#203428
Anonym

Gæld ifølge gældsbreve forældes som udgangspunkt efter 10 år. MEN forældelsen kan afbrydes, f. eks. ved at I underskrive et frivilligt forlig, ved af kreditor indsender sagen til fogedretten eller en stævning eller et betalingspåkrav til retten. Det er således forholdsvis let for kredi-tor, at få forældelsen afbrudt – og så løber der en ny 10 årig forældelse.

At I bliver gjort opmærksom på gælden, afbryder IKKE længere forældelsen, som det gjorde efter de gamle regler, men en betaling kan være en anerkendelse af gælden, og dermed også en afbrydelse af forældelsen.

At skrive til flere forskellige advokatfirmaer får ikke i sig selv gælden til at forældes, og gælden vil aldrig forældes, hvis ellers kreditorerne sørger for løbende at afbryde forældelsen.

I skal ikke løbe an på, at kreditorerne bare lader gælden forælde. En gæld som I ikke betaler, vil ødelægge jeres kreditværdighed, også hos jeres nuværende bank og som anført, vil gælden forfølge jer resten af livet – hvis ellers kreditor søger for, at forældelsen løbende afbrydes.

Så I er nødt til at finde en løsning på gælden vedrørende huset.

Hvad en løsning kan være, afhænger bl.a. af jeres familiære- og økonomiske forhold. Men mulig-hederne kan f.eks. være, at I betaler al gælden eller kun en mindre del af gælden fra huset, afpasset efter jeres økonomiske formåen eller at I søger offentlig gældssanering. Denne vil dog som udgangspunkt omfatte al den gæld I har på ansøgningstidspunktet, og dermed også anden gæld, inkl. gælden til jeres nuværende bank.