#145102
nielsens

Jeg synes stadig ikke, indskydergarantien er tydelig og præcis. Det er helt korrekt, hvad der står i § 9, nemlig at “i de i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter samt de i § 3, stk. 1, nr. 4, og § 4 nævnte filialer af kreditinstitutter, som er tilsluttet pengeinstitutafdelingen, dækker Fonden navnenoterede indskud i instituttet indtil et beløb svarende til 100.000 euro pr. indskyder.2)”
men læs så, hvad der står i note 2)
“I perioden fra den 30. juni 2009 til den 30. september 2010 udgør det beløb, der er nævnt i § 9, stk. 1, dog kun et beløb svarende til 50.000 euro, jf. § 4, stk. 4, i lov nr. 338 af 1. maj 2009.”

Jeg troede ikke, der var nogen øvre grænse for garantien indtil 30. september 2010, men her står, at den dækker indtil 50.000 euro.

Er der noget at sige til, at bankkunder bliver usikre, når den garanti, der henvises til, er så uklar i mælet?