#160702
Anonym

Efter RPL § 512, stk. 3, er også krav på pensioner og understøttelser eller anden hjælp fra det offentlige eller fra velgørende institutioner undtaget fra udlæg, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne fordres udbetalt, jf. nedenfor. Det samme gælder ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, jf. §§ 11-12 i lov om visse civilretlige forhold mv. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter. Udlægsfritagelsen gælder således både tjenestemandspension og pensioner ifølge private pensionsordninger, også selv om der er tale om individuelle pensionsordninger. Alle former for social pension (folke- og førtidspension) er undtaget fra kreditorforfølgning, jf. § 47 i lov om social pension. Indeståender på kapitalpensionskonti, ratepensionskonti, selvpensionskonti og indekskonti har et pensionssigte og er således også undtaget fra kreditorforfølgning. Tilsvarende gælder for kapitalforsikringer, jf. §§ 116 og 118 i forsikringsaftaleloven. Disse er beskyttet mod kreditorforfølgning, indtil udbetaling har fundet sted. Udlægsfritagelsen i RPL § 512, stk. 3, og § 47 i lov om social pension gælder kun i tre måneder fra forfaldsdagen. Det er dog tvivlsomt, om 3-måneders-fristen gælder i relation til pensionsordninger, fx kapitalpension, der kommer til udbetaling med et éngangsbeløb, typisk når kontohaveren har nået en bestemt alder.

Dvs. udlægsfritagelsen består kun fuldtud, så længe pensionsordningen ikke er hævet. Når pensionsordningen er kommet til udbetaling, gælder der højest en udlægsfritagelse på 3 mdr.; jf. rpl. § 512, stk. 3. (!!)