#141718
Anonym

Hej Bauneborg

Jeg har kigget på Pengeinstitutankenævnets site og jeg tror, at der er tale om kendelse nr. 515/2008 http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/Da/Forside/Søgiafgørelser/Visenafgørelse.aspx?VerdictId=266544fe-4392-4c19-b5d0-8a7855bb45d9. Hvis det er denne kendelse, (jeg kan jo tage fejl, og tager jeg fejl, så se bort fra nedenstående kommentarer), så har banken givet alle oplysninger om kautionens rækkevidde: Der står bla. i kendelsen, at du som selvskyldnerkautionist har underskrevet følgende:

“Jeg/vi accepterer omstående bestemmelser for kaution.

Jeg/vi har derudover modtaget og gjort mig/os bekendt med en genpart af dette dokument, kopi af låneaftale med angivelse af aktuel gæld, kopi af kreditoplysninger, et eksemplar af “Sparekassen Gjerns almindelige forretningsbetingelser” samt et eksemplar af “Sparekassen Gjerns almindelige bestemmelser for lån og kreditter”, som også gælder for lånet.

Jeg/vi bekræfter tillige at have modtaget kopi af følgende bilag:

– Debitors seneste årsopgørelse fra skattevæsenet

– Debitors seneste 3 lønsedler

Herudover bekræfter jeg/vi, at Sparekassen Gjern har oplyst mig/os om debitors øvrige kreditaftaler med Sparekassen Gjern, herunder den aktuelle størrelse af debitors gæld for lån og kreditramme samt udnyttelse af kredit.

I den forbindelse bekræfter jeg/vi, at jeg/vi er opmærksom på, […] at kautionsforpligtelsen ikke udelukker Sparekassen Gjern fra nu eller senere at yde debitor kredit/lån.

[…]

Udlevering af pjece
Det bekræftes herved, at pjece om kaution er udleveret og gennemgået med kautionisten.

…”

Under “Nyheder” på Pengeinstitutankenævnets site, så ligger der et uddrag af den samme kendelse – http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/Da/Forside/Aktuelt/Aktuelt.aspx:

Flertallet udtalte:

“Det fremgår klart af det gældsbrev vedrørende et lån på ca. 291.000 kr. til K’s daværende svoger, som K underskrev som kautionist den 6. september 2005, at lånebeløbet angik en forhøjelse af et bestående lån med 39.000 kr., og det må lægges til grund, at K fuldt ud var klar over, at kautionsforpligtelsen således hovedsagelig omfattede gammel gæld. Der er ikke grundlag for at fastslå, at K på utilbørlig måde blev presset til at påtage sig forpligtelsen.

Den omstændighed, at K’s kautionsforpligtelse hovedsagelig blev påtaget for gammel gæld, kan herefter ikke føre til, at forpligtelsen er ugyldig. Udtalelsen i Forbrugerrådets og Finansrådets fælles holdning af 14. september 2001 til regler for privat kaution om, at “Parterne er enige om, at der ikke bør stilles kaution for gammel gæld”, har alene karakter af en henstilling og kan ikke i sig selv føre til ugyldighed.

Det fremgår klart af gældsbrevet, at K og dennes tidligere ægtefælle hver påtog sig at kautionere med 75.000 kr. for den samlede gæld”.

Således har du som selvskyldnerkautionist været fuldt ud bekendt med, at der blev kautioneret for gammel gæld, kautionens rækkevidde og konsekvenserne af at være kautionist – det fremgår nemlig tydeligt af Finansrådets og Forbrugerrådets pjece om kaution (som Bauneborg har kvitteret for, og banken har rådgivet udførligt om, hvad kaution er). Dette er et uddrag af pjecen, som du har fået udleveret:
http://www.forbrugerraadet.dk/raad-alle/alle/kaution/:

“At kautionere betyder, at man lover et pengeinstitut at betale en anden persons (låntagers) gæld, hvis denne person ikke kan eller vil betale.

Kaution over for pengeinstitutter er normalt en såkaldt selvskyldnerkaution. Det betyder, at pengeinstituttet kan gå direkte til kautionisten og forlange at han eller hun betaler, hvis låntager holder op med at betale.

Hvad skal du særligt være opmærksom på ?
Der er to forhold, som du skal være særligt opmærksom på, hvis du bliver bedt om at kautionere:

Du bør ikke kautionere, hvis du ikke kan undvære det beløb, du bliver bedt om at kautionere for. Spørg derfor altid dig selv, om du i givet fald er parat til at “forære” låntager pengene. Det er nemlig ofte meget svært for kautionister at få pengene igen fra låntager.

Det er op til dig selv at vurdere risikoen for at ende med at komme til at betale, hvis du kautionerer. Pengeinstituttet giver dig nogle oplysninger til brug for bedømmelse af risikoen, men du bør overveje at bede om yderligere oplysninger hos låntager, før du kautionerer.

Hvorfor yder pengeinstitutter lån mod kaution ?
Når pengeinstitutter yder et lån og samtidig ønsker kaution, er det udtryk for, at pengeinstituttet er usikker på, om låntager vil være i stand til at betale lånet tilbage.

Der kan være mange grunde til, at pengeinstituttet ikke ønsker at løbe risikoen for, at låntager ikke betaler lånet tilbage. Det kan være usikkerhed om låntagers fremtidige indtjening eller låntagers andre gældsposter. Det kan også være, at et projekt fx med opstart af ny virksomhed, som låntager ønsker at låne penge til, er meget usikkert”.

…..

Det er selvfølgelig en trist situation, som du er havnet i, men du er gået ind på at kautionere med åbne øjne, og jeg har svært ved at se, at du på nogen måde kan få medhold i ved en retsinstans, at din kaution ikke skulle være gyldig h.h.v. blive nedsat eller bortfalde. Og som jeg ser det, så kan ingen – hverken de stærke eller svage ugyldighedsgrunde i aftaleloven finde anvendelse på kautionsforholdet.

Du må i det mindste se det positive i tingene, at du har lært, at man aldrig skal kautionere, og at du i det mindste er så heldig, at dit tab ikke er blevet værrere.

Håber du finder en løsning.

MVH/Nuser