#140188
Jyden

Ovennævnte hændelse – går jeg ud fra – bliver igen omtalt ipå side 104 i den nye udgave om Finansielstabilitet fra Nationalbanken 1 halvår 2009 med teksten
“En hændelse hos en deltager gav i 2007 anledning til at et meget betydeligt antal transaktioner ikke blev afviklet rettidigt, men først faldt endeligt på plads med flere dages forsinkelse. I lyset heraf er der etableret en nødprocedure rettet mod denne type hændelser. Endvidere har Finansrådet indført en odligatorisk kontrol af kredittransaktioner, så de ikke overstiger en af deltagerne valgt øvre beløbsgrænse. Denne kontrol forventes implementeret af alle deltagere medio 2009. Endelig har PBS på vegne af deltagerne udviklet en mere hensigtsmæssig løsning til håndtering af tilbageførselstranaktioner, der vil lette oprydningen efter lignende hændelser fremover. Implementeringen heraf er påbegyndt og forventes afsluttet primo 2010.”

Det må være noget helt særligt der er sket i 2007 – er der stadig ingen der kan forklare hvad det var der skete for os ikke bankuddannede ?