#205650
Anonym

Långivers muligheder afhænger af, om der er pant eller ejendomsforbehold i bilen. Om dette er tilfældet, kan spørgeren selv undersøge i bilbogen.

Selv om der er pant eller ejendomsforbehold, giver dette IKKE långiver ret til selv at afhente bilen. Dette er selvtægt og ulovligt. Så hvis du er i restance med ydelserne på billånet og ikke selv frivilligt afleverer bilen til panthaveren sammen med en salgsfuldmagt, registreringsattest og nøgler, er der ikke anden vej for panthaveren end at indbringe dig/sagen for fogedretten.

Er der tale om pant – typisk et løsøreejerpantebrev – vil der i fogedretten blive foretaget udlæg i bilen. Afleverer du fortsat ikke bilen med salgsfuldmagt m.m. kan panthaver efter 1 mdrs forløb få fogedrettens bistand til at få bilen udleveret. Når dette er sket, giver fogedretten panthaver autorisation til at sælge bilen på en godkendt bilauktion. Hvis bilen ikke indbringer nok til at kunne indfri billånet skylder du fortsat det manglende beløb.

Er der tale om en købekontrakt med ejendomsforbehold, indeholder kreditaftalelovens kap. 10 regler om bl.a. fremgangsmåden ved tilbagetagelse af bilen, som også her skal ske via fogedretten. Er gælden på billånet MINDRE end det beløb som bilen kan indbringe ved videresalg, kan kreditgiver kun tage bilen tilbage, hvis han betaler det overskydende beløb til dig. Er gælden på billånet STØRRE end hvad bilen kan indbringe ved videresag, har kreditgiveren iflg. lovens § 42 kun krav på betaling af det overskydende beløb, i det omfang særlige omstændigheder taler derfor. Dette kan være tilfældet, hvis du har udvist forsømmelighed ved brugen eller opbevaringen af det købte eller har lagt hindringer i vejen for tilbagetagelsesforretningen. Men som udgangspunk kan kreditgiver IKKE kræve at du betaler det eventuelle manglende beløb på billånet.

Har långiver IKKE pant eller ejendomsforbehold, må han, når lånet er opsagt pga restance, indbringe sagen for fogedretten, hvor han kan få foretaget udlæg i bilen til sikkerhed for sit tilgodehavende. Den videre fremgangsmåde er herefter som ved et løsøreejerpantebrev.