#203790
Den interesserede

Til almindelig oplysning om aktiebeskatning:

Sådan er reglerne

Gevinst: Både gevinster fra salg af aktier og udbytter bliver beskattet som aktieindkomst. Satsen er på 27 procent for beløb under 48.300 kr. og på 42 procent for avancer over den grænse (2013). I 2014 skal du betale 27 pct. i skat af de første 49.200 kr. og 42 pct. af aktieindkomst ud over 49.200 kr. Gevinster skal indberettes til Skat på selvangivelsen i det år, aktierne er solgt.

Tab: Hvis du har et realiseret tab på aktier, kan det fradrages i 1) udbytter af aktier optaget til handel på et reguleret marked, samt 2) realiseret gevinst ved salg af aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Hvis du ikke har mulighed for at anvende tabet i det år, det er realiseret, kan du fremføre tabet på ubestemt tid og bruge det til fradrag i fremtidige udbytter og/ eller avancer fra samme type aktier. Det er et krav, at du fortæller Skat om købet af aktierne, for at du efterfølgende kan fradrage et eventuelt tab på aktierne.

For at du kan fratrække tab, skal du oplyse Skat om, at du har købt de aktier eller investeringsbeviser, du har haft tab på. Når der er tale om aktier i dansk depot/handlet via dansk bank, sker underretningen automatisk. Kun ved handel via udenlandske værdipapirhandlere, skal man foretage sig noget aktivt over for Skat.

For aktier købt før de nye regler trådte i kraft 1. januar 2006 og solgt efterfølgende gælder en række overgangsregler.
Aktier på et ureguleret marked (unoterede)

Gevinst: Avance ved salg af unoterede aktier bliver beskattet på samme måde som de børsnoterede aktier.
Tab: Realiseret tab på aktier kan fradrages direkte i det år, hvor aktierne er solgt. Et tab giver en skattemæssig fradragsværdi i anden indkomst på mellem 28 og 42 procent i året, hvor tabet realiseres.

Sådan beregnes skatten.

Beregningen af ens aktieindkomst er en forholdsvis svær øvelse. Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.
Gevinsten skal opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte aktier og den gennemsnitlige købssum for aktierne.
Den gennemsnitlige købssum beregnes på grundlag af købssummerne for samtlige aktier i hvert selskab forud for salget.
Aktier, der kan sælges skattefrit efter overgangsreglen for aktier og investeringsbeviser, købt før 1. januar 2006 og båndlagte medarbejderaktier skal du dog ikke tage med.
Når du opgør gevinsten, skal du tage hensyn til eventuelle ændringer af stykstørrelsen, fondsudvidelser med videre.

Kilde: Skat