehørende i EU/EØS har ordninger som sikrer innskuddene. EUs bestemmelser tilsier en garanti på 100.000 euro. Bankenes sikringsfond har et eget styre med representanter fra medlemsbankene, Finanstilsynet og Norges Bank. Forretningsfører er administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge (FNO).