#202562
Anonym

Hej Lene,

Hvis det fysiske pantebrev ikke kan fremskafes, skal der ske mortifikation. Dette er en lang og besværlig proces som tager mindst 1 år, se nedenstående.

MORTIFIKATION AF PANTEBREVE

Mortifikation Mortifikationssag om et pantebrev skal begynde ved byretten i den retskreds, hvor den pantsatte ejendom ligger. Mortifikationssager om andre dokumenter skal normalt begynde i den retskreds, hvor dokumentet er underskrevet. Hvis du vil have et dokument mortificeret, skal du skriftligt anmode retten om det. I anmodningen skal du oplyse om de personer, som du forventer at ville protestere mod, at dokumentet bliver mortificeret, og at de i Statstidende indkaldes til et retsmøde. Du skal vedlægge en kopi af dokumentet, f.eks. fra tingbogen. Hvis du ikke kan få en kopi, skal du beskrive dokumentet så godt, at det ikke kan forveksles med andre dokumenter. Du skal oplyse, hvorfor du er berettiget til dokumentet, og hvordan og hvornår dokumentet er blevet væk.

Når retten har modtaget anmodningen, bestemmer retten, om der kan ske indkaldelse i Statstidende. Retten kan anmode dig om flere oplysninger.

Hvordan behandler retten en mortifikationssag?
Hvis retten beslutter, at der kan ske indkaldelse, bliver indkaldelsen indrykket i Statstidende. Hvis det er et pantebrev, som ønskes mortificeret, noterer retten i tingbogen, at der verserer en mortifikationssag. Normalt vil der gå mindst et år fra indkaldelsen i Statstidende, til dokumentet kan blive mortificeret. Denne tid kan i visse tilfælde blive afkortet mod sikkerhedsstillelse.

Hvornår kan retten afsige en mortifikationsdom?
Når der er gået et år fra indkaldelsen i Statstidende, bliver der afholdt et retsmøde, hvor retten kontrollerer, at indkaldelsen er sket korrekt, og at ingen har protesteret mod at dokumentet bliver mortificeret. Hvis der ikke er problemer, afsiger retten mortifikationsdom. Mortifikationsdommen får først virkning, når ankefristen er udløbet. Ankefristen er 4 uger fra den dag, hvor mortifikationsdommen er afsagt.

Hvorfor er det vigtigt, at forsvundne pantebreve bliver mortificeret?
Hvis du har et pantebrev, har du kun krav på, at skyldneren betaler, hvis du kan vise ham pantebrevet.

Hvis det originale pantebrev er blevet væk, har du kun krav på, at skyldneren betaler, hvis du kan vise ham et erstatningspantebrev og en dom, der bestemmer, at pantebrevet er mortificeret. Hvis det mortificerede pantebrev senere bliver fundet, kan den, der har fundet pantebrevet, ikke kræve betaling af skyldneren. Skyldneren må heller ikke betale til den, der har fundet pantebrevet, hvis han ved, at pantebrevet er blevet mortificeret.