#176378
smokey

Fra Vejledningen “Indeholdelse af A-skat mv 2011:

Endelig har SKAT i medfør af KSLbek. § 24, stk. 2, bestemt, at der kan ske overførsel af uudnyttede fradrag til senere perioder inden for kalenderåret, hvis den indeholdelsespligtige skal anvende skattekortet (hovedkortet) i hele perioden. Se også afsnit F.1.4.1.1 og F.1.5.1.1.

Fra Kildeskattebekendtgørelsen:

§ 24. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler om beregning af fradrag i A-indkomsten på grundlag af skattekort ved udbetaling af
1) feriegodtgørelse,
2) sociale og statslige pensioner,
3) ydelser fra anerkendte arbejdsløshedskasser,
4) strejke- og lockoutgodtgørelser, der ydes som erstatning for dagpenge,
5) sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,
6) stipendier, der udbetales til uddannelsessøgende,
7) skattepligtige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og
8) statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte og godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU).
Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan i regler fastsat efter stk. 1 bestemme, at uudnyttede fradragsbeløb kan overføres til senere perioder i samme kalenderår.

Hvis ikke arbejdsgiveren kan finde ud af det på anden vis kan han jo lave en lønseddel for oktober md (?) og den han nu skal lave for november. Hvis man er månedslønnet har man jo netop krav på at få 12 månedsfradrag på et år, det er ikke noget arbejdsgiveren kan skalte og valte med, bare fordi han ikke får lavet løn i tide. Kunne jo også bare have lavet en ekstra ordinær lønkørsel på den (på de) pågældende, straks fejlen blev opdaget!