#196002
HJL

Meget interesant spørgsmål du stiller og tydeligvis et spørgsmål der er holdninger til. Hvorfor har ingen googlet ordet: båndlagt gave?

Statsforvaltningen skriver;
Båndlagte gaver: Når man giver en gave, kan man bestemme, at den skal være båndlagt. Båndlæggelse af gaver er ikke lovreguleret og kan derfor ske både skriftligt og mundtligt. Civilstyrelsen tager stilling til frigivelse af båndlagte gaver. Du kan læse mere om båndlagte gaver på civilstyrelsens hjemmeside.

Civilstyrelsens hjemmeside skriver;
Fondskontoret er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om båndlagt arv. Kontoret træffer endvidere afgørelser i sager om båndlagte gaver.

Civilstyrelsen udsteder generelle regler vedrørende båndlagte midler. Styrelsen har således udstedt bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv og cirkulæreskrivelse om båndlagt arv.

Bekendtgørelsen findes som alt andet i den boldgade på retsinformation.dk;
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113990

§ 22. Indgiver ejeren af den båndlagte kapital ansøgning om frigivelse af kapitalen eller en del af denne, fremsender forvaltningsafdelingen ansøgningen til statsforvaltningen på det sted, hvor ansøgeren er bosat, med sine bemærkninger. Forvaltningsafdelingen vedlægger kopi af testamentet, eventuel erklæring fra bobestyreren, dokumentation for ansøgerens og eventuel ægtefælles økonomiske forhold, herunder selvangivelse, samt eventuelle supplerende oplysninger.

Mit bedste bud; Det er et “long shot”.