#113346
Anonym

Fra den ene nørd til den anden, undskyld min formulering, men i mine øjne er nørd positivt!

I forbindelse med tamil-sagerne findes der følgende afgørelse af ombudsmanden, og interne kontor meddelelse (fortolkning) fra Justitsministeriet. Det er aldrig lykkes mig at finde denne afgørelse i nogen af ombudsmandens beretninger, nogle har udlagt teksten således for mig, at ombudsmandsinstitutionen ikke 100% vil vedkende sig sin egen afgørelse / fortolkning af forvaltningsloven.

Afgørelsen handler om offentlige forvaltningers begrundelsespligt jf. forvaltningsloven § 22 – 24.

Brev fra Folketingets ombudsmand til Justitsministeriet d. 17. januar 1991, (J.nr. 1990-1674-613 mn/ah)
……
Det tilføjes dog, at jeg ikke finder, at Justitsministeriets afgørelse af 30. oktober 1990 opfylder kravene i forvaltningslovens § 24, jf. § 22, idet afgørelsen ikke indeholder bemærkninger til de konkrete forhold, som klageren har gjort gældende
……

Intern Kontormeddelelse fra Justitsministeriet 2. Kontor d. 5. februar 1991 (hvj/jf-897)
På given foranledning, jf. vedhæftede kopi af skrivelse af 17. januar 1991 fra Folketingets Ombudsmand, henledes opmærksomheden på, at i tilfælde, hvor der i en ansøgning eller i en klageskrivelse henvises til konkrete, faktiske omstændigheder eller anføres konkrete synspunkter af betydning for sagens afgørelse, skal de – kort – refereres i afgørelsen, og der skal udtrykkeligt tages stilling hertil ved afgørelsen af sagen. I sådanne tilfælde må de sædvanlige standardbegrundelser således suppleres med en individuel tekst, f.eks. ”De har navnlig henvist til, at ….” og ”Det, de har anført om …, kan efter Justitsministeriets opfattelse ikke føre til et andet resultat.”.

Forvaltningslovens begrundelsespligt er gældende for alle sager, hvori der træffes afgørelser.

Min pointe er, at det også er en afgørelse når Finanstilsynet ikke vil forholde sig til din anke over at bankerne ikke følger lovgivningen, Finanstilsynet er hermed underlagt forvaltningslovens begrundelsespligt, herunder reglerne om at De ikke må ignorere dine argumenter, men skal forholdes sig til de konkrete forhold Du har gjort gældende!