#134254
Anonym

Post Danmarks erstatningsansvar for Breve Indland er
reguleret af bekendtgørelse nr. 1312 af 14. december
2004 om koncession for Post Danmark A/S.
Post Danmark yder ikke erstatning for hverken
forsinkelse, bortkomst, herunder fejlaflevering, helt
eller delvist tab af indhold eller beskadigelse m.v. af
breve.

1.5 EMBALLAGE
Det er afsenderens ansvar, at et brev har den fornødne
emballage eller forsvarligt kan sendes uden emballage,
således at det sikres, at indholdet er tilstrækkeligt
beskyttet ved sædvanlig posthåndtering, herunder
maskinsortering, og det endvidere forhindres, at
brevet volder skade på andre forsendelser, Post
Danmark eller tredjemand.
Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i
emballage godkendt af Post Danmark.

1.17 AFSENDERS ERSTATNINGSANSVAR
Afsenderen er forpligtet til at holde Post Danmark
skadesløs for ethvert tab, som Post Danmark lider,
som følge af, at brevets indhold eller emballering ikke
overholder kravene til indhold og emballage i
nærværende forretningsbetingelser, herunder kravene
i pkt. 1.4 og 1.5 samt yderligere for Rekommanderede
breve kravene i pkt. 6.1 og for Værdibreve kravene i
pkt. 7.1, 7.2 og 7.4. Herudover er afsenderen
erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige
regler.
1.18 KLAGER
Såfremt afsender eller modtager ønsker at klage over
Post Danmarks befordring af et brev, skal klagen
indgives til Post Danmark, Service Center Kunde.
Klagen skal indgives inden 6 måneder efter
forsendelsens indlevering til befordring. For så vidt
angår erstatningskrav henvises til de særlige
reklamationsfrister i pkt. 6.6, 7.8, og 8.5.
Post Danmark behandler klagen inden 3 måneder fra
klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige
forhold.
Service Center Kundes afgørelse kan indbringes for
Post Danmark, Direktionssekretariatet, Tietgensgade
37, 1566 København V.

Håber ovenstående kan besvare nogle spørgsmål