#141694
Anonym

Michael
Det er ikke de etiske regler, der er afgørende for et evt. udfald af en retssag. Reglerne udstikker blot retningslinier for den eksisterende retspraksis for kautionsforhold. Som det nævnes, er det Aftaleloven, der ligger til grund for afgørelserne, specielt §31 og 36:

§ 31. Har nogen udnyttet en andens betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for, er den, der således er udnyttet, ikke bundet ved den af ham afgivne viljeserklæring.
Stk. 2. Det samme gælder, hvis tredjemand har gjort sig skyldig i et sådant forhold som omtalt i stk. 1 og den, til hvem viljeserklæringen er afgivet, indså eller burde indse dette.

§ 36. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.
Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder.

Jeg er i øvrigt fuldstændig enig: det bør ikke være tilladt at anvende privatpersoner som kautionister.