#127686
Anonym

Kære alle eik bank kunder med boligprioritet fra skandiabanken tide.

Jeg leder efter en person, der til pengeinstitutankenævnet kan klage over eik bank, idet min første klage er blevet afvist, og da systemet ikke tillader, at samme person klager to gange.

Klagen skal være baseret på nedennævnte analyse:

Efter at have studeret såvel låneaftale som Bankens forretningsbetingelse grundigt, har jeg lidt svært ved at forstå, at følgende sætning fra pantebrevet ikke har fået en mere fremtrædende plads i anknævnets behandling af sagen, der i princippet skulle dække alle aspekter af aftalen.

I pantebrevet står: ”Renten reguleres, når der er ændringer i renten på indskudsbeviser”.

Ud over adgangen til at justere renten som følge af forskellige hændelser (dvs om der er udløsende faktorer, der kan retfærdiggøre stigning), så er der også spørgsmålet om, hvornår banken kan regulere renten. Dette handler altså ikke om de udløsende faktorer for rentestigningen men om timingen. I denne sammenhæng bemærkes, at banken i sin argumentation har understreget, at rentetillægget er en del af renten (den samlede rente).

Jeg gentager lige sætningen fra pantebrevet: ”Renten reguleres, når der er ændringer i renten på indskudsbeviser”.

Med andre ord er det udtrykkeligt aftalt, hvornår rentestigninger kan finde sted. Det gælder alle rentens komponenter (rente på indskudsbeviser samt rentetillæg).

Sætningen er sprogligt entydigt og umisforståelig, og følgen er, at lånets rente (der består af rente på indskudsbeviser + rentetillæg) reguleres, når der er ændringer i renten på indskudsbeviser.

Da banken annoncerede rentestigninger i april og maj havde der ikke været ændringer i indskudsbevisrenten.

For overblikkets skyld gengives hele teksten fra pantebrevet:
“Renten er variabel og fastsættes på basis af den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte rente på indskudsbeviser med et tillæg på 0,65 %. Renten reguleres, når der er ændringer i renten på indskudsbeviser.

Rentetillægget kan ændres af SkandiaBanken i henhold til Almindelige bestemmelser for lån og kreditter. Bestemmelserne finder du på SkandiaBankens hjemmeside, http://www.SkandiaBanken.dk”

Ankenævnet(et flertal på 3 af 5 medlemmer) kommer til den konklusion, at kombinationen af pantebrevets sidste sætning (Rentetillægget kan ændres etc….) og de alm. betingelser medfører, at banken havde mulighed for at gennemføre de påklagede rentestigninger og at jeg burde have indset, at det forholdt sig sådan.

Dette skyldes nok, at ankenævnet ikke har analyseret bankens almindelige forretningsbetingelsers første sætning grundigt nok. Her står:

Eik Banks Almindelige Forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Eik Bank, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale, for eksempel disse vilkår for lån og kreditter.

Vilkårene for lån og kreditter gælder kun i det omfang, andet ikke er særligt aftalt for lånet/kreditten.

I det foreliggende tilfælde er der for lånet i pantebrevet aftalt noget helt særligt om timingen af regulering af renten, nemlig at renten reguleres, når der er ændringer i indskudsbevisrenten.